Điều ước quốc tế 23/2012/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Bản ghi nhớ về dịch vụ khí hậu và nước giữa Việt Nam - Hà Lan

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Bản ghi nhớ dịch vụ khí hậu và nước giữa Việt Nam


BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2012/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về dịch vụ khí hậu và nước, ký tại La Hay ngày 28 tháng 9 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2012.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Bản ghi nhớ theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

BẢN GHI NHỚ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HÀ LAN VỀ DỊCH VỤ KHÍ HẬU VÀ NƯỚC (CHUỖI THÔNG TIN KHÍ HẬU VÀ NƯỚC)

Giới thiệu

Bản Ghi nhớ này khẳng định mong muốn hợp tác chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ Hà Lan, đại diện là Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường, nhằm xây dựng và cải thiện chuỗi Thông tin Khí hậu và Nước. Tổ chức Khí tượng thế giới sử dụng cụm từ “Dịch vụ Khí hậu và Nước” để mô tả các tác động qua lại giữa biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước thông qua hoàn thiện các mô hình về dữ liệu khí hậu, các mô hình dự báo, tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm) và sự thích ứng. Chính phủ hai nước mong muốn hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển các dịch vụ mới, sản phẩm sáng tạo và tăng cường năng lực nhằm có thêm kiến thức về nước và khí hậu. Bản Ghi nhớ này xây dựng trên cơ sở Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ký ngày 04 tháng 10 năm 2010.

Chính phủ Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đang đứng trước thách thức nhằm đưa ra các quyết định phù hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thông qua tiếp cận tổng hợp (nông nghiệp, công nghiệp, mội trường, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng). Tại Việt Nam, dữ liệu khí tượng được thu thập từ các trạm khí tượng. Thực tế, do biến đổi khí hậu, việc sử dụng dữ liệu lịch sử để dự báo cho tương lai phục vụ thiết kế hạ tầng về nước, đắp đê… sẽ có nhiều hạn chế. Do vậy, cần phải có thêm các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực nước, trong đó ảnh viễn thám được sử dụng kết hợp với các mô hình tiên tiến để dự báo trạng thái của tài nguyên nước trong tương lại. Việc này hết sức quan trọng nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam quyết định quản lý tài nguyên nước như thế nào và thiết kế các công trình phù hợp và an toàn (hồ chứa, đập, cơ sở hạ tầng, đê, tường chắn,…). Việc lập quy hoạch thực ra còn phức tạp hơn do tài nguyên nước ở Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào cách quản lý tài nguyên nước của các nước láng giềng. Hệ thống giám sát vùng bằng viễn thám có thể cung cấp các thông tin quan trọng cho Chính phủ Việt Nam về tổng lượng nước, chất lượng nước, lượng bùn cát, sự phân bổ nguồn nước và giám sát các tác động của đập thủy điện trên thượng nguồn/biên giới. Các số liệu này sẽ hỗ trợ Việt Nam đàm phán với các nước láng giềng về các côn sông quốc tế và nâng cao việc quản lý nước của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam mong muốn hợp tác với Chính phủ, các Viện nghiên cứu và doanh nghiệp Hà Lan do họ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Chính phủ Hà Lan

Chính phủ Hà Lan hiểu rõ nhu cầu toàn cầu đang gia tăng nhằm cải thiện quản lý thông tin về tài nguyên nước và các tác động của biến đổi khí hậu. Một cách tiếp cận mới đã được triển khai bao trùm tất cả các khâu liên quan đến thông tin - từ định dạng thu thập dữ liệu không gian cho đến các ứng dụng của người dùng cuối cùng. Do đó, tháng 02 năm 2011, trên 30 tổ chức của Hà Lan đã ký một thỏa thuận cùng hỗ trợ phát triển mạnh hơn các Dịch vụ Nước và Khí hậu. Thỏa thuận này đưa Chính phủ, các nhà khoa học và lĩnh vực tư nhân gần lại nhau hơn nhằm tạo ra các sản phẩm/mô hình thực tế và có thể xuất khẩu. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan đang triển khai chương trình đối tác lớn trong lĩnh vực nước và thích ứng với biến đổi khí hậu (Thỏa thuận đối tác Việt Nam - Hà Lan). Đây là một nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác song phương cho các cơ quan của hai Chính phủ, các trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thám, giám sát trái đất, địa vật lý, lĩnh vực nước và khí hậu nhằm thực hiện các nỗ lực chung về Dịch vụ Khí hậu và Nước. Hợp tác sẽ tập trung vào làm gia tăng giá trị ở tất cả các khâu liên quan đến thông tin: từ nền tảng đo đạc, thiết bị đo, xử lý dữ liệu, mô hình hóa, tham vấn cho đến việc chấp thuận, trách nhiệm và kỹ năng ứng dụng của người sử dụng cuối. Các hoạt động phía Hà Lan sẽ do Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường điều phối dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Vũ trụ Hà Lan.

Chính phủ hai nước đồng ý rằng:

i. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan mong muốn xây dựng Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ (G2G) để xác định tiềm năng hợp tác liên quan đến sáng kiến Dịch vụ Khí hậu và Nước. Chương trình G2G sẽ phân tích các nhu cầu về kỹ thuật, thể chế, tài chính và giáo dục. Chính phủ Hà Lan sẽ hỗ trợ tài chính cho Chương trình G2G.

ii. Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hà Lan trong việc xây dựng Lộ trình hợp tác tương lai về mô hình khí hậu và tài nguyên nước. Việc triển khai thực hiện Lộ trình, kinh phí sẽ chủ yếu do Chính phủ Việt Nam chi trả.

iii. Chính phủ hai nước mong muốn tổ chức một hội nghi khoa học về cải tiến mô hình tài nguyên nước, giám sát và chuỗi thông tin khí hậu. Các cơ quan của Việt Nam sẽ giới thiệu hiện trạng ngành nước, các mô hình lưu vực sông, hệ thống giám sát và các thách thức. Các cơ quan của Hà Lan (chính phủ, tư nhân và viện nghiên cứu) sẽ giới thiệu các kinh nghiệm về cải tiến chuỗi thông tin khí hậu và nước. Các cách tiếp cận sáng tạo (dữ liệu viễn thám, cách tiếp cận tổng hợp, công nghệ và mô hình mới nhất) sẽ được thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp.

iv. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan mong muốn giới thiệu việc chuẩn hóa các mô hình và dữ liệu ở cấp quốc gia để cải thiện việc trao đổi dữ liệu, tính tương thích giữa các mô hình và kiểm soát chất lượng. Sản phẩm được tạo ra sẽ hỗ trợ Chính phủ và các tổ chức trong việc ra quyết định và dự báo xu hướng của nước và biến đổi khí hậu.

v. Chính phủ Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan như một đối tác ưu tiên trong chương trình sáng kiến quốc gia, bao gồm cả một số tiểu lĩnh vực, để đạt được chuỗi thông tin khí hậu và nước hoàn thiện.

vi. Hà Lan mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, kiến thức và giới thiệu các mô hình thương mại. Nếu việc nghiên cứu khả thi dẫn đến việc triển khai thực hiện, doanh nghiệp tư nhân Hà Lan sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật và quy định của Việt Nam.

vii. Chính phủ hai nước sẽ thể hiện quan điểm rõ ràng về vai trò của chuyển giao kiến thức, tăng cường năng lực và giáo dục khi giới thiệu và bảo trì các sản phẩm cuối/khác của chuỗi thông tin theo chính sách và các kịch bản thực hiện cụ thể. Do đó, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan quyết định cùng đưa các trường đại học của hai nước tham gia vào quan hệ đối tác và trao đổi sinh viên ở cấp Thạc sỹ và Tiến sỹ khoa học.

Bản Ghi nhớ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng của các Bên thông qua kênh ngoại giao, về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ của mỗi Bên để Bản Ghi nhớ có hiệu lực. Bản Ghi nhớ này có hiệu lực trong thời hạn năm (5) năm và sau đó có thể được tự động gia hạn thêm mỗi lần năm (5) năm, trừ khi một Bên gửi thông báo bằng văn bản trước sáu (6) tháng qua đường ngoại giao cho Bên kia về ý định chấm dứt hiệu lực Bản Ghi nhớ.

Ký tại La Hay, ngày 28 tháng 9 năm 2011, thành hai bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau.

Để làm chứng, các đại diện dưới đây được Chính phủ nước mình ủy quyền hợp thức, đã ký Bản Ghi nhớ này.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Thái Lai

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC HÀ LAN
THỨ TRƯỞNG
BỘ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Joop Atsma

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu23/2012/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2011
Ngày hiệu lực13/03/2012
Ngày công báo16/04/2012
Số công báoTừ số 327 đến số 328
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Bản ghi nhớ dịch vụ khí hậu và nước giữa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Bản ghi nhớ dịch vụ khí hậu và nước giữa Việt Nam
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu23/2012/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Vương quốc Hà Lan
        Người kýNguyễn Thái Lai, Joop Atsma
        Ngày ban hành28/09/2011
        Ngày hiệu lực13/03/2012
        Ngày công báo16/04/2012
        Số công báoTừ số 327 đến số 328
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Bản ghi nhớ dịch vụ khí hậu và nước giữa Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Bản ghi nhớ dịch vụ khí hậu và nước giữa Việt Nam

            • 28/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực