Thông báo 91/TB-VPCP

Thông báo 91/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp mặt lãnh đạo hội doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 91/TB-VPCP đạo hội doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 91/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC GẶP MẶT LÃNH ĐẠO HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Ngày 11 tháng 02 năm 2011, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Cùng dự cuộc gặp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong 18 năm qua và các ý kiến phát biểu của đại biểu, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. Đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam ra đời và trưởng thành trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Các doanh nhân trẻ là những đại diện xuất sắc của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước. Chúng ta tự hào có đội ngũ doanh nhân trẻ đang hăng hái hoạt động, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động, có nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.

Trong 5 năm qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, góp phần vào tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những kết quả hoạt động của phong trào cũng như sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ doanh nhân trẻ và những đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ mong muốn lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nhân trẻ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, ngày càng tập hợp đông đảo hơn các chủ doanh nghiệp trẻ tham gia Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát triển quy mô doanh nghiệp với những sản phẩm độc đáo, cạnh tranh trên thị trường để xây dựng được những thương hiệu mạnh.

Trong thời gian tới, doanh nhân trẻ Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, chung sức đồng hành cùng đất nước, nhận rõ trách nhiệm của mình với đất nước, dân tộc; tập trung thực hiện tốt một số việc sau: Một là, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ cơ chế, chính sách để hỗ trợ thành lập ngày càng nhiều doanh nghiệp; đồng thời đối với các doanh nghiệp đã có cần phát triển thương hiệu để nhanh chóng trở thành những doanh nghiệp mạnh, tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Hai là, tập trung các nguồn lực và đa dạng hình thức đầu tư để cùng Nhà nước nhanh chóng phát triển hạ tầng, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển cao của nền kinh tế. Ba là, Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp cần tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, giúp đỡ đối tượng chính sách, người nghèo, khu vực khó khăn cùng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

II. Về những kiến nghị, đề xuất

1. Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức buổi gặp gỡ hằng năm với đại diện doanh nhân tiêu biểu của cả nước; giao Hội Doanh nhân trẻ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức buổi gặp gỡ này vào thời điểm thích hợp.

2. Về việc thành lập các tập đoàn kinh tế tư nhân, xây dựng thương hiệu Việt Nam mang tầm toàn cầu: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích thành lập các tập đoàn kinh tế tư nhân, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong phạm vi, quyền hạn và luật pháp quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Hội Doanh nhân trẻ nghiên cứu, đề xuất cơ chế tổ chức hoạt động, quản lý phù hợp đối với tập đoàn kinh tế tư nhân. Hội Doanh nhân trẻ nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập tập đoàn bán lẻ và một số mô hình tập đoàn thí điểm khác trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý về nguyên tắc Hội Doanh nhân trẻ xây dựng và triển khai đề án Quỹ Hỗ trợ tài năng Doanh nhân trẻ nhằm hỗ trợ các doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước; giao Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, đồng thời hỗ trợ vốn, công nghệ và xây dựng mạng lưới để đẩy mạnh phong trào Khởi nghiệp doanh nghiệp cho thanh niên Việt Nam.

4. Về phát triển các doanh nghiệp mới: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành chính sách phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp trẻ trong thành lập và hoạt động; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ngành hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của Hội Doanh nhân trẻ, giúp các doanh nghiệp trẻ tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích doanh nhân trẻ đầu tư trong nước và phát triển đầu tư ra nước ngoài, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, các mô hình kinh tế xanh, bền vững; đầu tư ở các vùng sâu, vùng khó khăn nhưng giàu tiềm năng phát triển như Tây Nguyên, Tây Bắc.

5. Đối với việc tổ chức các giải thưởng cho doanh nhân trẻ: Chính phủ khuyến khích Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng, tôn vinh các doanh nhân giỏi, yêu nước, tổ chức hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội; nghiên cứu xây dựng và tổ chức các giải thưởng theo đúng quy định của pháp luật để ghi nhận và vinh danh những doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

6. Đối với một số kiến nghị khác:

a) Về việc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia nghiên cứu xây dựng Hội đồng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhằm tư vấn cho Chính phủ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia dựa trên cơ sở lợi thế so sánh của Việt Nam, thực hiện theo Thông báo số 315/TB-VPCP ngày 29/10/2009 của Văn phòng Chính phủ.

b) Thủ tướng Chính phủ khuyến khích Hội Doanh nhân trẻ tham gia cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh hình thức hợp tác công – tư (PPP) trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tham gia hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức hợp tác công – tư.

c) Về đề xuất xây dựng Tòa nhà cao nhất và Khu đô thị mua sắm rẻ nhất; cải tạo môi trường sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu: yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội LHTN Việt Nam;
- Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, TH (4). Dh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu91/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2011
Ngày hiệu lực19/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 91/TB-VPCP đạo hội doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 91/TB-VPCP đạo hội doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu91/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành19/04/2011
        Ngày hiệu lực19/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 91/TB-VPCP đạo hội doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 91/TB-VPCP đạo hội doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ

              • 19/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực