Thông báo 89/TB-BGTVT

Thông báo số 89/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu ba son lần 2 tại Tp. Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 89/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng Trưởng ban Chỉ đạo họp ban chỉ đạo quy hoạch di dời cảng sông Sài Gòn nhà máy ba son


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 89/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY HOẠCH DI DỜI CÁC CẢNG TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON LẦN 2 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 13/02/2009, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng - Trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son lần thứ 2. Tham dự cuộc họp có đại diện thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo (vắng đại diện Tổ quy hoạch chuyển đổi công năng), đại diện các Vụ chức năng, các cơ quan liên quan của Bộ GTVT, các đơn vị thuộc diện di dời theo quy hoạch (Cảng Sài Gòn, Tân Cảng Sài Gòn, Nhà máy đóng tầu Ba Son, Cảng Tân Thuận Đông, Cảng Rau quả…), Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (PortCoast - đơn vị tư vấn lập quy hoạch di dời).

Trong cuộc họp, Ban chỉ đạo đã nghe:

Đại diện Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tầu Ba Son năm 2008 và dự kiến chương trình làm việc năm 2009;

Các Tổ công tác báo cáo kết quả đôn đốc, kiểm tra thực hiện di dời thuộc lĩnh vực được phân công và đề xuất nội dung công tác cần triển khai trong năm 2009;

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch di dời và các doanh nghiệp di dời báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện di dời, nêu các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị cụ thể.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo và đại biểu tham dự, Bộ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban chỉ đạo Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Hoan nghênh các Tổ công tác, các doanh nghiệp di dời đã có những cố gắng và đạt được những kết quả tích cực ban đầu trong việc thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son. Tuy nhiên, nhìn chung việc triển khai vẫn còn chậm, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các Tổ công tác và các doanh nghiệp di dời cần chủ động, tích cực hơn nữa để đáp ứng tiến độ yêu cầu.

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch di dời, đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết các nội dung sau:

a. Đối với các Bộ, ngành, địa phương

- Để sớm tạo nguồn vốn phục vụ di dời và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh sớm phê duyệt quy hoạch chuyển đổi công năng của các doanh nghiệp: Cảng Sài Gòn (tại vị trí Nhà Rồng Khánh Hội), Nhà máy đóng tàu Ba Son.

- Về vấn đề giao đất đầu tư cảng phục vụ di dời, đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh cho phép các doanh nghiệp di dời được thuê đất trực tiếp từ Nhà nước để xây dựng cơ sở mới.

- Đồng thuận với kiến nghị của Công ty cổ phần Cảng Rau quả, các Tổ công tác và UBND Tp. Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép cảng Rau quả chuyển đổi công năng một phần đất, tiếp tục được kinh doanh, khai thác tại cơ sở hiện hữu đến năm 2020 với quy mô thu hẹp đảm bảo hành lang an toàn cho cầu Phú Mỹ. Đối với phần đất thu hồi để xây dựng cầu Phú Mỹ và hành lang an toàn của cầu Phú Mỹ, đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết thoả đáng cho đơn vị.

- Đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 theo hướng đảm bảo cho tàu khách ra vào cảng theo quy hoạch tại khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội.

- Để đảm bảo khai thác đồng bộ, giải phóng nhanh hàng hoá, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng khu vực Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải, đề nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh sớm triển khai dự án đầu tư đường 25B, đường nối từ KCN Hiệp Phước đến vị trí xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước; Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường 965 và luồng vào cảng Cái Mép - Thị Vải; UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu sớm triển khai đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải. Đối với dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải và dự án đường 25B, đề nghị các địa phương khẩn trương sớm hoàn chỉnh, phê duyệt dự án để có thể đăng ký vào danh mục trái phiếu Chính phủ đợt 2.

- Thống nhất đề nghị của các Tổ công tác để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, ứng trước một nguồn vốn cho các doanh nghiệp được vay để thực hiện các dự án di dời và hoàn trả bằng kinh phí chuyển đổi công năng các cơ sở hiện hữu. Đồng thời, đề nghị Tổ công tác cơ chế chính sách tài chính báo cáo Bộ Tài chính để sớm hoàn thành dự thảo Thông tư về cơ chế tài chính tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ di dời.

- Ngoài ra, đối với các đề nghị của các doanh nghiệp (về khu đất phát triển logistic, khu đất tái định cư, tàu vào cảng ban đêm...), đề nghị các cơ quan, địa phương liên quan quan tâm giải quyết kịp thời.

b. Đối với các doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp di dời cần khẩn trương, tích cực chủ động triển khai các dự án di dời đồng thời nghiên cứu phương án tiếp cận các nguồn vốn thuộc gói kích cầu của Chính phủ để triển khai dự án, đảm bảo tiến độ.

- Cảng Hiệp Phước là dự án trọng điểm trong kế hoạch di dời, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn cần tập trung triển khai để có thể khởi công trong tháng 4/2009. Ngoài ra, ủng hộ đề xuất của Cảng Sài Gòn, báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đổi công năng tại chỗ một phần tại khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội để thực hiện các dịch vụ, ngành nghề thuộc lĩnh vực cảng biển, hàng hải.

- Về Nhà máy đóng tàu Ba Son, đề nghị Ban Quản lý dự án 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sớm triển khai dự án đảm bảo tiến độ thực hiện di dời, đồng thời tạo điều kiện để triển khai dự án metro của thành phố Hồ Chí Minh.

Ban chỉ đạo xin thông báo đến các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Trưởng Ban chỉ đạo (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT (05).

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT
Trần Doãn Thọ

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỌP LẦN 2

BAN CHỈ ĐẠO DI DỜI CÁC CẢNG TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ NMĐT BA SON NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2009 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

TT

Tên đại biểu

Cơ quan - Chức vụ

Ghi chú

1

Hồ Nghĩa Dũng

Bộ GTVT - Bộ trưởng - TBCĐ

 

2

Trần Doãn Thọ

Bộ GTVT - Thứ trưởng - PBCĐ

 

3

Trần Thế Ngọc

Bộ TN&MT - Thứ trưởng, thành viên BCĐ

 

4

Trần Ngọc Thới

PCT UBND tỉnh BR– VT, thành viên BCĐ

 

5

Vương Đình Lam

Cục HHVN- Cục trưởng, thành viên BCĐ

 

6

Nguyễn Cao Lục

VPCP - Vụ trưởng vụ KTN 

 

7

La Văn Thịnh

Bộ Tài Chính – PCT Cục Quản lý Công sản

 

8

Trần Bộ

Bộ KHĐT - PVT Vụ KCHT

 

9

Trần Minh Dũng

Sở GTVT Tp. HCM – Phó Giám đốc

 

10

Nguyễn Văn Vý

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai - Phó GĐ

 

11

Nguyễn Ngọc Huệ

Cục Hàng hải Việt Nam – Phó Cục trưởng

 

12

Trương Tấn Viên

Bộ GTVT - Vụ trưởng Vụ KHĐT

 

13

Trần Quốc Việt

Bộ GTVT - Cục trưởng Cục QLXD 

 

14

Nguyễn Văn Công

Bộ GTVT – Chánh Văn phòng

 

15

Nguyễn Đức Minh

Văn phòng Bộ GTVT- Thư ký Bộ trưởng

 

16

Lại Thị Mai Tuyết

Cục QLCS Bộ Tài chính – Chuyên Viên

 

17

Lê Công Minh

Cảng Sài Gòn – Tổng giám đốc

 

18

Đỗ Thị Hảo

Cục HHVN - Trưởng Ban Tài Chính

 

19

Nguyễn Chí Hùng

Cục HHVN– P.Trưởng Ban KHĐT

 

20

Nguyễn Xuân Tuấn

Cục HHVN – Chuyên viên ban KHĐT

 

21

Lê Minh Đạo

Vụ KHĐT Bộ GTVT – Chuyên viên

 

22

Phạm Văn Đỗ

Bộ TNMT – Phó trưởng Cơ quan đại diện

 

23

Đỗ Hữu Nam

Sở KHĐT Tp. HCM – Phó phòng Hạ tầng

 

24

Phan Huy Tân

Sở GTVT Tp. HCM – Chuyên viên

 

25

Lê Minh Nghĩa

Phó trưởng đại diện Báo GTVT

 

26

Văn Ngọc Sơn

Ban QLDA 9 - Tổng Cục Công nghiệp QP

 

27

Khương Văn Thuấn

Ban QLDA 9 - Tổng Cục Công nghiệp QP

 

28

Phan Hoàng Hà

Xí nghiệp liên hiệp Ba Son

 

29

Trịnh Văn Mợi

Tân Cảng Sài Gòn – Phó Tổng GĐ

 

30

Nguyễn Tài Tuệ

Tân Cảng Sài Gòn – Trưởng Phòng QLCT

 

31

Hoàng Văn Nhượng

Cảng Sài Gòn – Công ty CP Hiệp Phước

 

32

Hồ Sỹ Dũng

Cảng Tân Thuận Đông - Giám đốc

 

33

Ngô Ngọc Tôn

C.ty CPDVVT Sài Gòn (Cảng Tân Thuận Đông)

 

34

Đặng Như Bình

Cảng Rau Quả

 

35

Trần Tấn Phúc

C.Ty CPTV TK cảng - Kỹ thuật biển - Tổng GĐ

 

36

Trần Doãn Phi Anh

C.Ty CPTV TK cảng - Kỹ thuật biển

 

37

Phạm Anh Tuấn

C.Ty CPTV TK cảng - Kỹ thuật biển - GĐDA

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu89/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2009
Ngày hiệu lực09/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 89/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng Trưởng ban Chỉ đạo họp ban chỉ đạo quy hoạch di dời cảng sông Sài Gòn nhà máy ba son


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 89/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng Trưởng ban Chỉ đạo họp ban chỉ đạo quy hoạch di dời cảng sông Sài Gòn nhà máy ba son
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu89/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành09/03/2009
        Ngày hiệu lực09/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 89/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng Trưởng ban Chỉ đạo họp ban chỉ đạo quy hoạch di dời cảng sông Sài Gòn nhà máy ba son

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 89/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng Trưởng ban Chỉ đạo họp ban chỉ đạo quy hoạch di dời cảng sông Sài Gòn nhà máy ba son

              • 09/03/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/03/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực