Thông tri 33/TT-MTTW

Thông tri 33/TT-MTTW năm 2008 về việc vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tri 33/TT-MTTW vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi


ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 33/TT-MTTW

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG TRI

VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở, XOÁ NHÀ DỘT NÁT CHO HỘ NGHÈO CÓ NGƯỜI CAO TUỔI.

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, các đoàn thể, đời sống của người nghèo nói chung và các hộ nghèo có người cao tuổi nói riêng đã được cải thiện đáng kể. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đạt kết quả bước đầu quan trọng. Chương trình 134 của Chính phủ và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã thu được nhiều kết quả, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng triệu người nghèo nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh một số địa phương, cơ sở đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, hiện cả nước còn trên 400.000 hộ nghèo đang ở trong những căn nhà dột nát, trong đó có trên 100.000 hộ nghèo có người cao tuổi, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Thực hiện chương trình hành động của Uỷ ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam và tiếp tục nội dung cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2008-2009, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội người cao tuổi, các tổ chức thành viên, phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình của Uỷ ban quốc gia người cao tuổi về nội dung xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi, nhanh chóng ổn định nhà ở để người cao tuổi có điều kiện: "Sống vui, sống khoẻ, sống có ích" góp phần cùng con cháu giữ gìn truyền thống của dân tộc, thực hiện tốt phong trào: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

2- Thực hiện ngày càng tốt hơn cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, có mục tiêu và bước đi thích hợp, phấn đấu năm 2008 và 2009 hoàn thành chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi.

3- Góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

II- NỘI DUNG:

1- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, Hội Người cao tuổi cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên khảo sát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo đang ở nhà dột nát nói chung, hộ nghèo có người cao tuổi ở nhà dột nát nói riêng, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình để giúp đỡ xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi, coi đó là đối tượng ưu tiên của chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo ở địa phương sau các gia đình chính sách, gia đình có công với nước.

2- Phối hợp tuyên truyền về đạo lý truyền thống chăm lo cho người cao tuổi, nét đẹp văn hoá của dân tộc, của con cháu và các thế hệ mai sau đối với bậc sinh thành và bậc cha ông đi trước, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi.

3- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với chính quyền và Ban dân tộc ở địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình 134 và các chương trình của Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo:

Thực hiện vận động, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư chăm lo giúp đỡ hộ nghèo các dân tộc nơi có chương trình 134, các chương trình khác của Chính phủ và của địa phương về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Phối hợp giám sát và kiến nghị bổ sung, sửa chữa những điểm bất hợp lý để phát huy hiệu quả của chương trình 134 của Chính phủ và các chương trình do địa phương đang thực hiện để làm nhà cho hộ nghèo.

4- Vận động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp tập trung thực hiện chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi, cụ thể:

- Từng tổ chức, đoàn thể vận động giúp đỡ gia đình đoàn viên, hội viên có người cao tuổi nghèo đang ở nhà dột nát được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, phấn đấu mỗi đoàn, hội cơ sở hỗ trợ và vận động giúp đỡ xây dựng ít nhất một nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có người cao tuổi.

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận giúp đỡ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có người cao tuổi đang ở nhà dột nát.

- Tiếp tục vận động Quỹ "vì người nghèo" các cấp để tập trung chăm lo cho chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có người cao tuổi theo chương trình, kế hoạch của Ban vận động các cấp.

5- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp vận động và ưu tiên phân bổ Quỹ "vì người nghèo" năm 2008 cho chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có người cao tuổi.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện, Hội Người cao tuổi cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương mình báo cáo và tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với chính quyền để xây dựng chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có người cao tuổi, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2008 và 2009.

2- Từng tổ chức thành viên có kế hoạch và nội dung cụ thể để vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chương trình phù hợp với chức năng của tổ chức mình, chăm lo giúp gia đình hội viên nghèo có người cao tuổi xoá đói, giảm nghèo và xây dựng nhà, xoá nhà ở dột nát. Phát huy vai trò của Hội người cao tuổi Việt Nam, nhất là Hội người cao tuổi ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi.

3- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp sơ kết việc thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có người cao tuổi vào cuối năm 2008 để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện và tổng kết chương trình vào năm 2009, động viên, khen thưởng những địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình này.

4- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho Ban Phong trào và Văn phòng theo dõi việc tổ chức triển khai, thực hiện Thông tri này, báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện của các địa phương trong cả nước để Ban Thường trực có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Thông tri này được triển khai đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và tuyên truyền trong toàn dân biết để tham gia hưởng ứng và thực hiện.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/TT-MTTW

Loại văn bảnThông tri
Số hiệu33/TT-MTTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/TT-MTTW

Lược đồ Thông tri 33/TT-MTTW vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tri 33/TT-MTTW vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi
        Loại văn bảnThông tri
        Số hiệu33/TT-MTTW
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Người kýHuỳnh Đảm
        Ngày ban hành18/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tri 33/TT-MTTW vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi

              Lịch sử hiệu lực Thông tri 33/TT-MTTW vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi

              • 18/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/04/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực