Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi 01/2008/TT-BKHCN cấp thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25/02/2008 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp như sau
:

1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN như sau:

“2. Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Hội đồng Kiểm tra”) trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra là Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ hoặc một Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền; thành viên của Hội đồng Kiểm tra bao gồm những người có kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 6 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN như sau:

“6. Đánh giá kết quả kiểm tra

a) Hội đồng Kiểm tra xét miễn kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định tại các điểm b và c khoản 1 Mục II của Thông tư này; chấm bài kiểm tra theo đáp án và thang điểm của đề bài. Kết quả xét miễn kiểm tra và kết quả chấm bài kiểm tra do Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra phê duyệt.

Kết quả xét miễn kiểm tra được thông báo cho người đăng ký không muộn hơn 30 ngày trước ngày kiểm tra. Những người không đạt tiêu chuẩn miễn kiểm tra đối với môn kiểm tra nào thì được làm bài kiểm tra môn đó ngay trong kỳ kiểm tra đã đăng ký, với điều kiện phải nộp phí theo quy định.”

3. Thay thế mẫu tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp tại Phụ lục I của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN bằng mẫu tờ khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- VPCP: Công báo; Website Chính phủ;
- Các đơn vị: KHSHTT, TTr, PC;
- Lưu: VT, SHTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

PHỤ LỤC I

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA
NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Cá nhân dưới đây đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)



Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

‚

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

MÔN KIỂM TRA

YÊU CẦU ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA

0 Pháp luật sở hữu công nghiệp

0

0 Giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

0

0 Giám định kiểu dáng công nghiệp

0

0 Giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

0

0 Giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác

0

ƒ

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

0 Tờ khai theo mẫu

0

0 Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học

0

0 Chuyên ngành kỹ thuật; khoa học vật lý, hóa học, sinh học

 

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

0 Chuyên ngành khác

 

0 Giấy xác nhận quá trình công tác (nếu người đăng ký có yêu cầu được miễn môn kiểm tra)

0

0 02 ảnh cỡ 3x4 cm

0

0 Chứng từ nộp phí, lệ phí

0

„

CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: ………. ngày … tháng … năm …….
Chữ ký, họ tên người đăng ký

 

 

 

Chú thích: Trong Tờ khai này, người đăng ký đánh dấu “x” vào ô vuông 0 nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2009/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2009
Ngày hiệu lực11/05/2009
Ngày công báo12/04/2009
Số công báoTừ số 191 đến số 192
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi 01/2008/TT-BKHCN cấp thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi 01/2008/TT-BKHCN cấp thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu04/2009/TT-BKHCN
  Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
  Người kýNguyễn Quân
  Ngày ban hành27/03/2009
  Ngày hiệu lực11/05/2009
  Ngày công báo12/04/2009
  Số công báoTừ số 191 đến số 192
  Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
  Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
  Cập nhật15 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi 01/2008/TT-BKHCN cấp thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi 01/2008/TT-BKHCN cấp thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động

      • 27/03/2009

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 12/04/2009

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 11/05/2009

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực