Thông tư 02/2007/TT-BCN

Thông tư 02/2007/TT-BCN bổ sung khoản 2 mục II Thông tư 05/2005/TT-BCN hướng dẫn Nghị định 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón do Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN đã được thay thế bởi Thông tư 29/2014/TT-BCT hướng dẫn cấp phép sản xuất phân bón vô cơ hữu cơ phân bón và được áp dụng kể từ ngày 27/11/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/TT-BCN">02/2007/TT-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG KHOẢN 2 MỤC II THÔNG TƯ SỐ 05/2005/TT-BCNNGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2003/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Bộ Công nghiệp bổ sung khoản 2 Mục II của Thông tư số 05/2005/TT-BCN  ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh  phân bón như sau:

“- Phân supe phốt phát khác có bổ sung các yếu tố trung lượng:

+ Hàm lượng P2O5 hữu hiệu ≥ 8% ;

+ Tổng hàm lượng trung lượng ≥8%;

+ Độ ẩm £12% ".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
 


 
Đỗ Hữu Hào

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/TT-BCN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 02/2007/TT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2007
Ngày hiệu lực 29/04/2007
Ngày công báo 14/04/2007
Số công báo Từ số 268 đến số 269
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/11/2014
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/TT-BCN

Lược đồ Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 02/2007/TT-BCN
Cơ quan ban hành Bộ Công nghiệp
Người ký Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành 22/03/2007
Ngày hiệu lực 29/04/2007
Ngày công báo 14/04/2007
Số công báo Từ số 268 đến số 269
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/11/2014
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN