Thông tư 04/2017/TT-BTTTT

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2017/TT-BTTTT sửa đổi thông tư 04/2015/TT-BTTTT hệ thống IMT trên các băng tần


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT TRÊN CÁC BĂNG TẦN 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ, 1805-1880 MHZ, 1920-1980 MHZ, 2110-2170 MHZ

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT (bao gồm các hệ thống thông tin di động IMT-2000, IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU) trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz.

2. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần trên các băng tần quy định tại khoản 1 Điều này và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT

1. Đối với các băng tần 824-835 MHz, 869-880 MHz, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (WCDMA và các phiên bản tiếp theo, LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo).

2. Đối với các băng tần 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (EDGE, WCDMA và các phiên bản tiếp theo, LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo).

3. Đối với các băng tần 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (WCDMA và các phiên bản tiếp theo, LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo).

4. Trong trường hợp công nghệ mới được triển khai có thay đổi về phát xạ vô tuyến điện so với quy định trong Giấy phép sử dụng băng tần đã được cấp phép, doanh nghiệp viễn thông thực hiện các thủ tục về sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần theo quy định.

5. Doanh nghiệp viễn thông triển khai thử nghiệm hoặc triển khai chính thức hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT tại các băng tần quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong giấy phép thử nghiệm mạng viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, giấy phép sử dụng băng tần và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2017 và thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, CTS.250.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2017/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực09/06/2017
Ngày công báo30/05/2017
Số công báoTừ số 387 đến số 388
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2017/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 04/2017/TT-BTTTT sửa đổi thông tư 04/2015/TT-BTTTT hệ thống IMT trên các băng tần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 04/2017/TT-BTTTT sửa đổi thông tư 04/2015/TT-BTTTT hệ thống IMT trên các băng tần
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu04/2017/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýTrương Minh Tuấn
       Ngày ban hành24/04/2017
       Ngày hiệu lực09/06/2017
       Ngày công báo30/05/2017
       Số công báoTừ số 387 đến số 388
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 04/2017/TT-BTTTT sửa đổi thông tư 04/2015/TT-BTTTT hệ thống IMT trên các băng tần

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2017/TT-BTTTT sửa đổi thông tư 04/2015/TT-BTTTT hệ thống IMT trên các băng tần

           • 24/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực