Thông báo 91/BTL

Thông báo 91/BTL năm 2014 kết luận Hội nghị xử lý Hợp đồng trồng rừng của hộ dân tham gia dự án trồng rừng trong đất quốc phòng trường bắn quốc gia khu vực 1 do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 91/BTL năm 2014 Hợp đồng trồng rừng trong đất quốc phòng trường bắn quốc gia khu vực 1


BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 91/BTL

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG TRỒNG RỪNG CỦA CÁC HỘ DÂN THAM GIA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TRONG ĐẤT QUỐC PHÒNG TRƯỜNG BẮN QUỐC GIA KHU VỰC 1

Căn cứ Kết luận số 3248/KL-TTCP ngày 06/12/2012 của Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra Dự án Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Căn cứ Công văn số 5992/VP-PC ngày 05/8/2013 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc kết quả thực hiện Kết luận thanh tra Dự án Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Căn cứ Công văn số 1540/CKT-KHTH ngày 20/11/2013 của Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng về việc xử lý Hợp đồng trồng rừng của các hộ dân tham gia Dự án trồng rừng trong đất Trường bắn TB1.

Ngày 08 tháng 01 năm 2014 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Bộ Tư lệnh quân khu 1, tổ chức Hội nghị xử lý hợp đồng trồng rừng của các hộ dân tham gia dự án trồng rừng trong đất quốc phòng Trường bắn Quốc gia khu vực 1 quản lý:

I. Chủ trì hội nghị - đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1:

1. Đ/c Thiếu tướng Dương Hiền - Phó Tư lệnh Quân khu

II. Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia dự Hội nghị.

1. Cơ quan Bộ Quốc phòng.

- Đ/c Đại tá Phạm Văn Mạnh - Cục phó Cục Kinh tế/BQP

- Đ/c Đại tá Hoàng Đạt Thắng - Phó chánh thanh tra Lục quân/BQP

2. Cơ quan Quân khu 1.

- Đ/c Đại tá Phạm Tuấn Linh - Phó chủ nhiệm Hậu cần QK

- Đ/c Đại tá Trần Minh Châu - Chánh thanh tra QP/QK

- Đ/c Đại tá Hoàng Việt - Trưởng phòng kinh tế/QK

- Đ/c Thượng tá Nông Văn Dũng - Phó phòng tác chiến/QK

3. Trường bắn QGKV 1.

- Đ/c Đại tá Lê Văn Hùng - Chỉ huy trưởng

- Đ/c Đại tá Trần Văn Tới - Chính ủy

4. UBND tỉnh Bắc Giang.

- Ông Dương Văn Bánh - Phó Giám đốc sở NN&PTNT

5. UBND tỉnh Lạng Sơn.

- Ông Hồ Tiến Thiệu - Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường

- Ông Hoàng Quang Chính - Phó Giám đốc sở NN&PTNT

- Cùng các đại biểu của Sở NN & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý di dân tái định cư TB1 của hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.

6. UBND huyện: Lục Ngạn, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; UBND huyện Đình Lập, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; các Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên, Hạt kiểm lâm của hai huyện.

Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính các xã: Biên Sơn, Giáp Sơn; Tân Hoa, Kim Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý, huyện Lục Ngạn; Phúc Thắng, Thạch Sơn, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang; Ái Quốc, Thái Bình huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghe Chỉ huy Trường bắn Quốc gia khu vực 1 báo cáo Kết quả tình hình thực hiện Dự án trồng rừng trong đất quốc phòng, những vướng mắc tồn tại, ý kiến đề nghị của Trường bắn, ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu kết luận như sau:

1. Hội nghị cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá tổng hợp về tình hình thực hiện các dự án trồng rừng trong đất Trường bắn quản lý, các ý kiến phát biểu đã phân tích, làm rõ những vướng mắc, tồn lại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, cam kết theo hướng giải quyết của các địa phương.

2. Việc giải quyết 83 Hợp đồng trồng rừng 20 năm do Trường bắn ký kết với các hộ dân năm 1994 - 1998 theo dự án 327 (trồng keo) = 315,245 ha; trong đó 18 Hợp đồng ký 1994 = 21,005 ha (khu vực xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn); 01 Hợp đồng ký 1996 = 1,5 ha, 02 ký 1997 = 14,0 ha, 62 ký 1998 = 278,74 ha (khu vực xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn). Nhân dân đưa ra hai kiến nghị: Một là nếu thu hồi đất trước thời hạn Hợp đồng thì phải đền bù cho các hộ dân bằng tiền mặt, hai là để cho nhân dân khai thác trong thời gian 5 năm.

Ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, thì toàn bộ diện tích rừng trồng trong đất Quốc phòng do Trường bắn quản lý đã được tỉnh Bắc Giang, rà soát quy hoạch chuyển đổi thành rừng sản xuất. Cây trồng đến chu kỳ khai thác thì Trường bắn lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành khai thác.

Căn cứ Hợp đồng ký kết giữa Trường bắn với các hộ dân thời hạn của Hợp đồng chỉ còn 3-4 năm. Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Trường bắn thực hiện thanh lý Hợp đồng đúng theo thời gian đã ghi trong Hợp đồng, Trường bắn rà soát lại, thông báo cho các hộ dân Hợp đồng nào đến thời hạn, thì tổ chức cho khai thác trắng, sau đó thu lại đất cho đơn vị quản lý.

3. Dự án rừng Việt Đức do tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư trồng trong đất Trường bắn, trồng năm 2002-2005=822,36 ha(trồng thông). Trong đó tỉnh Bắc Giang = 494,99 ha có 435 hộ dân trồng; tỉnh Lạng Sơn = 327,37 ha có 115 hộ dân trồng (xã Thái Bình huyện Đình Lập = 199,87 ha của 94 hộ dân đã được Ban quản lý di dân tái định cư TB1 tỉnh Lạng Sơn đền bù cho các hộ dân và bàn giao cho Trường bắn Quốc gia khu vực 1 quản lý, hiện còn 127,5 ha của 21 hộ dân xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình đã tiến hành kiểm đếm xong và có phương án đền bù cho các hộ dân như xã Thái Bình, khi hoàn thành tiếp tục bàn giao cho đơn vị quản lý).

Diện tích 494,99 ha do tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư nay chưa có giải pháp cụ thể để xử lý, qua kiến nghị của các chủ hộ trồng rừng là để lại diện tích rừng cho dân tiếp tục chăm sóc bảo vệ hết thời gian giao đất 50 năm sau đó khai thác trắng trả lại đất cho đơn vị quản lý. Ý kiến của UBND tỉnh Bắc Giang và của huyện Lục Ngạn đề nghị cho kéo dài thời gian chăm sóc bảo vệ đủ 20 năm thì cho khai thác, còn nếu khai thác giai đoạn này cây mới trồng được 8-10 năm thân cây còn nhỏ, non, chỉ làm củi, chưa sử dụng được việc gì, rất lãng phí, làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người trồng rừng.

Ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị tỉnh Bắc Giang nghiên cứu báo cáo trình Chính phủ thực hiện đền bù theo phương án như của tỉnh Lạng Sơn để giải quyết dứt điểm các dự án trồng rừng của nhân dân trong đất Trường bắn quản lý theo Kết luận số 3248/KL-TTCP ngày 06/12/2012 của Thanh tra Chính phủ, trường hợp không thực hiện phương án đền bù được. Đề nghị Thanh tra/BQP báo cáo Bộ Quốc phòng cho phép Trường bắn thực hiện theo phương án đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Ngạn, cho nhân dân chăm sóc đủ 20 năm sau đó cho khai thác trả lại đất cho Trường bắn.

4. Bộ Tư lệnh Quân khu giao cho Trường bắn Quốc gia khu vực 1 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để tiến hành thanh lý hợp đồng trồng rừng trả lại đất cho đơn vị. Tự giác không vào lấn chiếm đất, phá rừng, làm nương bãi, chăn thả gia súc, khai thác tài nguyên, đối với những hộ dân có rừng, mộ chí còn trong đất quốc phòng khi vào chăm sóc, bảo vệ, thăm viếng, phải làm cam kết bảo đảm an toàn phải báo cáo chính quyền địa phương và Trường bắn.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ trưởng BTL (để báo cáo)
- UBND tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn;
- Thanh tra/BQP;
- Cục KT/BQP;
- Cục HC/QK;
- TTQP/QK;
- Phòng KT, Tác chiến/QK;
- TBQGKV1;
- Lưu: VT, KT; H10b.

KT. TƯ LỆNH
PHÓ TƯ LỆNH
Thiếu tướng Dương Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/BTL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu91/BTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2014
Ngày hiệu lực15/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/BTL

Lược đồ Thông báo 91/BTL năm 2014 Hợp đồng trồng rừng trong đất quốc phòng trường bắn quốc gia khu vực 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 91/BTL năm 2014 Hợp đồng trồng rừng trong đất quốc phòng trường bắn quốc gia khu vực 1
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu91/BTL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư lệnh Quân khu 1
        Người kýDương Hiền
        Ngày ban hành15/01/2014
        Ngày hiệu lực15/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 91/BTL năm 2014 Hợp đồng trồng rừng trong đất quốc phòng trường bắn quốc gia khu vực 1

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 91/BTL năm 2014 Hợp đồng trồng rừng trong đất quốc phòng trường bắn quốc gia khu vực 1

              • 15/01/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực