Thông tư 04/2016/TT-BTTTT

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA CỦA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Điều 1. Mc giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

1. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2016-2017:

Stt

Phân loại

Nấc khối lượng

Giá cước (đồng/tờ)

Nội tỉnh và các tỉnh có điểm in

Liên tỉnh

1

Phát hành báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đến 50 gram

1.134

1.242

Trên 50 gram đến 100 gram

1.206

1.327

Mỗi 50 gram tiếp theo

144

169

2

Phát hành Tạp chí Cộng sản

Đến 150 gram

1.824

2.200

Mỗi 50 gram tiếp theo

144

169

Trong đó:

- Báo chí phát hành nội tỉnh là báo chí phát hành trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Báo chí phát hành tại các tỉnh có điểm in là báo chí phát hành tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi các tòa soạn có đặt điểm in báo.

- Báo chí phát hành liên tỉnh là báo chí phát hành từ tỉnh có điểm in đến các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.

2. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2018-2019

a) Mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng thêm 60% so với mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành Tạp chí Cộng sản tăng thêm 20% so với mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí từ năm 2020 tăng thêm 25% so với mức giá cước tối đa quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí

Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí trong trường hợp các yếu tố hình thành giá có biến động lớn.

2. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thực hiện quản lý nhà nước về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí trên địa bàn.

3. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:

a) Quyết định giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo thm quyền bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa quy định tại Điều 1 Thông tư này;

b) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí quy định tại Điều 1 Thông tư này 30 ngày trước khi triển khai áp dụng trên toàn mạng lưới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và thay thế Quyết định số 619/QĐ ngày 05 tháng 9 năm 1966 của Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh thống nhất chế độ phát hành phí đối với các báo chí xuất bản trong nước do ngành Bưu điện phát hành.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; Văn phòng TBT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành ph
trực thuộc TW;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tài chính: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan báo chí: báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của đảng bộ các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, BC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2016/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo15/03/2016
Số công báoTừ số 227 đến số 228
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2016/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu04/2016/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Bắc Son
       Ngày ban hành05/02/2016
       Ngày hiệu lực01/04/2016
       Ngày công báo15/03/2016
       Số công báoTừ số 227 đến số 228
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2016/TT-BTTTT mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí

           • 05/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực