Điều ước quốc tế 05/2014/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận về phát triển trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý giai đoạn 2013-2018

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Thỏa thuận phát triển trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý giai đoạn 2013-2018


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận về phát triển trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý giai đoạn 2013 - 2018 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp, ký tại Pari ngày 03 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM PHÁP - VIỆT ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp, sau đây gọi tắt là "hai bên";

- Căn cứ Hiệp định Hợp tác Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật được ký kết giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp ngày 27 tháng 5 năm 1981;

- Tiếp theo Thỏa thuận về việc thành lập Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) được ký ngày 11 tháng 4 năm 1992; và Thỏa thuận ngày 25 tháng 11 năm 2008 về việc phát triển Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp;

- Khẳng định mong muốn tiếp tục và tăng cường nỗ lực của mỗi Bên trong việc thúc đẩy CFVG đa dạng hóa các loại hình đào tạo về quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế của Việt Nam,

đã thỏa thuận các điều khoản sau:

Điều 1. Điều khoản chung

1. Hai Bên quyết định tiếp tục phát triển Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về Quản lý (CFVG) được thành lập năm 1992 theo Thỏa thuận giữa hai Chính phủ, để CFVG đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của một cơ sở đào tạo quốc tế về quản lý.

2. Về mặt hành chính, CFVG có hai cơ sở: CFVG Hà Nội (CFVG-HN) là một đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD), CFVG Tp Hồ Chí Minh (CFVG-TpHCM) là một đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh (ĐH KT TpHCM). Cả hai cơ sở có cơ chế hoạt động đặc thù được quy định tại các Điều 5, 6 và 7 của Thỏa thuận này, và thống nhất về mặt đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Về mặt sư phạm và khoa học, CFVG được sự hỗ trợ của hai trường đại học chủ nhà và của Nhóm các trường đối tác khoa học Pháp, hoạt động của Nhóm này do Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Vùng Paris Ile-de-France, với tư cách là cơ quan thực hiện đề án CFVG của Bên Pháp, điều phối.

4. CFVG có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không vì mục đích lợi nhuận.

5. Hai Bên ủng hộ việc soạn thảo trong thời hạn từ 02 đến 03 năm một đề án phát triển bền vững CFVG trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 2: Mục tiêu

Mục tiêu của CFVG là nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua hoạt động sáng tạo và phổ biến kiến thức về quản lý, đặc biệt là các chương trình đào tạo và nghiên cứu quốc tế chất lượng cao.

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ về quản lý.

2. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ về quản lý.

3. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

4. CFVG chú trọng phát triển quan hệ về mặt khoa học với hai trường đại học chủ nhà thông qua ba mảng hoạt động được nêu ở các khoản 1, 2 và 3 của Điều này.

Điều 4. Các chương trình đào tạo cấp bằng

1. Hai Bên nhất trí tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo cấp bằng đang được triển khai tại CFVG, bao gồm:

a) Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA - Master of Business Administration);

b) Thạc sỹ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính (MEBF - Master in Economics of Banking and Finance);

c) Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS - Master in Marketing Sales and Services);

d) Tiến sỹ về Quản lý.

2. Hai Bên khuyến khích CFVG mở rộng các chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ trên cơ sở xem xét năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của CFVG cũng như kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo của Việt Nam.

Thể thức tiến hành các chương trình này do Ban Giám đốc CFVG, Ban Giám hiệu các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh và các trường đối tác liên quan trong Nhóm các trường hỗ trợ khoa học cùng xác định. Mỗi chương trình đều phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép.

3. Hai Bên nhất trí việc CFVG mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đối tác Việt Nam và nước ngoài để triển khai các chương trình trao đổi giảng viên, học viên và tổ chức các chương trình đào tạo phối hợp tại Việt Nam và nước ngoài. Học viên tốt nghiệp các chương trình này ở trình độ Thạc sỹ (Master) được xét cấp hai văn bằng nếu thỏa mãn các điều kiện cấp bằng theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và của Pháp.

Điều 5. Ủy ban Định hướng (UBĐH)

1. UBĐH là cấp định hướng chiến lược của CFVG. UBĐH do hai đại diện của hai Chính phủ làm Đồng Chủ tịch và bao gồm:

a) 07 đại diện của Bên Pháp: Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch UBĐH; Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp; Tham tán Kinh tế của Đại sứ quán Pháp; Tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học Đại sứ quán Pháp; Phó Chủ tịch Đào tạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Vùng Paris Ile-de-France; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giáo dục, Đào tạo và Nghiên cứu của CCI Vùng Paris Ile-de-France; và 01 đại diện Pháp của Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp CFVG.

b) 07 đại diện của Bên Việt Nam: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD-ĐT), Đồng Chủ tịch UBĐH; 04 đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của BGD-ĐT; Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD; Hiệu trưởng Trường ĐH KT TpHCM.

c) Các đại diện có thể ủy nhiệm bằng văn bản người thay thế khi vắng mặt.

2. UBĐH có các chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Xác định những định hướng lớn của CFVG;

b) Phê duyệt kế hoạch phát triển chiến lược 05 năm, ngân sách và kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm trên cơ sở báo cáo thực hiện ngân sách của năm trước;

c) Cử các Giám đốc cho nhiệm kỳ hai năm có thể gia hạn. Các Giám đốc người Pháp được cử trên cơ sở đề nghị của Bên Pháp. Các Giám đốc người Việt Nam được cử trên cơ sở đề nghị của Bên Việt Nam. Các Giám đốc có thể được thay thế giữa nhiệm kỳ theo quyết định chung của hai Đồng Chủ tịch UBĐH.

3. UBĐH họp mỗi năm một lần, ở Pháp hoặc ở Việt Nam và do hai Đồng Chủ tịch cùng điều hành. Các giám đốc CFVG tham dự họp nhưng không có quyền biểu quyết.

Giữa các kỳ họp, trong trường hợp cần thiết, hai Đồng Chủ tịch triệu tập cuộc họp UBĐH với một cơ cấu hạn chế nhưng không ít hơn 50% tổng số đại diện của mỗi Bên và đảm bảo nguyên tắc số đại biểu ngang bằng của mỗi Bên.

Trong trường hợp phải giải quyết kịp thời một số vấn đề cấp bách liên quan đến các hoạt động của CFVG nhưng không có điều kiện họp UBĐH rút gọn, hai Đồng Chủ tịch có quyền ra quyết định trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Giám đốc CFVG.

Điều 6. Ban Giám đốc

1. Cơ cấu Ban Giám đốc

a) CFVG hoạt động theo cơ chế đồng giám đốc.

b) Ban Giám đốc CFVG gồm có 04 người: một Đồng Giám đốc người Pháp và một Đồng Giám đốc người Việt Nam của CFVG Hà Nội; một Đồng Giám đốc người Pháp và một Đồng Giám đốc người Việt Nam của CFVG Tp Hồ Chí Minh.

2. Tiêu chí tuyển chọn đồng giám đốc

Các Đồng Giám đốc phải có trình độ Tiến sỹ và kinh nghiệm trong quản lý, có trách nhiệm và quyền hạn ngang nhau trong việc triển khai các hoạt động của CFVG trong khuôn khổ Thỏa thuận này.

3. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Giám đốc

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của Ủy ban Định hướng và triển khai các chương trình đào tạo và nghiên cứu và các hoạt động khác của CFVG;

b) Chuẩn bị kế hoạch chiến lược phát triển 5 năm, báo cáo hoạt động thường niên, các báo cáo thực hiện ngân sách và dự toán ngân sách trình Ủy ban Định hướng;

c) Chỉ định các Chủ nhiệm chương trình đào tạo và nghiên cứu.

4. Phương thức hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc CFVG ra các quyết định dựa trên nguyên tắc thỏa thuận chung (không biểu quyết).

Điều 7. Các tổ chức hỗ trợ CFVG

1. Nhóm hỗ trợ khoa học tập hợp các trường đối tác khoa học Pháp của CFVG. Nhóm này họp mỗi năm 01 lần, xét duyệt các đề án mở chương trình đào tạo mới và sửa đổi các chương trình hiện có.

2. Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp (HĐTVDN) tập hợp các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài có quan tâm đến các hoạt động của CFVG, với thành phần ngang nhau về số lượng, HĐTVDN có một bộ phận ở Hà Nội và một bộ phận ở Tp Hồ Chí Minh. HĐTVDN hỗ trợ CFVG trong việc xác định những lĩnh vực có triển vọng và tăng cường sự gắn kết giữa các chương trình đào tạo của CFVG và nhu cầu của các doanh nghiệp. HĐTVDN đề xuất các ý kiến tư vấn đối với Ban Giám đốc và Ủy ban Định hướng CFVG.

Điều 8. Cơ sở vật chất và tài chính

1. Nguồn kinh phí hoạt động của CFVG bao gồm:

a) Khoản thu học phí và các khoản thu hợp pháp khác của CFVG;

b) Khoản hỗ trợ của Chính phủ Pháp như nêu tại khoản 5 của Điều này;

c) Khoản hỗ trợ của các tổ chức quốc tế;

d) Đóng góp của các doanh nghiệp và cá nhân;

e) Các khoản tài chính khác.

2. Các khoản chi của CFVG bao gồm:

a) Các khoản chi thường xuyên của CFVG cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học như đã nêu tại các khoản ở Điều 3, bao gồm cả các chi phí quản lý cho hai trường đại học chủ nhà Việt Nam và các trường đối tác của CFVG;

b) Các chi phí đầu tư để phát triển CFVG: xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị;

c) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. CFVG được mở các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, bằng tiền đồng Việt Nam và thực hiện chế độ kiểm toán độc lập hàng năm. Báo cáo kiểm toán phải được gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

4. Mức học phí của từng chương trình và chi phí quản lý trả cho các trường đại học do Ban Giám đốc CFVG xác định và trình UBĐH phê duyệt.

5. Bên Pháp và Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Vùng Paris Ile-de-France tiếp tục hỗ trợ phát triển các hoạt động cũng như tính chất quốc tế các chương trình của CFVG. Trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này, Bên Pháp cung cấp và đảm nhận trả lương một chuyên gia kỹ thuật quốc tế đảm trách cương vị Đồng Giám đốc Pháp ở Hà Nội, và Bên Pháp và Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Vùng Paris Ile-de-France đảm nhận trả lương cho Đồng Giám đốc Pháp ở Tp Hồ Chí Minh. Bên Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho học viên và giảng viên người Việt Nam đi công tác.

6. Bên Việt Nam cam kết cung cấp các phòng học và phòng làm việc đáp ứng nhu cầu của các chương trình đào tạo của CFVG.

Điều 9. Hỗ trợ nhập cảnh, lưu trú và nhập khẩu

1. Bên Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh và lưu trú của giảng viên, nhân viên, cộng tác viên và học viên người Pháp và gia đình họ trong thời gian công tác, học tập hoặc thực tập tại CFVG, theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Ngược lại, Bên Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, nhân viên, cộng tác viên, học viên người Việt Nam của CFVG sang Pháp công tác, học tập hoặc thực tập, theo quy định của pháp luật Pháp.

3. Bên Việt Nam cho phép nhập khẩu miễn thuế những mặt hàng phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của CFVG và cho sinh hoạt cá nhân của các giảng viên, nhân viên người Pháp làm việc tại CFVG (trừ các loại thuế ô-tô), theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10. Điều khoản cuối cùng

1. Thỏa thuận này thay cho Thỏa thuận về việc phát triển Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý (CFVG) ký ngày 25 tháng 11 năm 2008 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký, có giá trị trong thời hạn 05 (năm) năm.

2. Mỗi Bên có thể từ bỏ Thỏa thuận này bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia với thời hạn báo trước 06 (sáu) tháng.

3. Các Bên có thể sửa đổi Thỏa thuận này khi đạt được sự đồng thuận.

4. Trong trường hợp Thỏa thuận này bị bãi bỏ hay hết thời gian hiệu lực mà không được gia hạn hay ký lại, hai Bên cho phép CFVG tiếp tục thực hiện các khóa học cho đến khi kết thúc. Việc quyết định xử lý tài sản của CFVG sẽ là nội dung của một văn bản ký kết đặc biệt giữa hai Bên.

5. Mọi bất đồng về giải thích và thực hiện Thỏa thuận này cần được giải quyết thông qua con đường thương lượng.

Làm tại Paris, ngày 03 tháng 12 năm 2013, thành hai (02) bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, cả hai văn bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Quang Quý
Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

Anne Grillo
Vụ trưởng
Vụ Hợp tác Văn hóa, Đại học và Nghiên cứu Bộ Ngoại giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu05/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2013
Ngày hiệu lực03/12/2013
Ngày công báo29/01/2014
Số công báoTừ số 157 đến số 158
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Thỏa thuận phát triển trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý giai đoạn 2013-2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Thỏa thuận phát triển trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý giai đoạn 2013-2018
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu05/2014/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà Pháp, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýTrần Quang Quý, Anne Grillo
        Ngày ban hành03/12/2013
        Ngày hiệu lực03/12/2013
        Ngày công báo29/01/2014
        Số công báoTừ số 157 đến số 158
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Thỏa thuận phát triển trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý giai đoạn 2013-2018

            Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Thỏa thuận phát triển trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý giai đoạn 2013-2018

            • 03/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực