Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề đã được thay thế bởi Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH chế độ làm việc giáo viên dạy nghề và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2008.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề


BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2002 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ

Căn cứ Bộ Luật lao động, Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề; sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường dạy nghề công lập, bán công, dân lập, tư thục; giáo viên dạy nghề trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học có dạy nghề dài hạn;

2. Cán bộ làm công tác quản lý ở các trường dạy nghề có tham gia giảng dạy.

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ:

Chế độ làm việc của giáo viên Trường dạy nghề quy định như sau:

1. Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc của giáo viên dạy nghề là 44 tuần/năm học, trong đó: giảng dạy 40 tuần; học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học 4 tuần.

Quỹ thời gian 40 tuần/năm học là thời gian giáo viên thực hiện các công việc sau: giảng dạy trên lớp, hoặc hướng dẫn thực hành; làm những công việc chuẩn bị trước, sau khi giảng dạy (nghiên cứu giáo trình và các tài liệu giảng dạy; soạn giáo án; chấm bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ; sinh hoạt chuyên môn; dự lớp, trao đổi nghiệp vụ; chuẩn bị mô hình, học cụ, phương tiện giảng dạy) và thực hiện những nhiệm vụ khác theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức đối với giáo viên dạy nghề theo quy định của Nhà nước.

Quỹ thời gian 4 tuần/năm học dành cho giáo viên học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học, thời gian học tập nếu có yêu cầu dài hơn sẽ lấy quỹ thời gian giảng dạy (40 tuần) chuyển sang thời gian học tập; trường hợp giáo viên không sử dụng hết 4 tuần để học tập và nâng cao trình độ thì thời gian còn lại sẽ chuyển sang làm công tác giảng dạy.

2. Tiêu chuẩn giờ giảng của giáo viên:

Tiêu chuẩn giờ giảng là số giờ định mức (số tiết/tuần) mỗi giáo viên phải thực hiện giảng lý thuyết hoặc dạy thực hành quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này được áp dụng đối với lớp học lý thuyết có số học sinh tối đa 35 người, lớp học thực hành tối đa 18 người với nghề bình thường và tối đa 10 người với nghề nặng nhọc, độc hại, những nghề dễ gây tai nạn nguy hiểm. Trường hợp học lý thuyết cần thiết phải ghép lớp có từ 70 học sinh trở lên thì 1 tiết thực giảng ở lớp được tính với hệ số 1,5.

Quy ước: 1 tiết giảng dạy lý thuyết 45 phút, bằng 1 giờ chuẩn; 1 tiết giảng dạy lý thuyết bằng 1,5 giờ dạy thực hành (1 giờ dạy thực hành 60 phút).

Đối với giáo viên quân sự, giáo viên thể dục thể thao thời gian làm công tác tổ chức phong trào thể dục, huấn luyện quân sự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường được tính là thời gian giảng dạy.

Giờ giảng quy định trong phụ lục số 2 là tiêu chuẩn giờ giảng tối thiểu trong một năm học cho cán bộ quản lý tham gia giảng dạy. Hiệu trưởng căn cứ vào khối lượng công tác thực tế của cán bộ quản lý quyết định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng người.

3. Quy định về việc quy đổi một số loại giờ lao động khác ra giờ chuẩn:

a. Soạn đề thi, coi thi và chấm thi học kỳ:

- Soạn đề thi:

+ Một đề thi viết kèm theo đáp án được tính bằng 1 giờ chuẩn; một đề thi vấn đáp kèm theo đáp án được tính bằng 0,25 giờ chuẩn;

+ Một đề thi thực hành kèm theo đáp án được tính bằng 0,5 giờ chuẩn.

- Chấm thi:

+ Lý thuyết: được tính bằng 0,1 giờ chuẩn/bài;

+ Vấn đáp: 0,2 giờ chuẩn/1 học sinh;

+ Thực hành: thời gian thực tế chấm thi thực hành được tính như giờ giảng thực hành.

- Coi thi: 1 giờ coi thi (lý thuyết hoặc thực hành) được tính bằng 0,25 giờ chuẩn.

b. Soạn đề thi, coi thi và chấm thi tốt nghiệp:

- Soạn đề thi:

+ Một đề thi viết kèm theo đáp án được tính bằng 2 giờ chuẩn; một đề thi vấn đáp kèm theo đáp án được tính bằng 0,5 giờ chuẩn;

+ Một đề thi thực hành kèm theo đáp án được tính bằng 1,5 giờ chuẩn.

- Coi thi tốt nghiệp (lý thuyết hoặc thực hành): 1 giờ coi thi được tính bằng 0,5 giờ chuẩn.

- Chấm thi tốt nghiệp:

+ Chấm thi lý thuyết: được tính 0,2 giờ chuẩn/bài;

+ Chấm thi thực hành: thời gian thực tế chấm thi thực hành được tính bằng giờ giảng thực hành nhân với hệ số 1,2.

c. Hướng dẫn thực tập ngoài trường:

Thời gian hướng dẫn thực tập bao gồm: thời gian liên hệ nơi thực tập, thời gian đi và về, thời gian hướng dẫn thực tập và thời gian làm báo cáo kết quả thực tập.

Thời gian hướng dẫn thực tập của giáo viên được tính là thời gian giảng dạy.

d. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy:

Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo chế độ ký hợp đồng.

4. Chế độ giảm giờ giảng cho giáo viên:

a. Chế độ giảm giờ chung:

- Giáo viên dạy 2 môn học khác nhau, đan xen nhau trong cùng một khoảng thời gian (mỗi môn học được xác định trong kế hoạch đào tạo và có tổng số giờ giảng vượt từ 10 - 30% tiêu chuẩn giờ giảng dạy trong tuần): giảm 1,5 giờ chuẩn/tuần.

- Giáo viên mới tốt nghiệp, trong thời gian tập sự được giảm 2 giờ chuẩn/tuần.

- Giáo viên dạy thực hành trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (thuộc Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành), được giảm 1 giờ/1 ngày.

b. Chế độ giảm giờ giảng cho giáo viên làm công tác quản lý:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: giảm 2 giờ chuẩn/tuần.

- Giáo viên phụ trách phòng học chuyên môn: giảm 2 giờ chuẩn/tuần.

- Giáo viên kiêm tổ trưởng bộ môn:

+ Tổ bộ môn có từ 5 giáo viên trở xuống giảm 1 giờ chuẩn/tuần.

+ Tổ bộ môn có từ 6 giáo viên trở lên giảm 2 giờ chuẩn/tuần.

- Chủ nhiệm khoa Trưởng trạm, trại và cấp tương đương: giảm 30% khối lượng giờ giảng.

- Giáo viên cấp phó các chức danh trên: giảm 2/3 so với cấo trưởng.

c. Chế độ giảm giờ giảng cho giáo viên đảm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể:

- Giáo viên kiêm bí thư Đảng uỷ hoặc bí thư Chi bộ nhà trường, kiêm Chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn TNCSHCM trường: giảm từ 20 - 30% khối lượng giờ giảng.

- Giáo viên cấp phó các chức danh trên: giảm 2/3 so với cấp trưởng.

- Giáo viên kiêm từ 2 chức vụ trở lên (ví dụ như phó bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch Công đoàn trường...): giảm từ 30 - 45% khối lượng giờ giảng.

Tuỳ theo quy mô của Trường, số lượng các thành viên trong từng tổ chức; sau khi thoả thuận với Ban chấp hành Đảng, Đoàn thể, Hiệu trưởng quyết định số giờ giảm cho các chức danh trong phạm vi quy định.

Trong thực tế, giáo viên còn một số công việc phải làm theo yêu cầu của Hiệu trưởng, mang tính đặc thù của từng trường. Tuỳ theo các công việc cụ thể, Hiệu trưởng định mức cho từng công việc đó bảo đảm tương quan hợp lý với các định mức trong Thông tư này.

III. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Thời giờ nghỉ ngơi của giáo viên trường dạy nghề trong một năm học là 8 tuần, bao gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày lễ và nghỉ học kỳ.

1. Nghỉ hè 6 tuần:

Giáo viên đã hoàn thành từ 80% nhiệm vụ được giao trở lên được nghỉ hè 6 tuần. Giáo viên hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ được giao, tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Hiệu trưởng quyết định thời gian nghỉ hè của từng giáo viên, nhưng phải đảm bảo thời gian nghỉ hè tối thiểu của giáo viên là 3 tuần.

- Giáo viên làm nhiệm vụ quản sinh: hoàn thành nhiệm vụ được hưởng chế độ nghỉ hè chung như giáo viên.

- Cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tiêu chuẩn giờ giảng được nghỉ hè 4 tuần.

2. Nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày lễ và nghỉ học kỳ: 2 tuần.

3. Các ngày nghỉ khác của giáo viên trường dạy nghề thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các trường dạy nghề phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

 Nơi nhận:
 Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
 Văn phòng Quốc hội;
 Văn phòng Chủ tịch nước;
 Văn phòng Chính phủ;
 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 Toà án Nhân dân tối cao;
 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Cơ quan thuộc Chính phủ;
 UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 Công báo (2bản)
 Lưu VP, TCDN (20 bản).

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hằng

 

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN GIỜ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2002/TT-BLĐTBXH, ngày 04  tháng 01 năm 2002  của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Số

TT

Nội dung công việc

Tiêu chuẩn giảng dạy

Lý thuyết

(tiết/tuần)

Dạy thực hành

 (giờ/tuần)

I

Giáo viên dạy nghề

 

 

1

Dạy lý thuyết kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật chuyên môn và nghiệp vụ

14

 

2

Dạy thực hành

 

21

II

Giáo viên dạy các môn khác

 

 

1

Dạy văn hoá

17

 

2

Dạy môn chính trị, kỹ thuật cơ sở

16

 

3

Dạy lý thuyết tin học, ngoại ngữ

16

 

4

Dạy thực hành trên máy vi tính

 

24

5

Dạy lý thuyết về quân sự và thể chất

16

 

6

Dạy kỹ thuật thực hành quân sự, thể dục thể thao

 

24

7

Dạy các môn chung khác (Luật, Dân số, môi trường...)

16

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHUẨN GIỜ GIẢNG DẠY CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2002/TT-BLĐTBXH, ngày 04  tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Số TT

Nội dung công việc

Tiêu chuẩn giảng dạy

Lý thuyết

(Tiết/năm)

Dạy thực hành

(giờ/năm)

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

30

 

2

Hiệu phó

50

 

3

Trưởng phòng

60

 

4

Phó trưởng phòng

70

 

5

Cán bộ Phòng Đào tạo

80

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2002/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2002/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2002
Ngày hiệu lực19/01/2002
Ngày công báo10/04/2002
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2002/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu02/2002/TT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành04/01/2002
        Ngày hiệu lực19/01/2002
        Ngày công báo10/04/2002
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề