Thông tư 03/2006/TT-BTS

Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ thuỷ sản ban hành

Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 đã được thay thế bởi Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2021.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/TT-BTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
Bộ Thuỷ sản hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Thông tư này hướng dẫn thống nhất trong cả nước các hoạt động thuỷ sản theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng thể ngành) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm phát triển ngành thuỷ sản thành ngành kinh tế sản xuất hàng hoá lớn, tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.

Thông tư này làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch phát triển thuỷ sản theo vùng, địa phương trong cả nước cũng như các hoạt động thuộc lĩnh vực thuỷ sản.

2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng cho việc điều chỉnh các dự án quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư, các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh thuộc ngành thuỷ sản, cũng như các hoạt động khác liên quan đến phát triển thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Đối tượng áp dụng

a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước;

b) Các cơ quan quản lý, các viện, các trường đào tạo, các trung tâm có liên quan đến hoạt động thuỷ sản;

c) Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh thuỷ sản.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

1. Về khai thác hải sản

a) Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố ven biển căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, thực hiện rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản của địa phương về khai thác hải sản theo hướng tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu khai thác ven bờ sang khai thác ra xa bờ, sang nuôi trồng thuỷ hải sản hoặc dịch vụ du lịch, nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ven bờ. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ nhằm ổn định đời sống cộng đồng dân cư ven biển.

b) Sở Thuỷ sản thuộc các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ đến cấp huyện, cấp xã về việc đóng mới, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác và tình hình sử dụng tàu thuyền, nhằm giảm nhanh số tàu khai thác ven bờ, duy trì, củng cố tàu khai thác xa bờ. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án vay vốn đóng tàu khai thác xa bờ theo các quy định hiện hành. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xem xét thẩm định, phê duyệt các dự án đóng mới tàu khai thác theo hướng phát triển tàu có công suất máy lớn, nghề khai thác hợp lý, có trang thiết bị và công nghệ khai thác tiên tiến, bảo đảm các trang thiết bị an toàn trên biển.

c) Các Sở Thuỷ sản chủ trì tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, hướng dẫn ngư dân phát triển các mô hình tổ chức khai thác trên biển theo mô hình kinh tế tập thể, tổ chức các đội tàu, đoàn tàu khai thác, dịch vụ khai thác có hiệu quả : hướng dẫn thực hiện tốt Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ và các quy định trung vùng đánh cá chung.

d) Viện Nghiên cứu hải sản tổ chức công tác điều tra, phúc tra, nghiên cứu nguồn lợi sinh vật biển; trong đó tập trung điều tra và dự báo nguồn lợi hải sản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ nghề khai thác đạt hiệu quả.

đ) Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phối hợp với Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố ven biển tập trung tổ chức quản lý chặt chẽ tàu cá. Phối hợp với Viện Nghiên cứu hải sản và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tốt công tác thông tin dự báo nguồn lợi hải sản, hướng dẫn cho ngư dân triển khai các nghề khai thác, mô hình khai thác đạt hiệu quả cao gắn với công nghệ bảo quản sau thu hoạch; đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho cộng đồng dân cư ven biển thực hiện bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi hải sản.

e) Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch khai thác hải sản hàng năm của địa phương; phấn đấu trong cả nước đến năm 2010, số lượng tàu cá giữ ở mức 50.000 chiếc, trong đó tàu có công suất máy lớn hơn 75CV không quá 6.000 chiếc, tàu có công suất máy từ 46 - 75 CV không quá 14.000 chiếc, tàu có công suất máy từ 21 - 45 CV không quá 20.000 chiếc; duy trì sản lượng khai thác trong cả nước giữ ở mức 1,5 - 1,8 triệu tấn, trong đó Vịnh Bắc Bộ khoảng 0,27 triệu tấn, vùng biển miền Trung khoảng 0,37 triệu tấn, vùng biển Đông Nam Bộ khoảng 0,71 triệu tấn, vùng biển Tây Nam Bộ khoảng 0,2 triệu tấn, vùng giữa biển Đông và hợp tác khai thác vùng biển quốc tế khoảng 0,25 triệu tấn.

2. Về nuôi trồng thuỷ sản

a) Các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản thuộc các tỉnh, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản của địa phương về sản xuất giống thuỷ sản, quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản của các địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá lớn tập trung, chú trọng quy hoạch hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Tổ chức hướng dẫn các đơn vị thuộc địa bàn quản lý của mình thực hiện tốt quy hoạch các vùng nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp tập trung, các vùng sản xuất giống tập trung; hướng dẫn áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến, đa dạng đối tượng nuôi, có năng suất, chất lượng cao; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thuỷ sản nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

b) Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố ven biển, tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các thành phần kinh tế, các lao động đánh cá chuyển đổi nghề tham gia phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển, tập trung nuôi nhuyễn thể, các đặc sản nước mặn, lợ, đặc biệt chú trọng phát triển nuôi trên biển.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh nội vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền núi trung du phía Bắc, Tây Nguyên, hướng dẫn các hộ dân cư tận dụng tiềm năng mặt nước phát triển nuôi nước ngọt, tập trung vào các đối tượng chủ lực, tạo ra sản lượng thuỷ sản lớn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, cải thiện sinh kế người dân địa phương.

d) Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố phối hợp với Vụ Nuôi trồng thuỷ sản. Trung tâm Khuyến ngư quốc gia thuộc Bộ Thuỷ sản, tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tập thể, có nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, mô hình quản lý dựa vào cộng đồng và đồng quản lý. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ chức xem xét, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất giống thuỷ sản bảo đảm phù hợp về quy mô và địa điểm, trong đó chú ý đến mô hình tổ chức quản lý sản xuất, công nghệ sản xuất, hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn vệ sinh thực phẩm.

đ) Các Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản tăng cường tổ chức nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới phục vụ sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ sản xuất giống, sản xuất thức ăn và công nghệ nuôi biển.

e) Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản hàng năm của địa phương; phấn đấu đến năm 2010 sản lượng nuôi trồng thuỷ sản của cả nước đạt 2 triệu tấn; duy trì diện tích nuôi trồng thuỷ sản từ 1,1 - 1,4 triệu ha.

3. Về chế biến và dịch vụ thương mại thuỷ sản

a) Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản của địa phương về các cơ sở chế biến thuỷ sản, phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam thực hiện hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến tập trung vào việc nâng cấp các cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, xây dựng các khu công nghiệp chế biến thuỷ sản công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn ngành về an toàn vệ sinh thuỷ sản, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng lượng cao kể cả về hình thức, kiểu dáng, đa chủng dạng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ chức xem xét thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở chế biến thuỷ sản có quy mô phù hợp gắn với việc bảo đảm nguồn nguyên liệu chế biến, có công nghệ chế biến tiên tiến, bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thuỷ sản và phù hợp với thị trường tiêu thụ.

b) Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản : tập trung chế biến các sản phẩm thuỷ sản phục vụ xuất khẩu, tăng tỷ trọng các mặt hàng tươi sống vào xuất khẩu; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp nhằm nâng cao uy tín trên thị trường; phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam tăng cường thực hiện xúc tiến thương mại, đào tạo cán bộ có năng lực làm công tác thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, giữ vững thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới, tăng cường thông tin thị trường, dự báo thị trường cả trong nước và ngoài nước; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo mở rộng thị trường trong nước theo hướng đa dạng sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp khẩu vị, tổ chức tốt hệ thống dịch vụ tiêu thụ sản phẩm trong nước gắn với dịch vụ du lịch; chú trọng mở rộng thị trường vùng núi Trung du Bắc bộ và Tây Nguyên.

c) Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản phối hợp với các Sở Thuỷ sản, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở chế biến về quản lý chất lượng an toàn, vệ sinh thuỷ sản, nhằm phấn đấu đến năm 2010 có 100% cơ sở chế biến thuỷ sản đạt tiêu chuẩn chất lượng ngành và quốc tế.

d) Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chế biến xuát khẩu thuỷ sản hàng năm của địa phương; phấn đấu đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước đạt 4 tỷ USD.

4. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá

a) Sở Thuỷ sản, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản của địa phương về cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá, chợ cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, nhằm hình thành các trung tâm nghề cá lớn, các tụ điểm nghề cá gắn với các ngư trường trọng điểm, các khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung, đồng thời phù hợp về quy mô từng vùng, từng địa phương. Tổ chức hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án và tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố tổ chức xem xét thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng cảng cá, bến cá, chợ cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phải phù hợp với quy hoạch về địa điểm và quy mô đầu tư.

b) Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản của địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xem xét thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản phù hợp với quy hoạch, bảo đảm phát triển thuỷ sản bền vững.

5. Về khoa học công nghệ, khuyến ngư và hợp tác quốc tế

a) Các viện nghiên cứu thuộc Bộ Thuỷ sản tập trung nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và kinh doanh thuỷ sản nhằm đạt năng suất cao, tạo sản lượng hàng hoá lớn, đa dạng cơ cấu sản phẩm, chất lượng cao, đảm bảo giá cả phù hợp, đủ sức cạnh tranh trên các thị trường thế giới, đồng thời đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước. Nghiên cứu, tham mưu lựa chọn và đề xuất du nhập các công nghệ tiên tiến của các nước để tạo đột phá, phát triển nhanh, hiệu quả các lĩnh vực sản xuất thuỷ sản. Chú trọng phát triển công nghệ sinh học và sau thu hoạch, cũng như các nghiên cứu kinh tế - xã hội, dịch vụ, xây dựng mô hình sản xuất thuỷ sản.

b) Trung tâm Khuyến ngư quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương mở rộng hoạt động khuyến ngư trong mọi lĩnh vực trong cả nước. Nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các mô hình tốt về quản lý, sản xuất trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, tổ chức tốt việc chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất.

c) Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu cho Bộ Thuỷ sản thực hiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức đa phương, song phương nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến của nước ngoài để đầu tư phát triển các lĩnh vực thuỷ sản. Chủ trì hướng dẫn thực hiện các hiệp định hợp tác quốc tế về thuỷ sản và liên quan đến quản lý nghề cá.

d) Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố tìm kiếm đối tác nước ngoài để thu hút nguồn vốn đầu tư, công nghệ nhằm tạo nguồn lực cho phát triển thuỷ sản của địa phương : đồng thời giải quyết xuất khẩu lao động nghệ cá và hợp tác nghề cá trên các lĩnh vực.

6. Phát triển nguồn nhân lực

a) Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Thuỷ sản chủ trì phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong và ngoài ngành thuỷ sản rà soát lại hiện trạng nguồn nhân lực, tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho toàn ngành và các phương án sắp xếp lại chức năng đào tạo của các trường và các viện trong Bộ Thuỷ sản.

b) Các Viện, các trường thuộc Bộ Thuỷ sản chủ động có kế hoạch đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn; chú trọng đào tạo cán bộ chuyên môn cao, thực hiện các hình thức đào tạo cho lực lượng lao động nghề cá phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương nhằm đảm bảo cho mọi lao động nghề cá đều được đào tạo, đáp ứng cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và yêu cầu thị trường xuất khẩu lao động.

c) Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Thuỷ sản để tổ chức củng cố, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý ngành; bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý ngành đủ điều kiện và năng lực, đảm bảo công tác quản lý ngành thuỷ sản từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng quá trình phát triển ngành theo hướng từng bước tiêu chuẩn hoá cán bộ và quản lý theo tiêu chuẩn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thuỷ sản phối hợp với các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) thuộc các tỉnh, thành phố để rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển thuỷ sản của các địa phương; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản phê duyệt quy hoạch phát triển các lĩnh vực chuyên ngành thuỷ sản; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển thuỷ sản các vùng lãnh thổ, vùng kinh tế trọng điểm và các lĩnh vực chuyên ngành thuỷ sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phù hợp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể ngành.

- Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Thuỷ sản tổ chức hướng dẫn cho các chủ đầu tư lập dự án quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm phát triển ngành thuỷ sản; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản xem xét, thẩm định và phê duyệt các dự án quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của ngành, bảo đảm đúng quy hoạch tổng thể ngành về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phù hợp với quy hoạch phát triển thuỷ sản của các địa phương; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện quy họach tổng thể ngành trong phạm vi cả nước.

- UBND các tỉnh, thành phố trung ương chỉ đạo Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thuỷ sản) phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thuỷ sản chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển thuỷ sản của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể ngành; tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể ngành trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố. Hàng quý, hàng năm, theo định kỳ thực hiện tổng hợp, lập báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể ngành, tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản của các địa phương gửi về Bộ Thuỷ sản trước ngày 20 của tháng cuối quý.

- UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh thuỷ sản trên địa bàn phối hợp với các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn các nội dung quy hoạch tổng thể ngành, làm căn cứ để tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo đúng quan điểm, mục tiêu quy hoạch tổng thể ngành. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện lập và gửi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản về Sở Thuỷ sản trước ngày 15 hàng tháng theo định kỳ để tổng hợp báo cáo Bộ Thuỷ sản.

- Các đơn vị, các Tổng công ty, các doanh nghiệp thuộc Bộ Thuỷ sản, theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động liên quan đến thuỷ sản phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể ngành và Thông tư này.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc phát sinh mới, các đơn vị chức năng liên quan, Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các tỉnh, thành phố tổng hợp phản ánh kịp thời về Bộ Thuỷ sản để phối hợp xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 Tạ Quang Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/TT-BTS

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2006/TT-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2006
Ngày hiệu lực15/05/2006
Ngày công báo30/04/2006
Số công báoTừ số 36 đến số 37
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2021
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/TT-BTS

Lược đồ Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu03/2006/TT-BTS
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýTạ Quang Ngọc
       Ngày ban hành12/04/2006
       Ngày hiệu lực15/05/2006
       Ngày công báo30/04/2006
       Số công báoTừ số 36 đến số 37
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2021
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020