Thông tư 02/2013/TT-BTC

Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý đã được thay thế bởi Thông tư 65/2016/TT-BTC chế độ thu nộp sử dụng phí hoạt động chứng khoán Sở giao dịch Trung tâm lưu ký và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTC NGÀY 26/02/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

Điều 1.

Sửa đổi điểm 10.1 mục II Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BTC như sau:

STT

TÊN PHÍ

MỨC THU

NGƯỜI NỘP

10

Phí lưu ký chứng khoán

 

Thành viên của Trung tâm lưu ký

10.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

 

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2013
Ngày hiệu lực08/01/2013
Ngày công báo01/02/2013
Số công báoTừ số 71 đến số 72
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu02/2013/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýVũ Thị Mai
    Ngày ban hành08/01/2013
    Ngày hiệu lực08/01/2013
    Ngày công báo01/02/2013
    Số công báoTừ số 71 đến số 72
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2016
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý