Thông tư 02/2014/TT-BTNMT

Thông tư 02/2014/TT-BTNMT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 02/2014/TT-BTNMT Chế độ báo cáo thống kê tài nguyên môi trường đã được thay thế bởi Thông tư 20/2018/TT-BTNMT chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2014/TT-BTNMT Chế độ báo cáo thống kê tài nguyên môi trường


BỘ T�I NGUY�N V�
M�I TRƯỜNG
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 02/2014/TT-BTNMT

H� Nội, ng�y 22 th�ng 01 năm 2014

 

TH�NG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ B�O C�O THỐNG K� NG�NH T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG

Căn cứ Luật Thống k� ng�y 26 th�ng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ng�y 13 th�ng 02 năm 2004 của Ch�nh phủ quy định chi tiết v� hướng dẫn thi h�nh một số điều của Luật Thống k�;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ng�y 04 th�ng 3 năm 2013 của Ch�nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v� cơ cấu tổ chức của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ng�y 02 th�ng 6 năm 2010 của Thủ tướng Ch�nh phủ về việc ban h�nh Hệ thống chỉ ti�u thống k� quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch v� Vụ trưởng Vụ Ph�p chế;

Bộ trưởng Bộ T�i nguy�n v� M�i trường ban h�nh Th�ng tư quy định Chế độ b�o c�o thống k� ng�nh t�i nguy�n v� m�i trường.

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Th�ng tư n�y c�c Chế độ b�o c�o thống k� ng�nh t�i nguy�n v� m�i trường:

1. Chế độ b�o c�o thống k� cơ sở �p dụng đối với c�c đơn vị trực thuộc Bộ T�i nguy�n v� M�i trường.

2. Chế độ b�o c�o thống k� tổng hợp �p dụng đối với Sở T�i nguy�n v� M�i trường c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Th�ng tư n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y 10 th�ng 3 năm 2014.

Điều 3. Thủ trưởng c�c đơn vị thuộc Bộ T�i nguy�n v� M�i trường, Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Th�ng tư n�y./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, c�c Ph� Thủ tướng Ch�nh phủ (để b�o c�o);
- Văn ph�ng Ch�nh phủ;
- C�c Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Ch�nh phủ;
- Ủy ban nh�n d�n c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc TW;
- Văn ph�ng TW Đảng;
- Văn ph�ng Tổng b� thư;
- Văn ph�ng Chủ tịch nước;
- Văn ph�ng Quốc hội;
- Tổng cục Thống k� - Bộ Kế hoạch v� Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư ph�p;
- Sở TN&MT c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc TW;
- C�ng b�o; Cổng th�ng tin điện tử Ch�nh phủ;
- C�c đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Website Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo02/03/2014
Số công báoTừ số 239 đến số 240
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 02/2014/TT-BTNMT Chế độ báo cáo thống kê tài nguyên môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 02/2014/TT-BTNMT Chế độ báo cáo thống kê tài nguyên môi trường
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu02/2014/TT-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo02/03/2014
        Số công báoTừ số 239 đến số 240
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 02/2014/TT-BTNMT Chế độ báo cáo thống kê tài nguyên môi trường

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2014/TT-BTNMT Chế độ báo cáo thống kê tài nguyên môi trường