Thông tư 01/2017/TT-BYT

Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN HÓA TRỊ, XẠ TRỊ, HÓA TRỊ KẾT HỢP XẠ TRỊ BAN NGÀY TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị ca Cục trưởng Cục Qun lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy đnh việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, cha bệnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc thực hiện hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày (sau đây viết tt là hóa trị, xạ trị, hóa - xạ trị ban ngày).

2. Thông tư này áp dụng đối với người bệnh có chđịnh xạ trị, hóa trị hoặc hóa - xạ trị ban ngày và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện kỹ thuật hóa trị, xạ trị (hoặc điều trị bệnh bằng đồng vị phóng xạ).

Điều 2. Quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị và hóa - xạ trị ban ngày tại cơ skhám bệnh, chữa bệnh

1. Hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày là các hình thức điều trị nội trú tại cơ skhám bệnh, chữa bệnh trong thời gian làm việc ban ngày của cơ skhám bệnh, cha bệnh.

2. Thủ tục khám bệnh, cha bệnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật y tế và quản lý hồ sơ bệnh án, chi phí khám bệnh, chữa bệnh (trừ tin giường bệnh) đi với hình thức hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị ban ngày được thực hiện theo quy định đối với hình thức khám bệnh, chữa bệnh nội trú.

Riêng đối với chi phí giường bệnh hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị ban ngày thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, cha bệnh bảo hiểm y tế gia các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

3. Việc chỉ định cho người bệnh được điều trị xạ trị, hóa trị và hóa - xạ trị ban ngày do bác sĩ điều trị quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe và bệnh lý của người bệnh và chỉ áp dụng đối với bệnh nhân cư trú (thường trú, tạm trú) trên địa bàn tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động; Trường hợp bệnh nhân không cư trú trên địa bàn tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động thì việc điều trị ban ngày chỉ áp dụng đi với bệnh nhân tự nguyện xin điều trị, không áp dụng đi với bệnh nhân nghèo, cận nghèo.

4. Theo dõi diễn biến bệnh lý của người bệnh

a) Người bệnh hóa trị, xạ trị, hóa - xạ trị ban ngày được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng hng ngày hoặc theo lịch hẹn ca bác sĩ điều trị. Các lần thăm khám hng ngày trong thời gian điều trị không được tính tiền khám theo quy định.

b) Trường hợp bệnh din biến nặng, bác sĩ điều trị quyết định chuyển người bệnh điều trị, theo dõi 24/24 giờ, lần thăm khám này được tính là 01 lần khám bệnh theo quy định.

5. Phi hợp các chuyên khoa

Khi thực hiện hóa - xạ trị ban ngày, tùy theo tình trạng bệnh lý của người bệnh và điều kiện ca cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh được khoa hóa trị, xạ trị hoặc khoa lâm sàng chỉ định hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, hóa - xạ trị ban ngày là đầu mối làm bệnh án theo dõi.

6. Cấp phát thuốc

Thuốc dùng cho người bệnh hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, hóa - xạ trị ban ngày được cấp phát cho người bệnh hàng ngày hoặc theo đợt điều trị.

Điều 3. Hiệu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Cục Quản lý Khám, cha bệnh, Bộ Y tế làm đầu mi phi hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện Thông tư này.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an phi hợp với SY tế và các cơ skhám bệnh, cha bệnh để thực hiện việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, cha bệnh đối với người bệnh có thbảo hiểm y tế thực hiện hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày hoặc hóa - xạ trị ban ngày.

3. Thủ trưng các cơ quan, đơn vị: SY tế, Y tế Bộ, ngành làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý ca Bộ, ngành, địa phương.

4. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện hóa trị, xạ trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này, tổ chức phân luồng người bệnh, giường bệnh điều trị nội trú 24/24 giờ và điều trị nội trú ban ngày riêng, bảo đm không ghép chung người bệnh điều trị nội trú ban ngày với người bệnh nội trú 24/24 gi.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưng, Cục trưởng, Tổng cục trưng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc SY tế, Th trưng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục ki
m tra VBQPPL);
- B
o hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ trưởng BYT;
- Các Thứ trư
ng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục
, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- S
Y tế tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hội Ung thư VN;
- Hội Điện quang VN;
- C
ng Thông tin điện tBộ Y tế;
- Lưu: VT
, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2017/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực01/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu01/2017/TT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực01/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh

           • 06/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực