Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc đã được thay thế bởi Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ tiến sĩ và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điểu của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 79/BKHĐT-TCTK ngày 05 tháng 01 năm 2012 về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Uỷ ban VHGD,TN,TNNĐ của QH;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2012/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2012
Ngày hiệu lực02/04/2012
Ngày công báo07/03/2012
Số công báoTừ số 245 đến số 246
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu04/2012/TT-BGDĐT
      Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
      Người kýBùi Văn Ga
      Ngày ban hành15/02/2012
      Ngày hiệu lực02/04/2012
      Ngày công báo07/03/2012
      Số công báoTừ số 245 đến số 246
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc