Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hướng dẫn Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT đã được thay thế bởi Thông tư 03/2010/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hướng dẫn Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 02/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 05/02/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Đối với các trường tuyển sinh ngành năng khiếu, tổ chức môn thi văn hoá và môn năng khiếu:

a) Các môn văn hoá thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Các môn thi năng khiếu thi theo đề thi riêng của trường. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi các môn năng khiếu”.

2. Điểm a khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề và tương đương (sau đây gọi chung là trung học phổ thông)”.

3. Bổ sung một điểm sau điểm h khoản 2 Điều 10 như sau:

“i) Cán bộ thực hiện việc dồn túi, đánh số phách bài thi không được tham gia vào tổ thư kí chấm thi và ngược lại”.

4. Khoản 1 Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1) Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh

b) Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1,0 điểm, nhưng không quá 1,5 điểm, để số thí sinh trúng tuyển là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cần thiết;

c) Các trường dành chỉ tiêu tuyển sinh để đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực được phép lớn hơn 0,5 điểm, nhưng không quá 1,0 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu đã được giao”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể để các trường được vận dụng quy định này.

5. Bổ sung một điểm sau điểm b khoản 2 Điều 33 như sau:

“c) Căn cứ nguyên tắc chung và quy định nói trên, các trường xác định điểm trúng tuyển đối với các nguyện vọng theo quy định: điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước, bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển hợp lí giữa các nguyện vọng; không hạ điểm trúng tuyển. Những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định”.

6. Bổ sung một khoản sau khoản 3 Điều 36 như sau:

“4. Sau khi được xét tuyển chính thức, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ra Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển”.

7. Bổ sung một điểm sau điểm d khoản 4 Điều 41 như sau:

“e) Sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế những nội dung được văn bản này sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2008. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (Để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ(Để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (Để báo cáo);
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (Để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (Để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ có trường ĐH, CĐ (Để thực hiện)
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (Để thực hiện)
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2009/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2009
Ngày hiệu lực19/03/2009
Ngày công báo20/02/2009
Số công báoTừ số 129 đến số 130
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hướng dẫn Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hướng dẫn Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu02/2009/TT-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýBành Tiến Long
       Ngày ban hành02/02/2009
       Ngày hiệu lực19/03/2009
       Ngày công báo20/02/2009
       Số công báoTừ số 129 đến số 130
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hướng dẫn Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hướng dẫn Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT