Thông báo 96/TB-TCTHADS

Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự

Nội dung toàn văn Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/TB-TCTHADS

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này); có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng dự tuyển

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

(3) Người có trình độ tiến sĩ, độ tuổi dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

3. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN

(Phụ lục kèm theo Thông báo này).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại mục I của Thông báo này. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định sẽ tiếp tục vào Vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị) và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm dự tuyển.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 bằng nhau thì người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển; nếu trình độ đào tạo bằng nhau thì người có giải thưởng cá nhân cao hơn theo thứ tự quy định tại khoản 2 mục I Thông báo này là người trúng tuyển; nếu giải thưởng cá nhân bằng nhau thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ);

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường đại loại khá, giỏi, xuất sắc…);

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học đáp ứng quy định tại khoản 2 mục I Thông báo này;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực;

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Mỗi người dự tuyển chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

b) Phí tuyển dụng: Mức thu là 500.000 đồng/người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

c) Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 21/4/2023

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) hoặc gửi qua đường bưu chính đến Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại:024.6273.9612 email: [email protected]).

Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông báo đến người dự tuyển và trên trang website của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS địa chỉ: www.moj.gov.vn; www.thads.moj.gov.vn); niêm yết tại trụ sở Tổng cục THADS.

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Tổng cục THADS để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với các văn bằng đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp không có giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được tuyển dụng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Tổng cục THADS sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Tổng cục THADS sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

1. Thời gian phỏng vấn: Dự kiến tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông báo cụ thể trên trang website của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, địa chỉ: www.moj.gov.vn; www.thads.moj.gov.vn)./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Vụ Tổ chức cán bộ BTP;
- Báo Pháp luật Việt Nam (để thông báo);
- Đài TH Hà Nội (để thông báo);
- VOV giao thông (để thông báo);
- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tin);
- Cổng Thông tin điện tử TCTHADS (để đăng tin);
- Trang Thông tin điện tử của các Cục THADS (để đăng tin);
- Niêm yết tại trụ sở Tổng cục THADS, BTP;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Ngọc Vũ

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo tuyển dụng số 96/TB-TCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

STT

Đơn vị

Số biên chế tuyển dụng theo NĐ 140

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Ngạch công chức

Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo

1

Văn phòng Tổng cục

1

Thông tin, truyền thông

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí truyền thông trở lên.

2

Vụ Tổ chức cán bộ

2

Quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, hành chính liên quan đến công tác cán bộ, quản trị nhân sự trở lên.

3

Vụ Nghiệp vụ 1

1

Quản lý thi hành án dân sự

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên

4

Vụ Nghiệp vụ 3

1

Quản lý thi hành án hành chính

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên

5

Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo

2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên

6

Vụ Kế hoạch - Tài chính

1

Tài chính - Kế toán

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng trở lên

Tổng cộng

08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Dán ảnh 4 x 6) (Scan ảnh nếu nộp qua internet)

Vị trí dự tuyển (1):..............................................................................

...........................................................................................................

Đơn vị dự tuyển (2):..............................................................................

............................................................................................................

..................................................................................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………….Ngày sinh ………………… Nam □ Nữ □

Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ..............................................................

Số CMTND: ………………..Ngày cấp: ………………….Nơi cấp: ....................................

Điện thoại liên hệ để báo tin: ……………………………..Email: .......................................

Quê quán: ...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): .................................................................................................

Tình trạng sức khỏe: ……………….., Chiều cao …………………, Cân nặng: .............. kg

Thành phần bản thân hiện nay: .............................................................................................

Trình độ văn hóa: ..................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: …………………..Loại hình đào tạo: .................................

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Bố mẹ:

- Họ và tên bố: ………………..Tuổi: ……………….Nghề nghiệp:......................................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?...............................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

...............................................................................................................................................

- Họ và tên mẹ: ………………………….Tuổi:…………… Nghề nghiệp: ..........................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?......................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có): …………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................

2. Anh, chị, em ruột:

- Họ và tên: ……………………………………..…Tuổi:.....................................................

- Nghề nghiệp:.......................................................................................................................

- Nơi làm việc: ......................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

3. Vợ hoặc chồng:

- Họ và tên: ………………………………………Tuổi:.....................................................

- Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

- Nơi làm việc: .....................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

4. Các con:

- Họ và tên: …………………………………………Tuổi:....................................................

- Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

- Nơi làm việc: .....................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (NẾU CÓ)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Hình thức đào tạo(3)

Xếp loại bằng /Chứng chỉ

V. THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên cuộc thi, công trình nghiên cứu

Thời gian(4)

Kết quả cuộc thi, công trình nghiên cứu(5)

Ghi chú

1

2

3

4

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin không đúng sự thật./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)


____________________

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng.

(3) Ghi rõ hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa, bồi dưỡng…. /Văn bằng TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư..../Chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(4) Ghi rõ thời gian tham gia cuộc thi, thời gian thực hiện công trình nghiên cứu.

(5) Ghi rõ đã đạt giải thưởng gì trong các cuộc thi; công trình nghiên cứu khoa học và được cấp nào công nhận; kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành nào ở trong hoặc ngoài nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/TB-TCTHADS

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu96/TB-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/TB-TCTHADS

Lược đồ Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu96/TB-TCTHADS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành22/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự

              • 22/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực