Thông tư 02/2014/TT-BKHCN

Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi 04/2008/QĐ-BKHCN quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy


BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/QĐ-BKHCN quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy">02/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2008/QĐ-BKHCN NGÀY 28/4/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” như sau:

Điều 2. Mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy, xe gắn máy, xe đạp máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự xe mô tô, xe máy, xe gắn máy (sau đây gọi tắt là mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy) sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/TT-BKHCN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 02/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2014
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Ngày công báo 23/05/2014
Số công báo Từ số 523 đến số 524
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi 04/2008/QĐ-BKHCN quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi 04/2008/QĐ-BKHCN quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 02/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Việt Thanh
Ngày ban hành 31/03/2014
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Ngày công báo 23/05/2014
Số công báo Từ số 523 đến số 524
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi 04/2008/QĐ-BKHCN quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy

Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi 04/2008/QĐ-BKHCN quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy

 • 31/03/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/05/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/06/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực