Thông tư 007-TT

Thông tư 007-TT-1966 hướng dẫn Quyết định 84-CP-1966 về một số chính sách đối với lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ huy động đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 007-TT chính sách lực lượng vận tải nhân dân xếp dỡ huy động làm nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 007-TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1966 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 84-CP NGÀY 04-05-1966 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG VẬN TẢI NHÂN DÂN VÀ XẾP DỠ HUY ĐỘNG ĐI LÀM NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH CỦA NHÀ NƯỚC

Thi hành Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ về một số chính sách đối với lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ huy động đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn và quy định cụ thể để các địa phương thi hành cho thống nhất (đối với những vấn đề có liên quan giữa hai Bộ hoặc nhiều Bộ sẽ có thông tư liên bộ quy định).

CHÍNH SÁCH CỤ THỂ

Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ đã quy định: “Tùy theo tính chất và trình độ tổ chức của các hợp tác xã, Nhà nước sẽ ưu tiên khuyến khích, giúp đỡ với mức độ thích đáng, nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng vận tải nhân dân củng cố và phát triển, đồng thời thực hiện tốt việc cải tạo xã hội chủ nghĩa.

- Lực lượng vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp được chiếu cố nhiều hơn lực lượng bán chuyên nghiệp.

- Trong lực lượng vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp thì các hợp tác xã cấp cao được chiếu cố nhiều hơn các hợp tác xã cấp thấp”.

Để cho việc vận dụng các chính sách của Hội đồng Chính phủ được thống nhất và chu đáo, Bộ xác định và giải thích thêm như sau:

1. Lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ bao gồm các hợp tác xã, các tập đoàn vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp.

Các hợp tác xã vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp là những tổ chức chuyên hoạt động kinh doanh bằng nghề nghiệp vận tải, xếp dỡ được sở, ty giao thông vận tải đăng ký và quản lý.

Các hợp tác xã vận tải và xếp dỡ bán chuyên nghiệp là những tổ chức hoạt động kinh doanh chính bằng một ngành nghề khác nào đó (ví dụ như nông nghiệp, ngư nghiệp…) nhưng có làm thêm vận tải, xếp dỡ. Thời gian làm vận tải, xếp dỡ từ 4 tháng trở lên trong một năm. Những hợp tác xã này khi ra kinh doanh vận tải, xếp dỡ phải chịu sự quản lý của sở, ty giao thông vận tải.

Các tập đoàn khác được nêu trong chính sách là những đoàn, đội của những người làm vận tải, xếp dỡ chuyên nghiệp nhưng chưa được tổ chức thành hợp tác xã, nay do yêu cầu đi phục vụ cho sản xuất và chiến đấu, được sở, ty giao thông vận tải huy động, tổ chức lại và quản lý để làm nhiệm vụ theo kế hoạch Nhà nước.

Đối với lực lượng nhân dân được huy động khẩn cấp đột xuất để đi làm vận tải và xếp dỡ trong một thời gian ngắn để phục vụ cho công tác bảo đảm giao thông, chống bão lụt, yêu cầu quốc phòng v.v… thì thi hành theo chế độ huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực ở địa phương ban hành bằng Nghị định số 232-CP ngày 24-11-1965.

Các hợp tác xã vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và các tập đoàn khác được huy động đi làm nhiệm vụ vận tải theo kế hoạch của Nhà nước mới được áp dụng các chính sách, chế độ trong quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ. Đi làm nhiệm vụ vận tải theo kế hoạch của Nhà nước có nghĩa là các hợp tác xã, tập đoàn phải theo đúng các điều quy định sau đây:

- Được cơ quan giao thông vận tải huy động để thực hiện kế hoạch vận tải của Nhà nước để phục vụ kinh tế và quốc phòng;

- Chấp hành đúng giá cước của Nhà nước ban hành.

Các chính sách của Nhà nước ban hành là nhằm tạo điều kiện để duy trì và phát triển lực lượng vận tải nhân dân nói chung để họ tích cực tham gia đóng góp vào sản xuất và chiến đấu. Nhưng khi vận dụng các chính sách của Nhà nước thì cần phải có phân biệt giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng bán chuyên nghiệp giữa hợp tác xã cấp cao và hợp tác xã cấp thấp. Đối với lực lượng vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp, Nhà nước chiếu cố khuyến khích giúp đỡ nhiều hơn đối với lực lượng bán chuyên nghiệp vì đó là lực lượng thường trực để đảm bảo thường xuyên mọi kế hoạch của Nhà nước; mặt khác nghề nghiệp vận tải và xếp dỡ là nguồn sinh sống chính của họ. Trong lực lượng vận tải chuyên nghiệp, thì hợp tác xã cấp cao được chiếu cố nhiều hơn hợp tác xã cấp thấp là nhằm đẩy mạnh việc tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới trong lực lượng vận tải nhân dân.

2. Vấn đề cung cấp nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất khác

Những lực lượng vận tải và xếp dỡ bán chuyên nghiệp đi vận chuyển theo kế hoạch của Nhà nước trong một thời gian nhất định là phải đi vận chuyển trong thời gian liên tục từ 3 tháng trở lên thì mới giải quyết việc cung cấp nguyên vật liệu để sửa chữa và chỉ giải quyết khi nào bên ngành chính của hợp tác xã chưa giải quyết. Trường hợp phương tiện bị hư hỏng vì địch bắn phá trong lúc đang làm nhiệm vụ vận tải theo kế hoạch của Nhà nước thì hợp tác xã, tập đoàn sẽ được giải quyết nguyên vật liệu để sửa chữa hoặc khôi phục lại phương tiện không phân biệt là phương tiện ấy đã đảm bảo đúng thời gian vận chuyển liên tục nói trên hay chưa.

Hàng năm, các sở, ty giao thông vận tải chịu trách nhiệm lập kế hoạch về nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất khác để sửa chữa, đóng mới phương tiện của các cơ sở vận tải trong địa phương, kể cả nguyên vật liệu để sửa chữa và khôi phục lại phương tiện của các tỉnh khác đi qua địa phương mình bị bắn phá hư hỏng trình Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng gửi cho Bộ Giao thông vận tải một bản để theo dõi. Các sở, ty giao thông vận tải có nhiệm vụ giúp Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý kế phân phối vật tư cho các hợp tác xã, các tập đoàn theo đúng nguyên tắc đã quy định.

Việc giải quyết vật tư cho các hợp tác xã, tập đoàn sẽ do Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định, những cái nào do địa phương quản lý thì Ủy ban hành chính cấp, những cái nào địa phương không quản lý hoặc không có thì Ủy ban hành chính sẽ đề nghị với cấp trên để giải quyết. Các nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất khác được quy định cung cấp cho lực lượng vận tải nhân dân sẽ do các ngành sau đây phụ trách:

- Bộ Giao thông vận tải: săm lốp ô tô cũ, vòng bi để dùng cho xe thô sơ, ca-nô lai, máy nổ để cơ giới hóa thuyền.

- Bộ Nội thương: Gỗ để sửa chữa, sơn, săm lốp và phụ tùng xe đạp, xe đạp, nhiên liệu, dây, chàm, vải, sắt thép, v.v…

- Bộ Nông nghiệp: Súc vật kéo;

- Tổng cục Lâm nghiệp: Gỗ để đóng mới phương tiện.

Các nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất khác dùng để sửa chữa và đóng mới phương tiện sẽ được Nhà nước phân phối theo giá cung cấp cho các hợp tác xã và tập đoàn vận tải, xếp dỡ như đã quy định.

Về việc cho phép các hợp tác xã vận tải tự khai thác những nguyên vật liệu như tre, nứa, lá, chàm, cột buồm ở những nơi không có tổ chức quốc doanh khai thác, các sở, ty giao thông vận tải chịu trách nhiệm tập hợp và xét các yêu cầu của các hợp tác xã để xin Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép khai thác dưới sự hướng dẫn của cơ quan lâm nghiệp địa phương.

3. Vấn đề cho vay vốn phục hồi và phát triển phương tiện vận tải.

Về chính sách cho vay vốn để phục hồi, phát triển phương tiện vận tải, hoãn nợ, giảm hoặc không tính lãi cho các hợp tác xã và các tập đoàn vận tải chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp có phương tiện vận tải bị địch bắn phá, hư hỏng, đắm hoặc cháy trong khi đi làm nhiệm vụ vận chuyển, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư số 01 ngày 27-04-1966 quy định và hướng dẫn thi hành.

Các sở, ty giao thông vận tải cần phối hợp với ngân hàng đôn đốc việc thi hành, xác minh và có kiến nghị những trường hợp xin vay vốn, hoãn nợ, miễn giảm, hoặc không tín lãi để việc sửa chữa phục hồi và phát triển phương tiện vận tải được nhanh chóng.

Các hợp tác xã, tập đoàn vận tải và xếp dỡ có trách nhiệm thi hành tốt các chủ trương và thể lệ đã được cơ quan ngân hàng hướng dẫn.

Trên đây là những quy định và hướng dẫn về những vấn đề thuộc về giao thông vận tải, còn những vấn đề khác sẽ thi hành theo các thông tư liên bộ.

Các chính sách, chế độ ban hành trong Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ có liên quan đến nhiều ngành, việc hướng dẫn còn có thể chưa đề cập được hết những vấn đề cụ thể của từng địa phương, Bộ yêu cầu các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu vận dụng tốt những điều đã được quy định; nếu có những khó khăn, mắc mứu thì kịp thời báo cáo về Bộ để giải quyết.
 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Hữu Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 007-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu007-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/1966
Ngày hiệu lực30/11/1966
Ngày công báo30/11/1966
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 007-TT chính sách lực lượng vận tải nhân dân xếp dỡ huy động làm nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 007-TT chính sách lực lượng vận tải nhân dân xếp dỡ huy động làm nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu007-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hữu Mai
        Ngày ban hành15/11/1966
        Ngày hiệu lực30/11/1966
        Ngày công báo30/11/1966
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 007-TT chính sách lực lượng vận tải nhân dân xếp dỡ huy động làm nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 007-TT chính sách lực lượng vận tải nhân dân xếp dỡ huy động làm nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước

              • 15/11/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/1966

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực