Thông tư 03/2011/TT-NHNN

Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ đã được thay thế bởi Thông tư 22/2012/TT-NHNN hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ">03/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2010/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THỦY SẢN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là tổ chức tín dụng được giao thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

2. Các đối tượng khách hàng được vay hỗ trợ lãi suất và vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư này.

Điều 2. Cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch

1. Đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp ở Việt Nam, bao gồm:

a) Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất;

b) Các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

2. Điều kiện được vay hỗ trợ lãi suất:

a) Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Khách hàng có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hiệu quả, khả thi và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thẩm định và quyết định cho vay theo quy định hiện hành;

c) Máy móc, thiết bị được đầu tư bằng vốn vay nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch theo quy định tại Điểm 1, Mục I Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, ban hành kèm theo Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Các máy móc, thiết bị trong danh mục quy định phải đảm bảo điều kiện có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, có giá trị sản xuất trong nước trên 60%. Phương pháp xác định giá trị sản xuất trong nước và chất lượng hàng hóa được quy định chi tiết tại Mục II Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, ban hành kèm theo Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

e) Khoản vay dài hạn bằng đồng Việt Nam (VND).

3. Mức cho vay:

Mức cho vay được hỗ trợ lãi suất do khách hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thỏa thuận, tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa.

4. Lãi suất cho vay:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

5. Mức hỗ trợ lãi suất:

Khoản vay được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 02 năm đầu, từ năm thứ ba trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay. Việc hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng đối với các khoản vay trả nợ trước hoặc trong hạn, không áp dụng đối với các khoản vay đã quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

6. Nguồn và hồ sơ, thủ tục cấp bù lãi suất:

a) Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất đối với các khoản vay nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch được quy định tại Điều này;

b) Hồ sơ, thủ tục cấp bù lãi suất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cho vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển

1. Đối tượng vay vốn:

a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản), rau quả và kho tạm trữ cà phê.

2. Điều kiện được vay vốn theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển:

a) Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Khách hàng có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hiệu quả, khả thi và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thẩm định và quyết định cho vay theo quy định hiện hành;

c) Máy móc, thiết bị được đầu tư bằng vốn vay nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch theo quy định tại Điểm 2, Mục I Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, ban hành kèm theo Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Khoản vay bằng đồng Việt Nam (VND).

3. Mức cho vay và lãi suất cho vay:

a) Mức cho vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển do khách hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng;

b) Khách hàng vay được áp dụng mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước do Bộ Tài chính công bố trong từng thời kỳ;

c) Việc áp dụng mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển cho khách hàng chỉ thực hiện đối với các khoản vay trả nợ trước hoặc trong hạn, không áp dụng đối với các khoản vay đã quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng;

d) Lãi suất cho vay thương mại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam làm cơ sở để được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất là mức lãi suất cho vay thấp nhất áp dụng cho các khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

4. Nguồn và hồ sơ, thủ tục cấp bù chênh lệch lãi suất:

a) Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch giữa lãi suất cho vay thương mại và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

b) Hồ sơ, thủ tục cấp bù chênh lệch lãi suất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo quy định tại Thông tư này.

2. Công bố công khai mức lãi suất cho vay thấp nhất làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ hay cấp bù chênh lệch lãi suất.

3. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 10 của tháng tiếp theo), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng), Bộ Tài chính kết quả thực hiện việc cho vay theo Mẫu biểu 01 và Mẫu biểu 02 đính kèm Thông tư này.

Điều 5. Trách nhiệm của khách hàng vay vốn

1. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn theo quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Các tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH;
- Công báo;
- Lưu VP, PC, TD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 


Mẫu biểu 01

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY HỖ TRỢ LÃI SUẤT NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH
ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THỦY SẢN THEO QUYẾT ĐỊNH 63/2010/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2010 CỦA TTCP
THÁNG …… NĂM……………..

(Kèm theo Thông tư số 03/TT-NHNN ngày 08/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước)

Đơn vị tính: Triệu đồng, khách hàng

STT

Chỉ tiêu báo cáo

Doanh số cho vay

Dư nợ đến thời điểm báo cáo

Số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất

Số lượng KH vay vốn lũy kế từ đầu năm

Số khách hàng còn dư nợ

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

Tổng số

Trong đó: Nợ xấu

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

I

Tổng số các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất phân theo danh mục máy móc thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Máy làm đất: máy kéo (loại 2 bánh và 4 bánh), máy cày, bừa, phay; bánh lồng; máy rạch hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Máy gieo hạt, cấy, trồng cây; thiết bị dây chuyền sản xuất mạ thảm; máy sàng, trộn; máy đưa phân bón vào vỉ xốp để gieo hạt, hệ thống tưới phun tự động

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Máy xới, vun luống, bón phân, phun thuốc trừ sâu, bơm nước

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê; máy đốn, hái chè

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Máy nạo, hút bùn nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Máy sục ôxy nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hệ thống tủ cấp đông, bảo quản; hầm bảo quản bằng xốp thổi; thiết bị ngưng tụ nước đá bằng nước biển

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Máy sấy nông sản quy mô hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Máy tuốt đập lúa, tẽ ngô, đập đậu tương, bóc vỏ lạc, xát vỏ cà phê quy mô hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất giống thủy sản; vật tư, thiết bị xây dựng, cải tạo các ao (hồ) nuôi thủy sản; phương tiện phục vụ nuôi trồng, thu hoạch và vận chuyển thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Thiết bị làm lạnh, cấp đông, sản xuất nước đá trên tàu cá, hầm bảo quản phục vụ khai thác dài ngày trên biển

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng số các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất phân theo đối tượng vay vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Doanh nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..
Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

 

* Ghi chú:

- Đề nghị ghi rõ số điện thoại của người lập Biểu báo cáo.

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và thư điện tử.

- Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước.

- Fax: 04.38247986

- Email: [email protected]

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phản ánh kịp thời bằng văn bản hoặc qua số điện thoại: 04.39349428 / 04.38269905.

 

Mẫu biểu 02

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHẰM HỖ TRỢ
GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THỦY SẢN THEO QUYẾT ĐỊNH
63/2010/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THÁNG ……… NĂM……………..

(Kèm theo Thông tư số 03/TT-NHNN ngày 08/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước)

Đơn vị tính: Triệu đồng, khách hàng

STT

Chỉ tiêu báo cáo

Doanh số cho vay

Dư nợ đến thời điểm báo cáo

Số lãi tiền vay khách hàng phải trả

Chênh lệch lãi vay NHNo được cấp bù

Số lượng KH vay vốn lũy kế từ đầu năm

Số KH còn dư nợ

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

Tổng số

Trong đó: Nợ xấu

I

Tổng số các khoản cho vay phân theo danh mục máy móc thiết bị , dự án đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Máy móc, thiết bị xay xát gạo có tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Máy móc, thiết bị chế biến ướt cà phê

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Máy móc, thiết bị xử lý nâng cao phẩm cấp cà phê (steam, đánh bóng ướt)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dây chuyền chế biến hồ tiêu chất lượng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Máy tách vỏ cứng và xát vỏ lụa nhân điều

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dây chuyền, thiết bị chọn và xử lý hạt giống, cân định lượng, máy đóng bao

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dây chuyền, thiết bị chế biến chè

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dây chuyền chế biến rau quả

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dây chuyền chế biến giống rau

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Máy móc, thiết bị bọc màng bán thấm, chiếu xạ, tiệt trùng bằng nước nóng đối với rau quả tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hệ thống sơ chế rau quả

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hệ thống máy móc, thiết bị dây chuyền chế biến bột cá

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Máy móc, thiết bị nâng hạ, xe vận chuyển chuyên dùng vận chuyển thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Máy móc, thiết bị xử lý phế phẩm sau chế biến thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kho tạm trữ lúa, cà phê

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Kho lạnh bảo quản thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng số các khoản cho vay phân theo đối tượng vay vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Doanh nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..
Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

 

* Ghi chú:

- Đề nghị ghi rõ số điện thoại của người lập Biểu báo cáo.

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và thư điện tử.

- Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước.

- Fax: 04.38247986

- Email: [email protected]

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phản ánh kịp thời bằng văn bản hoặc qua số điện thoại: 04.39349428 / 04.38269905.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/TT-NHNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03/2011/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/03/2011
Ngày hiệu lực 01/05/2011
Ngày công báo 25/03/2011
Số công báo Từ số 157 đến số 158
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/02/2013
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03/2011/TT-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành 08/03/2011
Ngày hiệu lực 01/05/2011
Ngày công báo 25/03/2011
Số công báo Từ số 157 đến số 158
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/02/2013
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ

Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ