Thông báo 873/TB-BGDĐT

Thông báo 873/TB-BGDĐT năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại cuộc họp triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 873/TB-BGDĐT kết luận thứ trưởng lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2015 2020


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 873/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ NGHĨA TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Ngày 18 tháng 9 năm 2015, tại cơ quan Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Đại học, Giáo dc Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Dân tộc, Công tác học sinh, sinh viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” (Quyết định số 1501).

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Công tác học sinh, sinh viên báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai; ý kiến phát biểu của lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng đã kết luận:

1. Đối với việc triển khai thực hiện Quyết đnh số 1501

a) Giao các đơn vị:

- Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Đại học, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Dân tộc; Văn phòng Bộ, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Bộ phận Thường trực đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Báo Giáo dục và Thời đại, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ quy định tại Quyết định s1501, xây dựng kế hoạch triển khai của đơn vị trong từng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020 gửi Vụ Công tác học sinh, sinh viên tổng hợp trước ngày 10/10/2015. Phi hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo thực trạng sách, tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 10/10/2015.

- Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp nhu cầu, nghiên cứu đề xuất bố trí kinh phí hàng năm phục vụ triển khai Quyết định số 1501.

b) Giao Vụ Công tác học sinh, sinh viên:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501 trong ngành Giáo dục. Hoàn thành trước ngày 30/10/2015.

- Là đơn vị thường trực, giúp lãnh đạo Bộ đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai Quyết định số 1501 trong toàn Ngành và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Quyết định số 1501, bao gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan của Bộ, hoàn thành trước ngày 15/10/2015.

- Tham mưu ban hành văn bản gửi các bộ, ban, ngành Trung ương đề nghị xây dựng, gửi kế hoạch triển khai, cử đại diện đầu mối phối hợp thực hiện Đ án, hoàn thành trước ngày 15/10/2015.

- Chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí của các đơn vị, xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Quyết định số 1501 hàng năm, gửi Vụ Kế hoạch Tài chính để tổng hp, cân đối, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện hàng năm.

2. Đối với việc triển khai nhóm các nhiệm vụ trước mắt trong năm 2015 và 2016 (quy định tại Mục III, Quyết định số 1501)

a) Vụ Công tác học sinh, sinh viên khẩn trương tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai một số các công việc ngay trong năm 2015 (việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tập thể dục giữa giờ đối với học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể; hướng dẫn xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường...) hoàn thành trước 07/11/2015.

b) Các vụ bậc học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nghiên cứu đề xuất, thống nhất nội dung, hình thức các khẩu hiệu trong nhà trường; các khẩu hiệu để sử dụng chung và riêng cho các cấp học; ban hành quy định về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường phù hợp với từng cấp học, gửi Vụ Công tác học sinh, sinh viên tổng hp trước ngày 13/10/2015.

c) Cục Nhà giáo và CBQLCSGD tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đnh về chính sách đối với giáo viên làm Tng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông, trong năm 2015.

d) Bộ phận Thường trực đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tham mưu ban hành quy định thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường phổ thông.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì chuẩn bị chuyên đề liên quan nội dung xây dựng đạo đức nhà giáo, vai trò nêu gương của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và triển khai các phong trào thi đua... gắn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các đơn vị thuộc Bộ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Công đoàn GD Việt Nam (để p/h);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);
- Báo Giáo dục và Thời đại (để t/h);
- Viện Khoa học GDVN (để t/h);
- NXB. Giáo dục Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 873/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu873/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 873/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 873/TB-BGDĐT kết luận thứ trưởng lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 873/TB-BGDĐT kết luận thứ trưởng lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2015 2020
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu873/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Phương
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 873/TB-BGDĐT kết luận thứ trưởng lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2015 2020

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 873/TB-BGDĐT kết luận thứ trưởng lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2015 2020

             • 06/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực