Thông tri 01/TTr-TLĐ

Thông tri 01/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Thông tri 01/TTr-TLĐ hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn đã được thay thế bởi Hướng dẫn 649/HD-TLĐ Quy chế Khen thưởng tổ chức công đoàn và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2011.

Nội dung toàn văn Thông tri 01/TTr-TLĐ hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
*****

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/TTr-TLĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007

 

THÔNG TRI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 05 năm 2004 cụ thể như sau:

1- Về đối tượng khen thưởng.

a - Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế bao gồm cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đang làm việc và hoạt động ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế làm việc tại Việt Nam.

b - Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các hình thức khác nhau nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen toàn diện sẽ không được khen chuyên đề và ngược lại.

c - Cá nhân nếu trong một năm nghỉ làm việc từ 2 tháng (tính từ 40 ngày làm việc trở lên) sẽ không thuộc diện tham gia bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định tại Điều 4 của Quy chế.

Trường hợp chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét các danh hiệu thi đua trên cơ sở ý kiến nhận xét của đơn vị cũ. Trường hợp có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên (trong một năm) tại đơn vị cũ rồi chuyển công tác đến đơn vị mới thì đơn vị cũ bình xét các danh hiệu thi đua.

Trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét các danh hiệu thi đua.

Trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương lao động tiên tiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác.

2 - Đăng ký thi đua.

- Hàng năm các đơn vị phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua.

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi bản đăng ký thi đua (theo mẫu số 14) về Tổng Liên đoàn trước ngày 28/2 hàng năm. Đơn vị nào không đăng ký thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua.

3 - Tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc quy định tại Điều 8 của Quy chế hướng dẫn như sau:

Danh hiệu Công đoàn cơ sở (kể cả Công đoàn cơ sở thành viên), Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được xét tặng cho công đoàn cơ sở đạt các tiêu chuẩn xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm quy định tại Thông tri số 01/TTr- TLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4 - Tiêu chuẩn cờ thi đua của Tổng Liên đoàn quy định tại Điều 9 được hướng dẫn như sau:

4.1 - Tổng Liên đoàn xét tặng cờ thi đua hàng năm cho công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 Điều 9 của Quy chế gồm:

- Công đoàn cơ sở dẫn đầu khối, cụm thi đua của công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Công đoàn cơ sở dẫn đầu khối, cụm thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn.

4.2 - Tổng Liên đoàn xét tặng cờ thi đua hàng năm cho công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn đạt tiêu chuẩn sau:

Là tập thể đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu các khối, cụm thi đua công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn và là mô hình tiêu biểu để các đơn vị khác trong tổ chức công đoàn học tập.

4.3 - Tổng Liên đoàn xét tặng cờ thi đua hàng năm cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn đạt được các tiêu chuẩn sau:

a - hòan thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, phải có cá nhân được tặng Bằng Lao động tạo;

- Là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tổ chức công đoàn; có nhân tố mới, mô hình mới để các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế khác học tập;

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Không để xẩy ra tiêu cực, lãng phí trong đơn vị, lãnh đạo chủ chốt không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Thu kinh phí công đoàn và nộp ngân sách công đoàn đầy đủ theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Được Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp tỉnh, thành phố; Bộ, ngành Trung ương đánh giá, xếp loại xuất sắc.

b - Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn lựa chọn những đơn vị xuất sắc nhất trong số đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua để đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét tặng cờ nhưng không vượt quá số lượng cờ theo quy định của Tổng Liên đoàn.

4.4 - Các chuyên đề được xét khen thưởng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn hàng năm gồm: Chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và " Văn hoá, Thể dục, Thể thao".

a - Đối tượng được xét tặng cờ thi đua "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và " Văn hoá, Thể dục, Thể thao" của Tổng Liên đoàn gồm: Công đoàn cơ sở và một số công đoàn cấp trên cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và phong trào " Văn hoá, Thể dục, Thể thao".

b - Ban Bảo hộ Lao động; Ban Tuyên giáo tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ chuyên đề và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

5 - Các chuyên đề được xét tặng bằng khen Tổng Liên đoàn hàng năm gồm: Chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" , " Văn hoá, Thể dục, Thể thao" và "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà".

5.1 - Đối tượng được xét tặng bằng khen chuyên đề Tổng Liên đoàn gồm:

Tập thể, cá nhân ở các đơn vị cơ sở, cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", phong trào " Văn hoá, Thể dục, Thể thao" và phong trào "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" trong Nữ CNVC, LĐ.

5.2 - Ban Bảo hộ Lao động, Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xây dựng tiêu chuẩn tặng bằng khen chuyên đề và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

Đối với các chuyên đề khác chỉ xét khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (có hướng dẫn cụ thể trong kế hoạch sơ kết, tổng kết).

6 - Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” thực hiện theo Điều 11 của Quy chế, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

7 - Về tiêu chuẩn tặng Bằng Lao động sáng tạo.

a - Đối với đề tài lớn, nếu đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các đồng tác giả tham gia thì phải xác định được kết quả sáng tạo, hiệu quả kinh tế, xã hội đóng góp của từng tác giả.

b - Đối với các giải pháp cải tiến quản lý tổ chức sản xuất mang tính mới trong ngành hoặc địa phương, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hoặc lợi ích xã hội phải có văn bản công nhận của Sở Khoa học, Công nghệ địa phương hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của Bộ, Ngành TW.

8 - Số lượng cờ và bằng khen của Tổng Liên đoàn hàng năm:

8.1 - Số lượng cờ của Tổng Liên đoàn xét tặng cho công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở:

a - Cờ thi đua toàn diện.

- Căn cứ tiêu chuẩn tặng cờ của Tổng Liên đoàn, trên cơ sở số lượng công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn quy định khối, cụm thi đua phù hợp với địa phương, ngành , tổng công ty, tập đoàn kinh tế và lựa chọn đơn vị dẫn đầu khối, cụm thi đua để đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét tặng cờ nhưng không quá số lượng sau:

- Từ 350 công đoàn cơ sở trở xuống được đề nghị số lượng không quá 03 cờ;

- Trên 350 công đoàn cơ sở, cứ tăng thêm 100 công đoàn cơ sở được đề nghị thêm 01 cờ nhưng tổng số không quá 25 cờ.

b - Số lượng cờ chuyên đề.

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tặng cờ chuyên đề, Ban Bảo hộ lao động và Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn xây dựng thang, bảng điểm trình Đoàn Chủ tịch phê duyệt để làm cơ sở lựa chọn đơn vị dẫn đầu khối, cụm thi đua và đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét tặng cờ nhưng số lượng tối đa không quá 50 cờ cho mỗi chuyên đề.

c - Số lượng bằng khen toàn diện:

- Tập thể (bao gồm công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở):

Tổng Liên đoàn xét tặng bằng khen không quá1% tổng số công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Cá nhân (cán bộ, đoàn viên): Tổng Liên đoàn xét tặng bằng khen không quá 0,02% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn.

d - Số lượng bằng khen chuyên đề: Mỗi chuyên đề không quá 300 bằng khen.

9 - Về thẩm quyền quyết định.

a - Thẩm quyền quyết định khen thưởng của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế.

b - Thủ trưởng Cơ quan Tổng Liên đoàn quyết định:

- Các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở ", “Tập thể lao động tiên tiến” cho cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn ;

- Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn.

c - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định các danh hiệu: "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến" cho cá nhân, tập thể của đơn vị mình quản lý.

10 - Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng:

10.1 - Hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn đề nghị tặng cờ thi đua và bằng khen gồm có:

a - Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn (theo mẫu số1);

b - Danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2). Nếu số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 trường hợp trở lên, ngoài danh sách bằng văn bản yêu cầu gửi đĩa mềm đã ghi danh sách đề nghị khen thưởng.

c - Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 3);

d - Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng cờ (mẫu số 4).

10.2 - Hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo gồm có :

a - Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn (vận dụng theo mẫu số 1);

b - Danh sách trích ngang và thành tích của các cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 5);

c - Báo cáo thành tích (theo mẫu số 6);

d - Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau:

+ Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền;

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả xã hội của đề tài đã được áp dụng vào thực tế.

11 - Đối tượng, thủ tục hồ sơ trình khen thưởng Nhà nước.

11.1 - Đối tượng, tuyến trình khen thưởng.

 Đối tượng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thực hiện theo văn bản số 1168/ BTĐKTTW ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc thống nhất tuyến trình khen thưởng Nhà nước trong tổ chức công đoàn, cụ thể như sau:

a - Đối với cá nhân:

Cán bộ công đoàn chuyên trách, hưởng lương từ ngân sách công đoàn ở các cấp thuộc hệ thống công đoàn quản lý;

b - Đối với tập thể:

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tập thể công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn không thuộc đối tượng qui định tại điểm (a) và (b) trên đây trình khen thưởng Nhà nước theo tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ; Bộ, ngành Trung ương.

11.2 - Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn trình khen thưởng Nhà nước gồm:

a - Tờ trình của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn (vận dụng theo mẫu số 1);

b - Báo cáo thành tích của tập thể, cá hân được đề nghị khen thưởng:

- Cá nhân theo mẫu số 7;

- Tập thể theo mẫu số 9;

- Cờ thi đua của Chính phủ theo mẫu số 11.

c - Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng(do đơn vị trình tóm tắt):

- Cá nhân theo mẫu số 8 ;

- Tập thể theo mẫu số 10 ;

- Cờ thi đua của Chính phủ theo mẫu số 12.

d - Văn bản xác nhận của cơ quan tài chính về việc thực hiện  hòan thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (Đối với các đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và cá nhân là thủ trưởng đơn vị đó).

e - Biên bản bình xét của hội đồng thi đua khen thưởng cấp trình.

Các nội dung yêu cầu từ điểm a đến e trên đây là một bộ hồ sơ

11.3 - Số lượng hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn gồm:

- 4 bộ chính (dấu đỏ);

- 10 bản phô tô tóm tắt thành tích;

- Đĩa mềm đã ghi tóm tắt và báo cáo thành tích .

11.4 - Thời hạn gửi hồ sơ về Tổng Liên đoàn:

a - Hồ sơ đề nghị tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ gửi về Tổng Liên đoàn: Trước ngày 15 tháng 2 hàng năm.

b - Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc gửi về Tổng Liên đoàn: Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm.

c - Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hàng năm trình theo 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Hồ sơ trình khen thành tích về kinh tế - xã hội gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 1 tháng 5;

- Đợt 2: Hồ sơ trình khen thành tích theo các chuyên đề và các hình thức khen thưởng đặc thù khác gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 15 tháng 9.

12 - Mẫu và kích thước cờ, bằng khen, giấy khen của công đoàn được quy định như sau:

12.1 - Cờ: theo mẫu số 13 ;

12.2 - Bằng khen :

- Bằng khen Tổng Liên đoàn :

Kích thước 400 mm x 300 mm; đường trang trí hoa văn phía trong: 320 mm x 230 mm.

- Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn:

Kích thước: 370 mm x 270 mm; đường trang trí hoa văn phía trong: 290 mm x 190 mm.

12.3 - Giấy khen: Kích thước 360 mm x 260 mm ; đường trang trí hoa văn phía trong: 290 mm x 190 mm.

13 - Mức tiền thưởng:

Tiền thưởng do cấp công đoàn đề nghị khen thưởng chi. Cấp quyết định khen thưởng chi tiền thưởng cho các trường hợp được khen thưởng tại hội nghị sơ kết, tổng kết của cấp tổ chức hội nghị. Mức tiền thưởng tối thiểu kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống công đoàn như sau:

a - Cá nhân được tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” kèm theo mức tiền thưởng: 200 . 000đ

b - Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- Cờ toàn diện kèm theo mức tiền thưởng: 2 . 500 . 000đ

- Cờ chuyên đề kèm theo mức tiền thưởng: 2 . 000 . 000đ

c - Bằng khen của Tổng Liên đoàn kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- Tập thể: + Bằng khen toàn diện: 600 . 000đ

+ Bằng khen chuyên đề: 400 . 000đ

- Cá nhân: + Bằng khen toàn diện: 300 . 000đ

+ Bằng khen chuyên đề: 200 . 000đ

d - Bằng lao động sáng tạo kèm theo mức tiền thưởng: 500 . 000 đ

e - Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- Cờ toàn diện kèm theo mức tiền thưởng: 2 . 000 . 000đ

- Cờ chuyên đề kèm theo mức tiền thưởng: 1 . 500 . 000đ

f - Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; công đoàn Tổng Công ty, công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- Tập thể: + Bằng khen toàn diện: 500 . 000đ

+ Bằng khen chuyên đề: 300 . 000đ

- Cá nhân: + Bằng khen toàn diện: 200 . 000đ

+ Bằng khen chuyên đề: 150 . 000đ

g - Giấy khen kèm theo mức tiền thưởng:

+ Tập thể : 150 . 000đ

+ Cá nhân : 100 . 000đ

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có thể điều chỉnh mức tối thiểu trên khi cần thiết.

h - Mức thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tri này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tri số 97/TTr-TLĐ ngày 03/9/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT- TLĐ;
- Các đ/c Uỷ viên ĐCT- TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, TP;
- CĐ ngành TW;
- CĐ Tổng CTy trực thuộc TLĐ
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/TTr-TLĐ

Loại văn bảnThông tri
Số hiệu01/TTr-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2007
Ngày hiệu lực14/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/TTr-TLĐ

Lược đồ Thông tri 01/TTr-TLĐ hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tri 01/TTr-TLĐ hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn
      Loại văn bảnThông tri
      Số hiệu01/TTr-TLĐ
      Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
      Người kýNguyễn Hòa Bình
      Ngày ban hành14/09/2007
      Ngày hiệu lực14/09/2007
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2011
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tri 01/TTr-TLĐ hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

           Lịch sử hiệu lực Thông tri 01/TTr-TLĐ hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn