Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NN VÀ PTNT

Ngày 22/12/2011, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), chủ trì Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và PTNT(Tổng công ty). Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công đoàn ngành và Tổng công ty.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của đại diện cơ quan liên quan thuộc Bộ, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và PTNT. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng phát triển của ngành.

- Về cơ bản biểu mẫu tổng hợp kế hoạch phù hợp với quy định của Bộ.

- Các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ, khả thi.

2. Yêu cầu Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a) Về định hướng chiến lược:

Hội đồng thành viên Tổng công ty bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh chính và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc phát triển các sản phẩm xây dựng của Tổng công ty (nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn). Phải định hướng được nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược (khả thi trong thực hiện), đảm bảo cho Tổng công ty phát triển bền vững, đây là yêu cầu bắt buộc của chủ sở hữu đối với Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Xác định rõ Tổng công ty tập trung đầu tư có hiệu quả vào ngành sản xuất kinh doanh chính; Tổng công ty không được đầu tư ra ngoài ngành, nếu không có ý kiến bằng văn bản của Bộ.

b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:

- Biểu mẫu tổng hợp kế hoạch theo đúng hướng dẫn của Bộ tại Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011.

- Tách bạch rõ chỉ tiêu của tổ hợp mẹ - con và chỉ tiêu của mẹ; Tính logic các chỉ tiêu, thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Công ty mẹ; danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 và năm 2012; lộ trình thoái vốn tại doanh nghiệp khác để tập trung vốn đầu tư vào ngành nghề chính.

c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:

- Quan tâm, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

- Tăng cường quản lý, giám sát (đất đai, tài sản, vốn… người đại diện) theo quy định của pháp luật.

- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2011-2015, triển khai đầu tư năm 2012; hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, nhằm đảm bảo các hệ số an toàn tài chính của Tổng công ty (Công ty mẹ) theo quy định của pháp luật.

- Các giải pháp về tiếp tục sắp xếp, đổi mới Công ty mẹ, nhất là giải pháp đảm bảo việc hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty theo kế hoạch của Bộ. Giải pháp thực hiện lộ trình thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp không hiệu quả.

- Giải pháp về triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đến các công ty con của Công ty mẹ.

3. Về tổ chức thực hiện

- Giao Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung nêu trên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (tổ hợp mẹ - con), Công ty mẹ Tổng công ty. Để có đủ căn cứ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch (nhất là mục tiêu chiến lược), riêng số liệu các chỉ tiêu chủ yếu phải có số liệu của Tổ hợp mẹ - con, trong đó có số liệu của Công ty mẹ.

- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Tổng công ty XDNN và PTNT;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN




Nguyễn Hữu Điệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu97/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2012
Ngày hiệu lực11/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu97/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành11/01/2012
        Ngày hiệu lực11/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 97/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định

             • 11/01/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/01/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực