Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề


BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2002/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2002 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề; sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động -Thư­ơng binh và Xã hội hư­ớng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề nh­ư sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sơ dạy nghề thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập, tư thục, trừ những cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Mục III, Chương II, Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001.

II. THÀNH LẬP TRƯỜNG, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ.

A. Điều kiện, thủ tục thành lập trường dạy nghề.

1. Điều kiện thành lập:

Trường dạy nghề được phép thành lập  khi có đề án bao gồm đủ các điều kiện sau:

a- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trư­ờng dạy nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b- Có quy mô đào tạo tối thiểu: 300 học sinh;

c- Có số phòng học lý thuyết, thực hành phù hợp với quy mô đào tạo (tối đa 35 học sinh/lớp; 4 - 6 m2 diện tích nơi thực hành/1 học sinh);

Có đủ máy, thiết bị, phư­ơng tiện bảo đảm giảng dạy lý thuyết, có đủ công cụ và nguyên, vật liệu để ng­ười học thực hành, phù hợp với nghề dạy; bảo đảm các điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động.

d- Đủ về số l­ượng và đảm bảo chất lư­ợng giáo viên:

- Về số lư­ợng: Giáo viên dạy lý thuyết tối đa 1 giáo viên/35 học sinh; dạy thực hành tối đa 1 giáo viên/18 học sinh;

- Về chất lư­ợng: Giáo viên dạy nghề đạt trình độ chuẩn theo quy định của pháp luật;

đ- Có chư­ơng trình dạy nghề theo đúng nguyên tắc xây dựng chư­ơng trình do Bộ Lao động-Thư­ơng binh và Xã hội quy định; có giáo trình phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy nghề;

e- Có nguồn tài chính đảm bảo hoạt động dạy nghề.

2. Thủ tục thành lập:

a- Hồ sơ thành lập trư­ờng:

- Đối với tr­ường dạy nghề công lập, bán công có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ; đối với tr­ường dạy nghề dân lập, tư­ thục có đơn đề nghị thành lập theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Đề án thành lập trư­ờng theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch của ngư­ời dự kiến sẽ làm Hiệu trư­ởng của trư­ờng (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Đối với việc thành lập trư­ờng dạy nghề dân lập, tư­ thục có văn bản xác nhận của cơ quan tài chính có thẩm quyền về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập tr­ường.

b- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

- ở Trung ương: Cơ quan quản lý dạy nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng quản trị Tổng Công ty 91, của tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thành lập trường dạy nghề trực thuộc.

- ở cấp tỉnh: Sở Lao động-Thư­ơng binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thành lập trường dạy nghề thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

- Nội dung thẩm định:

+ Mức độ phù hợp của việc mở trư­ờng với quy hoạch mạng l­ưới trường dạy nghề;

+ Mục tiêu và quy mô đào tạo dự kiến;

+ Tài chính (vốn, giá trị tài sản) của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường;

+ Sự phù hợp cơ sở vật chất-kỹ thuật đã nêu trong đề án với mục tiêu và quy mô dự kiến đào tạo;

+ Hồ sơ sử dụng đất, nhà (giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đất, nhà);

+ Đội ngũ giáo viên dạy nghề dự kiến và kế hoạch tuyển dụng giáo viên;

+  Chư­ơng trình, giáo trình giảng dạy.

- Trách nhiệm của cơ quan thẩm định:

+ Tr­ường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận hồ sơ), cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin thành lập tr­ường. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải trình kết quả thẩm định đến cơ quan có thẩm quyền quyết định.

c- Quyết định thành lập trường: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị thành lập trường được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận và có văn bản đề nghị thành lập trường về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ). Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội có văn bản thoả thuận hoặc từ chối việc thành lập trường.

Đối với việc thành lập trường thuộc Tổng Công ty 91, Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định thành lập có văn bản thoả thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

B. Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề.

1. Điều kiện thành lập:

Trung tâm dạy nghề được phép thành lập khi có đề án bảo đảm các điều kiện sau:

a - Phù hợp với quy hoạch mạng l­ưới trung tâm dạy nghề;

b - Quy mô đào tạo tối thiểu: 150 học sinh;

c - Có đủ phòng học lý thuyết, cơ sở thực hành, phù hợp với quy mô đào tạo (tối đa 35 học sinh /lớp; 4-6 m2  diện tích thực hành/học sinh); thiết bị, phương tiện bảo đảm giảng dạy lý thuyết, thực hành đạt trình độ nghề theo mục tiêu đào tạo; đảm bảo các điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động; có đủ công cụ và nguyên vật liệu để người học thực hành;

d- Dự kiến đội ngũ giáo viên dạy nghề và kế hoạch tuyển dụng:

+ Về số l­ượng: Giáo viên dạy lý thuyết tối đa 1 giáo viên/35 học sinh; dạy thực hành tối đa 1giáo viên/18 học sinh;

+ Về chất l­ượng: đạt trình độ chuẩn theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thành lập:

a. Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề bao gồm:

- Đối với trung tâm dạy nghề công lập, bán công, có văn bản đề nghị thành lập trung tâm; đối với trung tâm dạy nghề dân lập, tư­ thục có đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề làm theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm c, khoản 2, Mục B Thông tư này.

- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề làm theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Sơ yếu lý lịch của ngư­ời dự kiến sẽ làm Giám đốc trung tâm dạy nghề (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Đối với việc thành lập trung tâm dạy nghề dân lập, t­ư thục: có văn bản  xác nhận của cơ quan tài chính có thẩm quyền về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

b. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 

- ở Trung ương: Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đối với trung tâm dạy nghề trực thuộc và trung tâm dạy nghề của các tr­ường Cao đẳng, Đại học, Viện nghiên cứu và đơn vị khác thuộc Bộ, ngành quản lý; 

- ở cấp tỉnh: Sở Lao động-Th­ương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đối với trung tâm dạy nghề thuộc các Sở, Ban, Ngành, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh.

- ở cấp huyện: Phòng Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đối với trung tâm dạy nghề thuộc cấp huyện quản lý.

 Nội dung, thủ tục thẩm định và trách nhiệm của cơ quan thẩm định thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục A, phần II thông tư này.

c. Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề:

- Bộ trư­ởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr­ưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc và trung tâm dạy nghề của các Trư­ờng Cao đẳng, Đại học, Viện nghiên cứu, đơn vị thuộc Bộ, ngành quản lý;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập, bán công thuộc cấp Tỉnh quản lý; cho phép thành lập trung tâm dạy nghề dân lập.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập, bán công thuộc cấp huyện quản lý; cho phép thành lập trung tâm dạy nghề dân lập, tư thục sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ.

A. Trình tự và thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề:

Trong thời hạn 9 tháng, kể từ ngày có quyết định thành lập, cơ sở dạy nghề phải đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan Lao động-Thư­ơng binh và Xã hội và chỉ đư­ợc tuyển sinh sau khi đư­ợc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

Trình tự và thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đ­ược thực hiện như­ sau:

1- Tổ chức hoặc ng­ười đề nghị thành lập cơ sở dạy nghề nộp đủ hồ sơ tại cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội quy định ở mục B, phần III Thông tư­ này.

Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề bao gồm:

a- Đối với trư­ờng dạy nghề:

- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề làm theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Điều lệ của tr­ường dạy nghề (Quy chế tổ chức và hoạt động đối với trường ngoài công lập) đã đ­ược cơ quan ra quyết định thành lập cơ sở dạy nghề phê duyệt;

- Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập tr­ường và các quyết định khác có liên quan đến thành lập trư­ờng;

- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu tr­ưởng.

b- Đối với trung tâm dạy nghề:

- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề làm theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề đã đ­ược phê duyệt;

- Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;

- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Giám đốc trung tâm dạy nghề.

c- Lớp dạy nghề.

Tổ chức, cá nhân, các trư­ờng trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có nhu cầu mở lớp dạy nghề có thu học phí (trừ những tr­ường hợp nói tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số  02/2001/ NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001) phải  đăng ký hoạt động dạy nghề.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề làm theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

B. Nơi đăng ký và trách nhiệm của cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề.

1- Nơi đăng ký hoạt động dạy nghề:

a- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh:

- Trư­ờng dạy nghề, trung tâm dạy nghề công lập, bán công, dân lập, tư thục;

- Lớp dạy nghề tư­ thục có số học sinh từ 10 ng­ười trở lên, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, của trư­ờng trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, của tổ chức khác có thu học phí.

b. Phòng Lao động-Th­ương binh và Xã hội (thuộc Quận, huyện, thị xã) thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề đối với lớp dạy nghề t­ư thục, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, dạy nghề ngắn hạn có dư­ới 10 ng­ười học, theo hình thức tại xư­ởng, tại nhà có thu học phí.

2. Trách nhiệm của cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề:

a- Cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm 1, mục B, phần III cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề  theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quá thời hạn  trên, nếu ch­ưa nhận đ­ược Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề thì cơ sở dạy nghề có quyền hoạt động theo đăng ký.

b- Trư­ờng hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề phải thông báo bằng văn bản cho ngư­ời hoặc tổ chức thành lập cơ sở dạy nghề biết, trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi. Quá thời hạn nói trên mà không thông báo, thì hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề đ­ược coi là hợp lệ.

c- Hàng Quý, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Tổng Cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

C. Đăng ký bổ sung, thay đổi nghề đào tạo.

1- Khi có nhu cầu bổ sung, thay đổi nghề đào tạo đã đăng ký, cơ sở dạy nghề làm đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi gửi đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề xem xét, nếu chấp nhận thì ghi đăng ký bổ sung hoặc thay đổi vào bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề; nếu không chấp nhận phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở dạy nghề biết về lý do.

2- Sau thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không nhận đư­ợc trả lời của cơ quan quản lý dạy nghề thì cơ sở dạy nghề có quyền thực hiện theo nội dung đã đăng ký.

D. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của cơ sở dạy nghề:

1- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở dạy nghề phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký hoạt động dạy nghề.

Nội dung thông báo gồm có:

a- Tên cơ sở dạy nghề; số đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;

b- Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề;

c- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

d- Họ tên, chữ ký và nơi cư­ trú của ng­ười đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo, cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề ghi đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính vào bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề.

2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề sang tỉnh khác:

- Cơ sở dạy nghề phải gửi thông báo (có ý kiến của cơ quan chủ quản) cho cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở dạy nghề đã đăng ký hoạt động;

- Cơ sở dạy nghề phải đăng ký hoạt động dạy nghề với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi chuyển đến; trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại Mục A, phần III Thông tư này; nếu xét thấy phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của địa phương thì cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thu lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cũ.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

1. Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, cơ sở dạy nghề không hoạt động hoặc cơ sở dạy nghề ngừng hoạt động thì cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm 1, mục B, phần III Thông tư này thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

2. Trường hợp cơ sở dạy nghề thực hiện không đúng mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề thì cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm 1, Mục B, phần III Thông tư này thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

3. Các trường hợp đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, mà cơ sở dạy nghề vẫn tiếp tục dạy nghề thì bị xử lý theo pháp luật.

IV. SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, CHUYỂN TRƯ­ỜNG, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TỪ CÔNG LẬP SANG BÁN CÔNG, HOẶC RA KHỎI MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ TR­ƯỜNG, TRUNG TÂM, LỚP DẠY NGHỀ.

1. Sáp nhập, chia, tách chuyển trư­ờng, trung tâm dạy nghề từ công lập sang bán công, hoặc ra khỏi mạng lưới cơ sở dạy nghề.

a.Trư­ờng dạy nghề, trung tâm dạy nghề có yêu cầu sáp nhập, chia, tách để thành lập trư­ờng, trung tâm mới hoặc chuyển từ công lập sang bán công thì thủ tục và trình tự thực hiện như­ thành lập trư­ờng, trung tâm dạy nghề mới được quy định tại phần II Thông tư­ này; kèm theo phư­ơng án sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên, ng­ười lao động đang làm việc tại trư­ờng, trung tâm và phương án tổ chức học tập cho học sinh đang học tập tại trường, trung tâm.

b. Trường hợp trường dạy nghề có nhu cầu chuyển ra khỏi mạng lưới cơ sở dạy nghề thì phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đình chỉ hoạt động, giải thể tr­ường, trung tâm, lớp dạy nghề.

a. Các Bộ, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ­ương tr­ước khi đình chỉ hoạt động, giải thể trư­ờng, trung tâm, lớp dạy nghề thuộc quyền quản lý trực tiếp; hoặc các trường, các trung tâm, lớp dạy nghề tạm ngừng hoạt động, phải thông báo bằng văn bản với cơ quan đã đăng ký hoạt động dạy nghề nêu tại điểm 1, Mục B, phần III Thông tư này.

Nội dung thông báo gồm có:

- Tên trường (trung tâm), số giấy chứng nhận và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;

- Địa chỉ trụ sở chính của trường (trung tâm) dạy nghề;

- Thời hạn đình chỉ hoặc tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và kết thúc đình chỉ hoặc tạm ngừng hoạt động;

- Lý do (giải thể, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động).

b. Quyết định đình chỉ, giải thể tr­ường, trung tâm, lớp dạy nghề chỉ đư­ợc thực hiện sau khi trư­ờng, trung tâm, lớp dạy nghề bảo đảm giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, ng­ười lao động theo quy định của Bộ Luật lao động, Pháp lệnh Cán bộ, công chức; quyền lợi của ngư­ời học nghề đư­ợc giải quyết theo hợp đồng học nghề, Điều lệ của trư­ờng, Quy chế của trung tâm. Trường hợp người học có nhu cầu tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình đào tạo tại trường, trung tâm, lớp dạy nghề khác thì trường, trung tâm, lớp dạy nghề bị đình chỉ hoạt động, giải thể phải có trách nhiệm sắp xếp và bố trí cho người học tại các cơ sở dạy nghề khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Tổng Cục Dạy nghề, Cơ quan quản lý dạy nghề của các Bộ, ngành; Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Th­ương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của các cơ sở dạy nghề, theo quy định của Nghị định số: 02/ 2001/ NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2001, Thông t­ư  này và Nghị định số 38/CP ngày 25/ 6 /1996 của Chính phủ và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện.

2- Thông tư­ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản tr­ước đây trái với Thông tư­ này đều bãi bỏ.

 3- Các cơ sở dạy nghề đã thành lập trư­ớc khi Thông tư­ này có hiệu lực không phải lập hồ sơ đăng ký, như­ng phải báo cáo theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này với cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại điểm 1, Mục B, Phần III Thông tư­ này; thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 1 tháng 3 năm 2002.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì v­ướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở dạy nghề phản ánh về Bộ Lao động-Thư­ơng binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
Văn phòng Trung ương và
các Ban của Đảng
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch n­ước;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cáo
UBND, các Sở LĐTBXH các tỉnh, T/phố trực thuộc TW;
Cơ quan Trung ương các đoàn thể
Công báo (2bản)
L­ưu Văn phòng, TCDN(20 bản).

BỘ TR­ƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-
TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hằng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

******

  .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

TR­ƯỜNG (TRUNG TÂM, LỚP) DẠY NGHỀ

Kính gửi: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..

- Tên cơ quan (hoặc họ và tên ngư­ời) xin thành lập Trư­ờng (Trung tâm, hoặc Lớp) dạy nghề: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..

- Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư­; nơi th­ường trú (nếu là cá nhân): .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .....

- Tên trư­ờng (trung tâm, hoặc lớp): . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. ..

- Địa chỉ trụ sở chính: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..

  Điện thoại: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .

- Nhiệm vụ: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. ..

- Quy mô đào tạo: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... ..

  (Kèm theo Đề án hoạt động)

- Thời hạn hoạt động: . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ....

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nư­ớc.

                                                                                                NGƯỜI  LÀM  ĐƠN

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông t­ư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động -Th­ương binh và Xã hội

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

   .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP TR­ƯỜNG (TRUNG TÂM) DẠY NGHỀ

I/- Sự cần thiết phải thành lập tr­ường (trung tâm) dạy nghề:

II/- Tổ chức:

- Tên gọi của Tr­ường (Trung tâm):.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ...

- Chủ đề án: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .

- Cơ quan quản lý trực tiếp:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ..

- Họ và tên ngư­ời làm Hiệu trư­ởng (Giám đốc): .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..

- Địa điểm của Tr­ường (Trung tâm):. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Điện thoại: .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ...Fax.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Nhiệm vụ của Tr­ường (Trung tâm).... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Mục tiêu đào tạo; quy mô đào tạo:.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

III/- Nội dung hoạt động của Trư­ờng (Trung tâm) dạy nghề:

1- Số nghề dạy:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

2- Tên các nghề dạy:

+ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

+ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

+ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

3- Trình độ nghề cao nhất mà Tr­ường (Trung tâm) có thể dạy:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .... .. .. ...

4 - Hình thức dạy: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5 - Thời gian đào tạo cho (khoá học: dài nhất, ngắn nhất, trung bình): .. .. . ... ..  .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ..

IV/- Điều kiện để Trư­ờng (Trung tâm) dạy nghề hoạt động.

A- Cơ sở vật chất kỹ thuật:

1- Cơ sở dạy lý thuyết, thực hành; ký túc xá, sân vận động, ..v..v.. .. .. .. .. ...

2- Thiết bị, máy móc, ph­ương tiện dạy nghề.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .

3 - Nguồn vốn:. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

B- Tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, ch­ương trình, giáo trình:

1- Tổ chức bộ máy: (Số Phòng, Ban, Khoa, danh sách các thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngư­ời dự kiến Hiệu tr­ưởng): .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .

2- Đội ngũ giáo viên (số l­ượng, chất l­ượng):.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .

3 - Ch­ương trình giảng dạy:. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..

4 - Giáo trình giảng dạy: .. .. ... .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..

C- Các điều kiện khác:

CHỦ  ĐỀ  ÁN

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông t­ư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động -Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

 .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

..................................

Kính gửi: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..

1- Tên Trường (Trung tâm, Lớp) dạy nghề: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2- Địa chỉ trụ sở chính: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Điện thoại: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3- Người đại diện theo pháp luật của Trường (Trung tâm, Lớp) dạy nghề:

+ Chức danh: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+ Họ và tên: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nam (Nữ).. .. ..

 Điện thoại: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+ Ngày.. .. .. .. tháng.. .. .. .. năm.. .. .. .. .. ... sinh: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+ Dân tộc: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+ Chứng minh thư nhân dân số: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. do Công an.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. cấp ngày.. .. .. .. .. .. .. ..tháng .. .. .. .. .. .. ..  năm.. .. .. .. .. .. .. .. ..

+ Hộ khẩu thường trú: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+ Chỗ ở hiện tại: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4- Tên các nghề dạy:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5- Thời gian xin hoạt động của Trường (Trung tâm, Lớp) dạy nghề: .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Ghi chú: Kèm theo đơn phải có chương trình đào tạo của mỗi nghề. Chương trình đào tạo mỗi nghề bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Mục tiêu đào tạo (đối tượng tuyển sinh; thời gian đào tạo; trình độ sau đào tạo);

+ Nội dung đào tạo (danh mục và thời gian của mỗi môn học; kế hoạch giảng dạy.. ..

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông t­ư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động -Th­ương binh và Xã hội

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.........      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Sở LĐ- TB và xã hội                                      Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Số:......../200.../GCNDN-LĐTBXH

1- Tên trư­ờng (Trung tâm, Lớp) dạy nghề:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..  ... .. .. .. .... .. ..

2- Địa chỉ trụ sở chính: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .....

........ .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. . .. ..

     Điện thoại: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. ..

3- Tên các nghề đư­ợc dạy:

+.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

+.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4- Ng­ười đại diện theo pháp luật của Tr­ường (Trung tâm, Lớp) dạy nghề:

- Chức danh: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Họ và tên: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. Nam ( Nữ).. .. .. .. .. .. ..

  Điện thoại: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .

- Ngày, tháng, năm sinh: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..

- Dân tộc: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..

- Chứng minh th­ư nhân dân số: .. .. .. .. ..... .. .. .. do Công an .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..

   cấp ngày.. .. .. .. ..... .. .. ..tháng .. .. .. .. .. ..năm .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Hộ khẩu th­ường trú: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Chỗ ở hiện tại: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5- Thời hạn xin hoạt động: ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6- Chữ ký: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

   ............., ngày. .. .. tháng. .. .. năm. .. ..

                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                              SỞ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông t­ư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động -Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

 .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO

..................................

Kính gửi: .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..

- Tên cơ sở dạy nghề: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

           

- Số đăng ký: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: .. .. .. .... ngày.. .... .. ........... tháng .. .. .. .... ..  năm.. .. .. .. .. ..

- Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Những nghề đào tạo đã đăng ký:

            +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

            +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

            +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):

            +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

            +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

            +.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Điện thoại: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông t­ư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động -Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

              .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TR­ƯỜNG (TRUNG TÂM, LỚP) DẠY NGHỀ

I/- Tổ chức:

- Tên gọi của Tr­ường (Trung tâm, lớp):.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. ..

- Địa điểm chỉ trụ sở chính:. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Điện thoại: .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ...Fax.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật của

Trường (Trung tâm, lớp) dạy nghề: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..

Điện thoại: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ..

- Nhiệm vụ của Tr­ường (Trung tâm, lớp): .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Mục tiêu đào tạo: .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Quy mô đào tạo: . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Quyết định thành lập: .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..  .. .. ..

II/- Nội dung hoạt động của Trư­ờng (Trung tâm, lớp) dạy nghề:

1- Số nghề dạy:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

2- Tên các nghề dạy; thời gian đào tạo; cấp bậc nghề đào tạo; số lượng học sinh của mỗi nghề:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ....

3- Đội ngũ giáo viên (số l­ượng; trình độ giáo viên dạy lý thuyết, thực hành):.. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..........................

4- Ch­ương trình giảng dạy:. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .

5- Giáo trình giảng dạy: .. .. ... .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..

6- Cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ cho dạy nghề (thiết bị, máy móc, nhà xưởng, phòng học .. .): .. .. ... .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..

                                                                       HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông t­ư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động -Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

   .. .. .. .., ngày.. .. ..tháng.. .. .. năm.. ...

ĐỀ ÁN

MỞ  LỚP  DẠY  NGHỀ

I/- Sự cần thiết phải mở Lớp dạy nghề:

II/- Tổ chức:

- Tên cơ quan (hoặc họ và tên) chủ đề án: .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... ..

- Địa chỉ: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..

- Địa điểm mở Lớp:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ..

- Điện thoại: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .Fax. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..

- Mục tiêu đào tạo:. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .......

III/- Nội dung hoạt động của Lớp dạy nghề:

1- Số nghề dạy:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

2- Tên các nghề dạy:

+ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

+ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

+ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

3- Trình độ nghề cao nhất mà Lớp có thể dạy:.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .... .. .. .. .................

4 - Hình thức dạy: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5 - Thời gian đào tạo cho 1 Lớp ( dài nhất, ngắn nhất, trung bình): .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ..

IV/- Điều kiện để Lớp dạy nghề hoạt động.

A- Cơ sở vật chất kỹ thuật:

1- Cơ sở dạy lý thuyết, thực hành: Số phòng học lý thuyết, nơi thực hành (đảm bảo tối đa 35hs/ lớp; 4-6 m2 diện tích nơi thực hành/hs; lớp thực hành tối đa 18/hs/lớp; những nghề nặng nhọc, độc hại tối đa không quá 10/hs/lớp, .. .. .. ..

2- Thiết bị, máy móc, ph­ương tiện dạy nghề.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..

(Số l­ượng máy móc, thiết bị, ph­ương tiện giảng dạy lý thuyết, công cụ, nguyên liệu, vật liệu để ngư­ời học thực hành, phù hợp với nghề dạy; các điều kiện về an toàn lao động và vệ sinh lao động)

B- Đội ngũ giáo viên, ch­ương trình, giáo trình:

1- Đội ngũ giáo viên: Số lư­ợng và chất lư­ợng (theo chuẩn quy định của Nhà nư­ớc):

2 - Ch­ương trình giảng dạy: ( Phải phù hợp với nguyên tắc xây dựng ch­ương trình do Bộ Lao động- Th­ương binh và Xã hội quy định);

3 - Giáo trình ( Dạy theo giáo trình nào? Giáo trình phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung đào tạo nghề).

C- Các điều kiện khác:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

                                                                                          CHỦ ĐỀ ÁN

 

BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tổng cục dạy nghề

******

Số:                /TCDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày .....tháng .......năm 2001

                       

TRÌNH THỨ TRƯỞNG  NGUYỄN LƯƠNG TRÀO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, trong phiên họp ngày 5 tháng 9 năm 2001Tổng Cục dạy nghề đã chỉnh, sửa Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động, giải thể và sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề, và Thông tư hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề.

1/ Về Thông tư hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động, giải thể và sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề

Một số quy định đã chỉnh sửa là:

- Lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trang 2, điểm a, khoản 2, Mục A, Phần II).

- Căn cứ vào Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 39/CP ngày 27/6/1995) và tình hình thực tế, cũng như ý kiến của một số Bộ, tại điểm c, khoản 2,Mục A, phần II bổ sung quy đinh: “Đối với trường dạy nghề thuộc các Tổng công ty 91, trước khi ra quyết định thành lập phải gửi một bộ hồ sơ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục dạy nghề), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ để xin  ý kiến thoả thuận. ” (trang 3).

- Ngoài ra ở một số nội dung đã sửa một số từ cho sát nghĩa.

2/ Thông tư hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề

Thêm mục II: Nguyên tắc, cơ sở xây dựng chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề.

Tổng Cục dạy nghề kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
 - Như trên.
 - Lưu

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
DƯƠNG  ĐỨC  LÂN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2002/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2002/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2002
Ngày hiệu lực19/01/2002
Ngày công báo10/04/2002
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2002/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu01/2002/TT-BLĐTBXH
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
    Người kýNguyễn Thị Hằng
    Ngày ban hành04/01/2002
    Ngày hiệu lực19/01/2002
    Ngày công báo10/04/2002
    Số công báoSố 14
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật15 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề

        • 04/01/2002

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/04/2002

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/01/2002

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực