Điều ước quốc tế 18/2011/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ả-rập Xê-út về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản, ký tại Riyadh ngày 10 tháng 4 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP XÊ-ÚT VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ả-rập Xê-út (sau đây được gọi tắt là “các Bên”),

Mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước phù hợp với những nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi và hợp tác lâu dài;

Nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực dầu khí và khoáng sản;

Thừa nhận tầm quan trọng của các lĩnh vực hợp tác trong các ngành nêu trên và tìm kiếm biện pháp và cách thức thực hiện hợp tác vì lợi ích của các Bên, phát triển kinh tế của mỗi nước và hướng tới tăng cường yếu tố tích cực trong nền kinh tế thế giới, phù hợp với những quy định và luật pháp hiện hành của mỗi bên,

Đã nhất trí như sau:

Điều 1. Hai Bên sẽ nỗ lực thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau trong các lĩnh vực sau đây:

1. Trao đổi thông tin và các phân tích liên quan đến thị trường dầu lửa thế giới và những biện pháp nhằm đạt được sự ổn định của các thị trường này.

2. Trao đổi các chuyến thăm và tổ chức các cuộc họp giữa đại diện các ngành công nghiệp dầu khí và khoáng sản tại hai nước nhằm hướng tới xác định những dự án đầu tư lẫn nhau trong các ngành công nghiệp này cũng như những ngành công nghiệp khác có liên quan tới các hoạt động dầu khí và lọc dầu.

3. Hợp tác kỹ thuật giữa các hãng và công ty tương ứng của mỗi nước trong việc thực hiện những dự án chung đã thỏa thuận trong các lĩnh vực dầu khí gas và khoáng sản theo các nguyên tắc về tính khả thi, lợi ích kinh tế cũng như khả năng thương mại.

4. Hợp tác trong việc thiết lập đối thoại giữa những nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong các vấn đề liên quan và sử dụng những công cụ lợi thế bao gồm những lợi thế của “Diễn đàn năng lượng quốc tế” nhằm mục đích ổn định các thị trường năng lượng, phát triển nền kinh tế thế giới và đạt được sự thịnh vượng.

5. Phát triển những nghiên cứu chung trong các lĩnh vực dầu khí và khoáng sản.

Điều 2. Trong việc triển khai thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực được quy định tại Điều 1 của Nghị định thư này, các bên sẽ nỗ lực:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các công ty liên doanh có trách nhiệm thực hiện những dự án trong tương lai theo thỏa thuận của các hãng và công ty tương ứng ở hai nước trong những lĩnh vực dầu khí và khoáng sản và cơ sở hạ tầng liên quan.

2. Cùng tiến hành nghiên cứu khoa học nhằm mục đích nâng cao tiêu chuẩn công nghệ và ứng dụng trong các lĩnh vực thăm dò, chiết xuất, sản xuất, lọc dầu, lưu chứa, phân phối, buôn bán, vận chuyển và tận dụng các sản phẩm dầu khí và những chất chiết xuất.

3. Trao đổi thông tin liên quan đến các bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực lọc và chiết xuất hydrocarbon.

4. Trao đổi dữ liệu, thông tin, và số liệu thống kê liên quan đến hoạt động thăm dò, chiết xuất và thăm dò các nguồn khoáng sản cũng như việc vận chuyển và sản xuất chúng.

5. Trao đổi thông tin liên quan đến việc kiểm soát đầu tư khai khoáng cũng như công tác quản lý, an toàn và đánh giá trữ lượng khoáng sản.

6. Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí và khoáng sản nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực.

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, thảo luận chuyên đề và các triển lãm kỹ thuật về dầu khí và khoáng sản thông qua việc sử dụng khả năng của các tổ chức giáo dục cao cấp thuộc khu vực công và khu vực tư, các trung tâm nghiên cứu cũng như các phòng thương mại và công nghiệp ở cả hai nước.

8. Trao đổi thông tin giữa các Bên sẽ được triển khai trong khuôn khổ những quy định và pháp luật hiện hành của mỗi nước cũng như những nghĩa vụ quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 3. Những cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ triển khai Nghị định thư này sẽ là các cơ quan chịu trách nhiệm và quản lý về ngành dầu khí và khoáng sản ở hai nước, chủ yếu tên là:

Bộ Công thương Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Dầu khí và Khoáng sản Vương quốc Ả-rập Xê-út.

Nhằm mục đích thực hiện hợp tác giữa các Bên trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản, hai cơ quan sẽ có trách nhiệm điều phối tham gia của các cơ quan Chính phủ, phòng thương mại và công nghiệp, các tổ chức giáo dục cấp cao và các trung tâm nghiên cứu khoa học ở hai nước.

Điều 4. Các Bên sẽ thành lập nhóm công tác chung để hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản với thành phần gồm có các đại diện của Bộ Công thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Dầu khí và Khoáng sản Vương Quốc Ả-rập Xê-út cũng như đại diện của các cơ quan liên quan khác. Nhóm công tác chung sẽ tổ chức họp - khi cần thiết - luân phiên tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Ả-rập Xê-út nhằm mục đích tìm kiếm những biện pháp và cách thức tăng cường hợp tác giữa hai bên trong những lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp dầu khí và khoáng sản.

Điều 5. Nghị định thư này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Bên trong bất kỳ Hiệp định và Điều ước quốc tế nào mà các Bên là thành viên tham gia ký kết.

Điều 6.

1. Nghị định thư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ ba mươi sau ngày nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản được trao đổi giữa các Bên thông qua kênh ngoại giao xác nhận đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn phù hợp với các quy định pháp luật trong nước hiện hành của mỗi nước.

2. Nghị định thư này có hiệu lực trong vòng 05 năm và sẽ được tự động gia hạn với các thời hạn tương tự, trừ khi một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia mong muốn chấm dứt Nghị định thư ít nhất 06 tháng trước ngày hết hiệu lực của Nghị định thư.

3. Trừ khi các Bên có sự nhất trí khác, trong trường hợp chấm dứt Nghị định thư này, các quy định của Nghị định thư vẫn sẽ có hiệu lực đối với các dự án đang tiến hành hay các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Nghị định thư này cho đến khi dự án và hoạt động kết thúc.

Làm tại thành phố Riyadh vào ngày 10 tháng 4 năm 2010, tương ứng với ngày 25/4/1413 thành hai bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Ả-rập và tiếng Anh, các bản có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu, bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực cuối cùng./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Công thương
Vũ Huy Hoàng

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP XÊ-ÚT
Ali I. Al-Naimi

Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khoáng sản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2011/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu18/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2010
Ngày hiệu lực26/02/2011
Ngày công báo09/04/2011
Số công báoTừ số 185 đến số 186
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2011/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu18/2011/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Vương quốc Ả-rập xê-út
        Người kýVũ Huy Hoàng, Ali I. Al-Naimi
        Ngày ban hành10/04/2010
        Ngày hiệu lực26/02/2011
        Ngày công báo09/04/2011
        Số công báoTừ số 185 đến số 186
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản

             • 10/04/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/04/2011

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/02/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực