Thông tư 013-BYT/TT

Thông tư 013-BYT/TT năm 1962 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Hội đồng Giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 013-BYT/TT tổ chức nhiệm vụ quyền hạn lề lối làm việc Hội đồng Giám định y khoa


BỘ Y TẾ
******

 VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 013-BYT/TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1962 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Kínhgửi:
Đồng kính gửi:

- Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.
- Các Sở, Ty Y tế.
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ.
- Các Ủy ban, Ban và các đoàn thể trung ương.

 

Thi hành điều lệ bảo hiểm xã hội do Hội đồng Chính phủ ban hành về việc tổ chức Hội đồng Giám định y khoa để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công nhân, viên chức trong các trường hợp bị mất sức lao động, bị bệnh nghề nghiệp và một số trường hợp ốm đau khác.

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động và Bộ Nội vụ, nay Bộ Y tế quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Hội đồng Giám định y khoa như sau:

I. TỔ CHỨC

1. Hội đồng Giám định y khoa được thành lập ở các cấp tỉnh, thành phố, các Khu tự trị, khu Hồng quảng, khu vực Vĩnh Linh, và ở cấp Trung ương. Riêng ở Tổng cục Đường sắt cũng được tổ chức Hội đồng Giám định y khoa chuyên trách cho cán bộ, công nhân ngành đường sắt.

2. Thành phần Hội đồng Giám định y khoa gồm có:

- 1 bác sĩ hoặc y sĩ phụ trách Sở, Ty Y tế hoặc bệnh viện làm Chủ tịch.

- 2 bác sĩ hoặc y sĩ ở bệnh viện làm ủy viên.

Hội đồng cấp nào do Ủy ban hành chính cấp ấy ra quyết định thành lập căn cứ vào ý kiến đề cử của Sở, Ty y tế.

3. Thành viên Hội đồng Giám định y khoa trung ương do Bộ Y tế chỉ định và ra quyết định bổ nhiệm.

4. Thành viên Hội đồng Giám định y khoa Tổng cục Đường sắt do Tổng cục Đường sắt đề cử lên Bộ Giao thông vận tải công nhận.

5. Về mặt biên chế, đại diện của cơ quan nào vẫn thuộc biên chế cơ quan ấy.

Riêng ở trung ương sẽ có 01 cán bộ giúp việc theo dõi công tác của các Hội đồng Giám định y khoa từ Trung ương đến địa phương, thu thập tình hình khiếu tố, phân phối hồ sơ, liên hệ công tác với các cơ quan liên đới, cán bộ này sẽ thuộc biên chế của Bộ Y tế.

II. NHIỆM VỤ

A. Nhiệm vụ chung:

1. Khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân, viên chức khi bị bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính, bệnh xã hội, khi già yếu và khi bị các tai nạn khác để quyết định chế độ điều trị, đề nghị chế độ công tác thích hợp với khả năng lao động còn lại và đề nghị đến cơ quan có trách nhiệm cho nghỉ việc, thôi việc, an dưỡng, bồi dưỡng căn cứ vào những quy định của Nhà nước đã ban hành.

2. Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm giải quyết cho tất cả cán bộ, công nhân viên chức quy định trong điều 4 của bản điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội.

B. Nhiệm vụ Hội đồng Giám định y khoa ở địa phương và Tổng cục đường sắt:

Các Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố, khu tự trị Thái Mèo, khu Hồng Quảng, khu vực Vĩnh Linh và Tổng cục đường sắt thi hành nhiệm vụ trong phạm vi địa phương và ngành mình. Đối với cán bộ công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp trung ương, khu, đóng tại địa phương nào sẽ do Hội đồng Giám định y khoa địa phương ấy khám và giải quyết (ví dụ Hà Nội khám cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc Trung ương, Thái nguyên khám cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc Trung ương, Thái nguyên khám cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc Khu tự trị Việt Bắc, cán bộ, công nhân Khu gang thép… )

C. Nhiệm vụ Hội đồng giám định y khoa ở cấp khu:

Hội đồng Giám định y khoa khu tự trị Việt Bắc chịu trách nhiệm  phúc quyết các trường hợp khiếu tố do các Hội đồng Giám định y khoa các tỉnh trực thuộc Khu chuyển lên, những trường hợp cần thiết Hội đồng Giám định y khoa các tỉnh trực thuộc Khu sẽ gửi về Hội đồng Giám định y khoa trung ương phúc quyết.

D. NHiệm vụ Hội đồng Giám định y khoa trung ương:

- Hội đồng Giám định y khoa trung ương làm nhiệm vụ phúc quyết mọi trường hợp khiếu tố do Khu tự trị Việt Bắc, Khu tự trị Thái Mèo, khu Hồng Quảng, khu vực Vĩnh Linh, các tỉnh trực thuộc Trung ương và Tổng cục Đường sắt gửi lên.

Căn cứ vào nhiệm vụ chung, căn cứ vào các chính sách đã ban hành, Hội đồng Giám định y khoa Trung ương sẽ sử dụng mọi khả năng và phương tiện chuyên môn để giải quyết các trường hợp khiếu tố và được coi là cấp tối cao trong việc phúc quyết.

III. QUYỀN HẠN

1. Hội đồng Giám định y khoa ở mỗi cấp chịu sự lãnh đạo của chính quyền cấp tương đương (ở địa phương thì do Ủy ban hành chính Khu, Tỉnh, Thành phố ở ngành đường sắt thì do Tổng cục đường sắt ở Trung ương thì do Bộ Y tế).

2. Tổ chức các Hội đồng Giám định y khoa không có hệ thống chỉ đạo ngành dọc nên các Hội đồng Giám định y khoa các cấp không phải báo cáo công tác cho nhau mà chỉ báo cáo công tác và thỉnh thị ý kiến Ủy ban hành chính cấp tương đương nếu ở địa phương, Tổng cục đường sắt nếu ở ngành Đường sắt và Bộ Y tế nếu ở Trung ương.

3. Hội đồng Giám định y khoa các cấp có quyền đề nghị cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước nghỉ dưỡng sức mỗi đợt từ 1 tháng cho đến nhiều nhất là 6 tháng tùy theo tình hình bệnh tật.

Khi hết thời hạn nghỉ mỗi đợt Hội đồng Giám định y khoa sẽ họp xét lại để quyết định cho nghỉ tiếp tục đợt khác hoặc đề nghị cho chuyển sang chế độ khác (thôi việc, an dưỡng…).

4. Hội đồng Giám định y khoa cao cấp được quyền đề nghị bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước trong thời gian nghỉ dưỡng sức mỗi đợt từ 01 đến 30 ngày. Sau một đợt Hội đồng Giám định y khoa có thể xét để cho bồi dưỡng tiếp tục đợt khác, nhưng tổng cộng không được quá 3 tháng.

5. Hội đồng Giám định y khoa các cấp được quyền quyết định chế độ điều trị, đề nghị chế độ công tác thích hợp với tình hình sức khỏe của cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, đề nghị cho nghỉ việc, thôi việc, an dưỡng, bồi dưỡng.

6. Trường hợp nếu có những hiện tượng lợi dụng quyền hạn làm sai chính sách bị phát hiện thì tùy theo tính chất từng sự việc sai trái mà cá nhân ủy viên trong Hội đồng Giám định y khoa hoặc toàn thể Hội đồng Giám định y khoa sẽ chịu trách nhiệm.

IV. LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Các trường hợp đưa ra Hội đồng Giám định y khoa đều phải do Thủ trưởng cơ quan hoặc bệnh viện ký giấy giới thiệu.

Đối với cán bộ, công nhân do Thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp công trường ký.

Đối với cán bộ, công nhân đang nằm bệnh viện do Thủ trưởng bệnh viện ký.

2. Các giấy chứng nhận về giám định y khoa không giao trực tiếp cho đương sự, mà phải gửi về cơ quan, xí nghiệp, công trường trao lại cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước.

3. Các giấy chứng nhận sẽ làm thành 4 bản:

- 1 lưu hồ sơ Hội đồng Giám định y khoa.

- 1 báo cáo cho cơ quan chính quyền cùng cấp (Hội đồng Giám định y khoa khu, tỉnh, thành phố gửi Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố gửi Ủy ban hành chính Khu, Tỉnh, Thành phố. Hội đồng Giám định y khoa Ngành đường sắt gửi cho Tổng Cục đường sắt – Hội đồng Giám định y khoa Trung ương gửi về Bộ Y tế).

- 1 cho cơ quan quản lý đương sự và ghim vào lý lịch cán bộ.

- 1 cho cơ quan trao lại đương sự.

4. Hội đồng Giám định y khoa mỗi cấp phải đặt lịch làm việc của mình có định kỳ hàng tháng và thông báo cho các cơ quan biết để tránh hiện tượng cán bộ đến không đúng ngày vừa mất thì giờ sản xuất vừa gây trở ngại cho Hội đồng.

5. Các đơn khiếu nại lên Hội đồng Giám định y khoa khoa Trung ương đều gửi tập trung về Bộ Y tế, có kèm theo toàn bộ hồ sơ, bệnh án, các giấy xét nghiệm, phim X quang nếu có và giấy chứng nhận của Hội đồng Giám định y khoa nơi đã khám xét. Bộ Y tế sẽ giao cho Hội đồng Giám định y khoa Trung ương nghiên cứu để giải quyết.

6. Mỗi khi cần có ý kiến chính xác về một số chuyên khoa, Hội đồng Giám định y khoa sẽ trao đổi trực tiếp với các y bác sĩ chuyên khoa ở các bệnh viện trong địa phương mình. Các bệnh viện có nhiệm vụ giúp đỡ Hội đồng Giám định y khoa làm tròn công tác, ghi rõ nhận xét của mình về mặt chuyên môn để cho Hội đồng Giám định y khoa xét và quyết định.

Các Ủy ban hành chính các cấp cần tiến hành thành lập Hội đồng Giám định y khoa theo tinh thần của Thông tư này.

Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các Hội đồng Giám định y khoa cũ, trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Riêng Hội đồng Giám định y khoa đặc biệt ở Viện Chống lao trung ương thành lập theo Nghị định số 2.333-BYT/NĐ ngày 29-10-1957 của Bộ Y tế vẫn duy trì như cũ.

Về công tác pháp y, vẫn thi hành theo thông tư số 2795-HCTP ngày 12-12-1956 của Liên Bộ Tư pháp – Y tế.

Công tác của Hội đồng Giám định y khoa có tính chất quan trọng và lâu dài cho nên Ủy ban hành chính các cấp cần cân nhắc kỹ trong việc chỉ định cán bộ vào Hội đồng.

Trong khi thực hiện, nếu xét thấy cần thiết thêm bớt điều gì đề nghị Ủy ban hành chính các cấp, các Sở, Ty Y tế báo cáo cho Bộ Y tế biết để nghiên cứu giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 
 
 
B. S. Phạm Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 013-BYT/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu013-BYT/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/1962
Ngày hiệu lực07/06/1962
Ngày công báo04/07/1962
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 013-BYT/TT

Lược đồ Thông tư 013-BYT/TT tổ chức nhiệm vụ quyền hạn lề lối làm việc Hội đồng Giám định y khoa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 013-BYT/TT tổ chức nhiệm vụ quyền hạn lề lối làm việc Hội đồng Giám định y khoa
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu013-BYT/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Ngọc Thạch
        Ngày ban hành07/06/1962
        Ngày hiệu lực07/06/1962
        Ngày công báo04/07/1962
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 013-BYT/TT tổ chức nhiệm vụ quyền hạn lề lối làm việc Hội đồng Giám định y khoa

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 013-BYT/TT tổ chức nhiệm vụ quyền hạn lề lối làm việc Hội đồng Giám định y khoa

              • 07/06/1962

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/07/1962

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/1962

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực