Điều ước quốc tế 33/2014/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam-Ê-xtô-ni-a

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-xtô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, ký tại Niu-oóc ngày 27 tháng 9 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2014.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA Ê-XTÔ-NI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-xtô-ni-a, sau đây gọi là “các Bên ký kết”.

Mong muốn tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại của công dân của mình,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

1. Công dân của mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia.

2. Những người nêu tại Khoản 1 Điều này được phép cư trú trên lãnh thổ Bên ký kết kia không quá chín mươi (90) ngày, trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên ký kết mà người mang hộ chiếu là công dân, Bên ký kết kia có thể gia hạn thời gian tạm trú cho những người này.

Điều 2.

1. Công dân của mỗi Bên ký kết, mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc phái đoàn đại diện tại tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh trong suốt nhiệm kỳ công tác.

2. Việc miễn thị thực dành cho những người nêu tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với vợ, chồng và con của họ, với điều kiện người này cũng mang hộ chiếu ngoại giao.

3. Trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh, những người nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải hoàn tất các thủ tục đăng ký cư trú cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

Điều 3.

Công dân mỗi Bên ký kết nêu tại Điều 1 và Điều 2 Hiệp định này phải nhập cảnh, xuất cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế.

Điều 4.

1. Công dân mỗi Bên ký kết phải tuân thủ pháp luật hiện hành của Bên ký kết kia khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu và trong thời gian cư trú trên lãnh thổ Bên ký kết đó.

2. Các Bên ký kết sẽ thông báo cho nhau ngay khi có sự thay đổi luật pháp và quy định về nhập cảnh, quá cảnh và cư trú đối với người nước ngoài.

3. Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền của mỗi Bên ký kết từ chối nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn cư trú của bất kỳ công dân nào của Bên ký kết kia bị coi là người không được hoan nghênh.

Điều 5.

Mỗi Bên ký kết có quyền tạm thời đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Hiệp định này vì lý do an ninh, trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng. Quyết định đình chỉ hoặc quyết định rút lại việc đình chỉ thực hiện Hiệp định phải được thông báo cho Bên ký kết ký kết kia qua đường ngoại giao không chậm hơn ba mươi (30) ngày trước khi quyết định đình chỉ hoặc rút lại việc đình chỉ có hiệu lực.

Điều 6.

1. Các Bên ký kết sẽ trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao, kèm theo thông tin chi tiết mô tả hộ chiếu này, trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi ký Hiệp định này.

2. Các Bên ký kết sẽ trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao mới, kèm theo thông tin chi tiết mô tả hộ chiếu này, không chậm hơn ba mươi (30) ngày trước ngày hộ chiếu này được đưa vào sử dụng.

Điều 7.

Mọi bất đồng liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị qua đường ngoại giao.

Điều 8.

1. Hiệp định này có hiệu lực vào ngày thứ chín mươi (90) kể từ ngày nhận được văn bản sau cùng qua đường ngoại giao, qua đó các Bên ký kết thông báo cho nhau về việc đã hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước cần thiết để Hiệp định có hiệu lực.

2. Các sửa đổi và bổ sung đối với Hiệp định này có thể được thực hiện thông qua thỏa thuận bằng văn bản qua đường ngoại giao giữa các Bên ký kết. Những văn bản này được coi là một phần không thể tách rời của Hiệp định.

3. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn. Mỗi Bên ký kết có thể chấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo qua đường ngoại giao. Trong trường hợp này, Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được thông báo chấm dứt Hiệp định.

ĐỂ LÀM BẰNG, những đại diện dưới đây được ủy quyền của Chính phủ mỗi nước đã ký Hiệp định này.

Làm tại New York, ngày 27 tháng 9 năm 2013, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ê-xtô-ni-a và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
PHẠM BÌNH MINH
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA Ê-XTÔ-NI-A

URMAS PAET
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO

 

Thuộc tính văn bản 33/2014/TB-LPQT
Loại văn bản Điều ước quốc tế
Số hiệu 33/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/09/2013
Ngày hiệu lực 20/05/2014
Ngày công báo 03/07/2014
Số công báo Từ số 639 đến số 640
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam Ê-xtô-ni-a


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam Ê-xtô-ni-a
Loại văn bản Điều ước quốc tế
Số hiệu 33/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Estonia
Người ký Phạm Bình Minh, Urmas Paet
Ngày ban hành 27/09/2013
Ngày hiệu lực 20/05/2014
Ngày công báo 03/07/2014
Số công báo Từ số 639 đến số 640
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 27/09/2013

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/07/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/05/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực