Thông tư 04/2019/TT-BTP

Thông tư 04/2019/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2019/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/TT-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/20177NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng.

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng sau đây:

1. Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự;

2. Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục KHTC (5).

BỘ TRƯỞNG
L
ê Thành Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/TT-BTP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2019/TT-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo05/08/2019
Số công báoTừ số 613 đến số 614
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/TT-BTP

Lược đồ Thông tư 04/2019/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 04/2019/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu04/2019/TT-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýLê Thành Long
       Ngày ban hành15/06/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo05/08/2019
       Số công báoTừ số 613 đến số 614
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 04/2019/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2019/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

           • 15/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực