Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam thông qua mạng lưới viễn thông công cộng do Bộ Ngoại Giao-Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng


BỘ NGOẠI GIAO-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ

Hà Nội , ngày 26 tháng 9 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ NGOẠI GIAO - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÌNH ĐI QUỐC TẾ CỦA PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

Căn cứ Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam";
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Bộ Ngoại giao và Tổng cục Bưu điện hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc phát hành đi quốc tế của phóng viên nước ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài trong phạm vi cả nước.

3. Tổng cục Bưu điện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ phát hình đi quốc tế trong phạm vi cả nước.

4. Các tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc phát hình đi quốc tế để chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây hận thù dân tộc, kích động bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

5. Việc phát hình của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam đi quốc tế phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

6. Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

a) Phóng viên nước ngoài là những người làm báo chuyên nghiệp đang là phóng viên cho cơ quan báo chí nước ngoài hoặc là nhà báo tự do đang tiến hành các hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam.

b) Hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là các hoạt động quay phim thời sự; chụp ảnh báo chí, phỏng vấn, ghi hình, đi thăm các địa phương, cơ sở.

c) Cơ quan quản lý phóng viên nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam là Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao được Bộ Ngoại giao uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý và cấp phép đối với các hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài; dưới đây gọi tắt là cơ quan quản lý phóng viên.

d) Cơ quan hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam là cơ quan chuyên trách, được Bộ Ngoại giao uỷ quyền hướng dẫn phóng viên nước ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam dưới đây gọi tắt là cơ quan hướng dẫn phóng viên.

đ) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát hình đi quốc tế là doanh nghiệp được Tổng cục Bưu điện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát hình đi quốc tế, dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp.

e) Trụ sở giao dịch là địa điểm được doanh nghiệp chỉ định làm nơi giao tiếp, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hình đi quốc tế giữa phóng viên nước ngoài với doanh nghiệp.

g) Địa điểm phát hình là nơi doanh nghiệp đặt các thiết bị viễn thông để thực hiện việc phát hình đi quốc tế theo hợp đồng đã ký với phóng viên nước ngoài dưới đây gọi tắt là địa điểm phát.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Phóng viên nước ngoài có nhu cầu phát hình đi quốc tế phải làm đơn xin cấp giấy phép phát hình đi quốc tế gửi cơ quan quản lý phóng viên. Đơn xin phép phải nêu rõ: tên phóng viên; tên hãng; nội dung tin, hình và thời gian sẽ phát. Cơ quan quản lý phóng viên xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp phép. Trong giấy phép do cơ quan quản lý phóng viên cấp cho phóng viên nước ngoài có ghi rõ: tên phóng viên; tên hãng; nội dung tin, hình sẽ phát; thời hạn của giấy phép.

Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý phóng viên sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho phóng viên nước ngoài biết trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp phép.

2. Phóng viên nước ngoài muốn sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép phải làm đơn nêu rõ lý do và bản sao giấy phép đang có hiệu lực gửi cơ quan quản lý phóng viên. Cơ quan quản lý phóng viên sẽ xét cấp giấy phép trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp phép.

Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý phóng viên sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho phóng viên nước ngoài biết trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Việc phát hình đi quốc tế được thực hiện thông qua hợp đồng ký kết giữa phóng viên nước ngoài với doanh nghiệp. Khi ký hợp đồng và đăng ký lịch phát với doanh nghiệp tại trụ sở giao dịch, phóng viên nước ngoài phải mang theo hộ chiếu của bản thân hoặc thẻ phóng viên nước ngoài do Bộ Ngoại giao cấp và giấy phép phát hình đi quốc tế do cơ quan quản lý phóng viên cấp.

4. Khi thực hiện phát hình đi quốc tế tại các địa điểm phát tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có mặt phóng viên nước ngoài hoặc người được phóng viên nước ngoài uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi thực hiện phát hình đi quốc tế tại các địa điểm phát khác ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có mặt phóng viên nước ngoài hoặc người được phóng viên nước ngoài uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cùng với đại diện của một trong các đơn vị sau: cơ quan quản lý phóng viên, cơ quan hưóng dẫn phóng viên hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương.

5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý phóng viên và cơ quan hướng dẫn phóng viên:

a) Cơ quan quản lý phóng viên là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo nội dung tin, hình phát đi quốc tế tại các địa điểm phát phải theo đúng các quy định đã ghi trong giấy phép.

b) Cơ quan hướng dẫn phóng viên chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và hưóng dẫn phóng viên nước ngoài thực hiện phát hình đi quốc tế sau khi đã được cơ quan quản lý phóng viên cấp phép.

c) Trường hợp việc phát hình của phóng viên nước ngoài bị đình chỉ, cơ quan quản lý phóng viên phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để thực hiện.

6. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

a) Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của phóng viên nước ngoài, làm thủ tục với các tổ chức viễn thông quốc tế có liên quan, đại diện để thanh toán mọi giá, cước với các bên có liên quan.

b) Thông báo cho cơ quan quản lý phóng viên địa chỉ của các trụ sở giao dịch để thực hiện ký kết hợp đồng phát hình đi quốc tế.

c) Bảo đảm chất lượng hệ thống truyền dẫn để cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp phải ngừng cung cấp dịch vụ do những lý do khách quan chính đáng.

d) Báo cáo tình hình hoạt động phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài theo yêu cầu của Tổng cục Bưu điện.

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý những trường hợp vi phạm quy định tại Thông tư này.

7. Trách nhiệm của phóng viên nước ngoài.

a) Hoàn thành các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hình đi quốc tế theo quy định tại Thông tư này.

b) Bảo đảm việc phát hình đi quốc tế theo đúng nội dung, chủ đề đã ghi trong giấy phép và chịu trách nhiệm về nội dung tin, hình phát qua mạng lưới viễn thông công cộng.

c) Trong trường hợp phóng viên nước ngoài bị đình chỉ phát hoặc vi phạm hợp đồng, phóng viên nước ngoài phải thanh toán cước dịch vụ cho doanh nghiệp theo các quy định hiện hành của pháp luật.

III. THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI

1. Việc phát hình đi quốc tế tại Việt Nam phải chịu sự thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Các doanh nghiệp và phóng viên nước ngoài có quyền khiếu nại tới Bộ Ngoại giao và Tổng cục Bưu điện về các vấn đề liên quan tới thẩm quyền quản lý nhà nước trong việc phát hình đi quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ Ngoại giao, Tổng cục Bưu điện để xem xét, giải quyết.

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

Nguyễn Đình Bin

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2001
Ngày hiệu lực11/10/2001
Ngày công báo15/11/2001
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ

Lược đồ Thông tư 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ
     Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao, Tổng cục Bưu điện
     Người kýMai Liêm Trực, Nguyễn Đình Bin
     Ngày ban hành26/09/2001
     Ngày hiệu lực11/10/2001
     Ngày công báo15/11/2001
     Số công báoSố 42
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng

         • 26/09/2001

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2001

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/10/2001

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực