Thông tư 01-TTg

Thông tư 01-TTg năm 1962 về việc tổng kết công tác kết hợp đồng kinh tế năm 1961 và ký kết hợp đồng năm 1962 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01-TTg tổng kết công tác kết hợp đồng kinh tế năm 1961 ký kết hợp đồng năm 1962


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1962

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT CÔNG TÁC KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ NĂM 1961 VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NĂM 1962

Kính gửi:

- Ông bộ trưởng các bộ,
- Ông chủ tịch ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh.

Ngày 26 tháng 12 vừa qua, Hội đồng trọng tài trung ương đã họp và đã nhận định việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế trong hai năm qua ngày càng có nhiều tiến bộ, nhưng cũng còn nhiều khuyết điểm và nhược điểm.

Bước sang năm 1962 là năm thứ hai của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, để việc ký kết và thực hiện hợp đồng có nhiều thuận lợi và đạt kết quả tốt, Hội đồng trọng tài trung ương đã quyết định tổng kết công tác này của năm 1961, rút kinh nghiệm để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ký kết năm 1962.

Chế độ hợp đồng kinh tế có tác dụng tích cực trong việc bảo đảm hoàn thành và hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước do đó Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý các ông Bộ trưởng các Bộ, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh đôn đốc và hướng dẫn Hội đồng trọng tài các cấp thi hành đầy đủ nghị quyết của Hội đồng trọng tài trung ương. Cần chú ý một số điểm sau đây:

1. Tổng kết công tác hợp đồng năm 1961:

Việc tổng kết phải nhằm mấy mục đích:

a) Rút kinh nghiệm nêu lên được những ưu khuyết điểm, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng trọng tài trong công tác chỉ đạo thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế.

b) Đánh giá tinh thần khắc phục khó khăn của các ngành, các cấp trong ký kết cũng như thực hiện hợp đồng nhằm hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước, phân tích những nguyên nhân thành công hay thiếu sót, những biện pháp giải quyết những mắc mứu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành kế hoạch và thực hiện hợp đồng năm 1961.

c) Sơ kết công tác xử lý của năm qua, rút kinh nghiệm để vận dụng vào việc thi hành điều lệ xử lý năm nay cho có kết quả tốt.

Tổng kết phải xây dựng từ cơ sở lên, Hội đồng trọng tài các cấp cần giúp đỡ hướng dẫn những xí nghiệp công trường lớn điển hình tổng kết chu đáo kịp thời để làm cơ sở cho việc tổng kết chung.

Báo cáo tổng kết gửi về Hội đồng trọng tài trung ương hạn cuối cùng là 15 tháng 02 năm 1962. Hội đồng trọng tài trung ương tổng kết vào cuối tháng 2 năm 1962.

2. Tiến hành ký kết hợp đồng năm 1962:

a) Về kiến thiết cơ bản: những công trình kiến thiết cơ bản thuộc kế hoạch năm 1961 cần tiếp tục làm trong năm 1962 thì phải xúc tiến ký kết hợp đồng nguyên tắc và cụ thể nếu chưa ký. Trường hợp đã ký xong hợp đồng trong năm 1961 thì phải ký tiếp phụ lục cho phần xây dựng trong năm 1962 và đính theo hợp đồng như đã quy định trong các bản mẫu hợp đồng về kiến thiết cơ bản.

Những công trình kiến thiết cơ bản thuộc kế hoạch năm 1962 sẽ tiến hành ký kết hợp đồng sau khi được xét duyệt chính thức.

b) Về thương nghiệp, sản xuất, vận tải: để bảo đảm sản xuất được liên tục và để bình ổn thị trường, các Bộ, các ngành và các địa phương cần tiến hành ký kết ngay hợp đồng cụ thể quý I năm 1962. Các chỉ tiêu kế hoạch làm cơ sở ký kết cho quý I năm 1962 phải được Bộ chủ quản, hay Ủy ban hành chính địa phương xét duyệt, sau khi có kế hoạch Nhà nước chính thức ban hành, hai bên hữu quan sẽ ký kết hợp đồng nguyên tắc và cụ thể toàn năm trong đó bao gồm cả các số liệu đã ký trong quý I.

Hai bên cần cố gắng thỏa thuận những số liệu áp dụng cho quý I năm 1962, số còn lại nếu chưa nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận thêm và điều chỉnh sau khi kế hoạch chính thức ban hành và hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết. Hợp đồng cụ thể ký cho quý I năm 1962 phải được gửi đến Hội đồng trọng tài cấp ngang một bản.

c) Các hợp đồng vận tải cũng áp dụng như đã giải thích trên. Bộ ngoại thương năm nay phải ký kết hợp đồng nguyên tắc với Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch hàng nhập.

d) Các Tổng cục mới được thành lập năm 1961 như Tổng cục vật tư, Tổng cục Bưu điện, Tổng cục Thủy sản… đều phải tiến hành ký kết hợp đồng như các Bộ khác. Chi tiết tiến hành ký kết như thế nào Hội đồng trọng tài trung ương sẽ trực tiếp hướng dẫn với các Tổng cục đó.

đ) Căn cứ vào tình hình cụ thể hiện nay, Khu tự trị Việt Bắc sẽ không ký kết hợp đồng. Các Bộ ở trung ương sẽ ký kết hợp đồng nguyên tắc thẳng với các tỉnh trực thuộc Khu tự trị. Nhưng Ủy ban hành chính khu tự trị phải theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn để bảo đảm các tỉnh hoàn thành những hợp đồng đã ký kết.

e) Trong lúc chờ đợi Thường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định Bộ Nông nghiệp có phải ký kết hợp đồng về diện tích trồng trọt và các mặt hàng nông sản không, thì các Bộ vẫn trực tiếp ký thẳng với các Ủy ban địa phương để thu mua nông sản, sản phẩm cây công nghiệp, v.v… Đối với các hợp đồng mua bán, vận tải hay xây dựng cơ bản trực tiếp phục vụ cho nhu cầu của Bộ thì Bộ Nông nghiệp vẫn phải ký với các Bộ khác theo như thể lệ đã được ban hành.

g) Năm nay, các hợp đồng nguyên tắc phải do các ông Bộ, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh, các ông Tổng cục trưởng, Tổng cục phó trực tiếp ký. Không được ủy nhiệm.

h) Hiện nay diện ký kết hợp đồng kinh tế chưa mở rộng đến các hợp tác xã tiểu thủ công, nông nghiệp, lâm nghiệp và vận tải. Để đề cao trách nhiệm của các hợp tác xã này trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, các ngành, các cấp vẫn có thể ký kết những hợp đồng với các tổ chức hợp tác xã trên cơ sở dân chủ thương lượng với tính chất bình đẳng, thỏa thuận cùng ký kết. Các hợp đồng ký kết sẽ gửi một bản về Ủy ban hành chính địa phương có hợp tác xã và sau đó cả hai bên đều phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Các Ty, Sở Thương nghiệp, Công nghiệp và Giao thông, các Ủy ban hành chính huyện sẽ kiểm tra đôn đốc giúp đỡ giải quyết những khó khăn mắc mứu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoàn thành tốt những hợp đồng đã ký kết.

Nếu xảy ra vụ tranh chấp vi phạm hợp đồng thì sau khi hai bên trực tiếp thương lượng mà không có kết quả thì sẽ khiếu nại đến Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh để giải quyết.

Kế hoạch Nhà nước năm 1962 có một tầm quan trọng đặc biệt và trong phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 1961 đã chỉ thị kế hoạch năm nay phải được hoàn thành và hoàn thành toàn diện và vượt mức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt kế hoạch 5 năm. Các ông Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh và các Hội đồng trọng tài các cấp cần khẩn trương và tích cực chỉ đạo chặt chẽ việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế gắn liền với việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước.

Trong khi tiến hành ký kết, nếu các Bộ, các Ủy ban hành chính các cấp và các xí nghiệp, đơn vị kinh doanh, các xí nghiệp công tư hợp doanh gặp điều gì khó khăn thì cần phản ánh gấp đến Hội đồng trọng tài cùng cấp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu Hội đồng trọng tài cùng cấp không giải quyết được thì phải khẩn trương và kịp thời báo cáo lên Hội đồng trọng tài trung ương để đề nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

 

 

T.M. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/1962
Ngày hiệu lực23/01/1962
Ngày công báo24/01/1962
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 01-TTg tổng kết công tác kết hợp đồng kinh tế năm 1961 ký kết hợp đồng năm 1962


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 01-TTg tổng kết công tác kết hợp đồng kinh tế năm 1961 ký kết hợp đồng năm 1962
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu01-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành08/01/1962
        Ngày hiệu lực23/01/1962
        Ngày công báo24/01/1962
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 01-TTg tổng kết công tác kết hợp đồng kinh tế năm 1961 ký kết hợp đồng năm 1962

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 01-TTg tổng kết công tác kết hợp đồng kinh tế năm 1961 ký kết hợp đồng năm 1962

              • 08/01/1962

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/01/1962

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/01/1962

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực