Thông tư 02/2004/TT-NHNN

Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của DN và tiền ký guỹ của người lao động làm nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp xuất khẩu lao động


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 02/2004/TT-NHNN NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC KÝ QUỸ TẠI NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 9 và Khoản 6 Điều 26 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Thông tư này quy định về việc các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động theo Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp và ngân hàng).

2. Doanh nghiệp, ngân hàng và bên có liên quan thực hiện việc mở tài khoản, sử dụng và quản lý tài khoản tiền ký quỹ theo đúng quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan:

II. MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Doanh nghiệp ký quỹ số tiền theo mức quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Số tiền ký quỹ này phải duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

Trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho rút tiền ký quỹ để sử dụng vào mục đích đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại điểm 3 Mục này, thì trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày, kể từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết để có biện pháp xử lý.

2. Thực hiện ký quỹ:

a. Doanh nghiệp gửi ngân hàng giấy đề nghị ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động (mẫu Phụ lục 01).

b. Ngân hàng và doanh nghiệp ký kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan, trong đó có các nội dung: tên, địa chỉ của doanh nghiệp và ngân hàng; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; mở và sử dụng tài khoản ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên và các thoả thuận khác.

c. Ngân hàng hạch toán số tiền ký quỹ vào tài khoản "Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam - bảo đảm các khoản thanh toán khác" và xác nhận việc doanh nghiệp ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động (mẫu Phụ lục 02).

3. Ngân hàng cho rút tiền ký quỹ để sử dụng vào mục đích đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước trong các trường hợp:

a. Có giấy đề nghị của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục 03) kèm văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước.

b. Có văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm văn bản uỷ quyền của doanh nghiệp về việc rút tiền ký quỹ.

4. Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp và tất toán tài khoản trong các trường hợp:

a. Có văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời doanh nghiệp không đủ điều kiện để được cấp hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.

b. Có văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận việc doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động xuất khẩu lao động, thanh lý hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký kết với người lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm của ngân hàng và doanh nghiệp:

5.1. Trách nhiệm của ngân hàng:

a. Thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp mở, sử dụng và quản lý tài khoản ký quỹ đúng quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan;

b. Xác nhận việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp;

c. Trả lãi cho số dư tiền ký quỹ theo lãi suất thoả thuận trong hợp đồng ký quỹ.

5.2. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

a. Nộp và duy trì đủ số tiền ký quỹ theo quy định tại điểm 1 Mục này.

b. Thực hiện đúng quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan về mở, sử dụng và quản lý tài khoản ký quỹ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ tại tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng khác không phải là ngân hàng thương mại thì phải chuyển về ký quỹ tại ngân hàng thương mại theo quy định tại Thông tư này.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xem xét cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

(Phụ lục 01 )

Kính gửi: Ngân hàng.......................................................................

Căn cứ Thông tư số............................ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Tải khoản tiền gửi: tại ngân hàng:

Chủ tài khoản: Chức danh:

Đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Số tiền ký quỹ là 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng Việt Nam.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

...., ngày.... tháng.... năm....
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi họ tên và đóng đấu)

 

TÊN NGÂN HÀNG

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

(Phụ lục 02 )

Căn cứ Thông tư số............................ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và hợp đồng ký quỹ số...... ngày.... tháng.... năm.... đã ký kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng.

Ngân hàng...................................................

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Chủ tài khoản: Chức danh:

Đã nộp đủ số tiền ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động là 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng vào tài khoản tại Ngân hàng.

...., ngày.... tháng.... năm....
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng đấu)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

(Phụ lục 03 )

Kính gửi: Ngân hàng.......................................................................

Căn cứ Thông tư số............................ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và văn bản số ......... ngày ..... tháng..... năm..... của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội yêu cầu doanh nghiệp khẩn cấp đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Tải khoản (phong tỏa):

Chủ tài khoản: Chức danh:

Đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp rút số tiền ký quỹ là: .............................

để chi phí cho việc đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

...., ngày.... tháng.... năm....
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng đấu)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2004/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2004/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2004
Ngày hiệu lực13/06/2004
Ngày công báo29/05/2004
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2004/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp xuất khẩu lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp xuất khẩu lao động
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu02/2004/TT-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýPhùng Khắc Kế
    Ngày ban hành19/05/2004
    Ngày hiệu lực13/06/2004
    Ngày công báo29/05/2004
    Số công báoSố 22
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp xuất khẩu lao động

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2004/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp xuất khẩu lao động