Thông tư 04-LB/NT/YT

Thông tư 04-LB/NT/YT năm 1961 bổ sung việc bàn giao ngành phân phối tân dược và thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế do Bộ Nội Thương- Bộ Y Tế ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 04-LB/NT/YT bổ sung bàn giao ngành phân phối tân dược thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế


BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ Y TẾ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04-LB/NT/YT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG VIỆC BÀN GIAO NGÀNH PHÂN PHỐI TÂN DƯỢC VÀ THUỐC NAM THUỐC BẮC SANG BỘ Y TẾ

Thi hành Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ tiếp theo Thông tư số 759-LB/NT/YT ngày 17-11-1960. Hai Bộ đã triệu tập hội nghị bàn về kế hoạch bàn giao ngành phân phối tân dược và thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế vào ngày 12, 13 và 14 tháng 1-1961.

Vì một số tỉnh, Ủy ban hành chính không cử đại biểu về dự nên hai Bộ thấy cần thiết nhắc lại và nõi rõ thêm một số điểm chủ yếu mà hội nghị đã thống nhất để Uỷ ban và các Ty Thương nghiệp, Y tế nghiên cứu thực hiện.

I. VỀ PHƯƠNG CHÂM BÀN GIAO

Thông tư số 759 của Liên bộ đã nói rõ phương châm bàn giao là “Bàn giao trên cơ sở toàn bộ không xáo trộn tổ chức, đảm bảo công tác phân phối thuốc được hoạt động bình thường, tiến hành nhanh gọn, nhưng thận trọng, vững chắc.”

Để thực hiện phương châm này, các địa phương cần chú ý những điểm sau đây:

1. Bàn giao toàn bộ không xáo trộn tổ chức, đảm bảo công tác phân phối thuốc được hoạt động bình thường – Ty Thương nghiệp bàn giao sang Ty Y tế toàn vẹn tổ chức và cán bộ lãnh đạo chuyên môn, nghiệp vụ, kế toán cũng như công nhân viên chức của 2 Công ty dược phẩm và thuốc nam thuốc bắc, kể cả những cửa hàng chuyên doanh, tránh xáo lộn tổ chức, thay đổi cán bộ không cần thiết. Ủy ban cần tạo điều kiện giúp đỡ Ty Y tế. Trên tinh thần thương lượng Ty Thương nghiệp nên cố gắng chuyển sang Ty Y tế các cán bộ nghiệp vụ, cải tạo và tài vụ từ trước đến nay vẫn theo dõi phần tân dược và thuốc nam thuốc bắc ở văn phòng Ty Thương nghiệp (chủ yếu là các Ty kinh doanh) để đảm bảo cho công tác phân phối thuốc men được hoạt động bình thường.

2. Bàn giao và sắp xếp lại tổ chức ngành Dược là hai việc khác nhau. – Ty Thương nghiệp là bên giao, Ty Y tế là bên nhận bàn giao nhiệm vụ, kế hoạch, tổ chức và tài sản của hai ngành tân dược và thuốc nam thuốc bắc, dưới sự lãnh đạo của ủy ban. Còn việc thống nhất 2 công ty lại thành một đơn vị phân phối thuốc duy nhất là công tác tổ chức trong nội bộ ngành Y tế.

Tuy nhiên, vì điều kiện có khác nhau nên địa phương có thể thực hiện một trong hai cách sau đây:

a) Ty Thương nghiệp bàn giao 2 công ty sang Ty Y tế rồi liền theo đó Ty Y tế sắp xếp lại tổ chức thành một đơn vị phân phối thuốc duy nhất.

b) Ty Y tế vừa nhận bàn giao 2 công ty, vừa phải sắp xếp lại tổ chức thành một đơn vị, nhưng phải có sự bàn bạc thống nhất giữa Ty Thương nghiệp và Ty Y tế dưới sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính tỉnh.

Làm theo cách nào là do Ủy ban quyết định, nhưng nói chung, cách đầu thích hợp với đa số địa phương, còn cách vừa chuyển giao vừa thống nhất thì gọn, đỡ mất thời gian sắp xếp sau, nhưng cần được lãnh đạo thật chặt chẽ và có điều kiện đầy đủ về cán bộ và cơ sở.

3. Hết sức chú trọng công tác tổ chức và tư tưởng khi bàn giao. Ngành Dược nói chung và ngành phân phối thuốc nói riêng đang phát triển, có nhiều vấn đề chưa thể tính trước được nên cần được uỷ ban chú ý lãnh đạo hơn nữa trong khi bàn giao cũng như từ nay về sau.

Ủy ban cần giúp đỡ Ty Y tế sắp xếp tổ chức và cán bộ sao cho tận dụng được khả năng cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ chuyên môn về tân dược, thuốc nam thuốc bắc.

Về công tác tư tưởng, khi sang Y tế, hai ngành tân dược và thuốc nam thuốc bắc thống nhất làm một, tư tưởng của cán bộ chuyên môn tân dược và thuốc nam thuốc bắc chưa hoàn toàn thông cảm với nhau, tuy rằng thực chất cùng một ngành nghề, cho nên cần đảm bảo được tinh thần đoàn kết trong nội bộ ngành Dược, nhằm khoa học hoá ngành Dược nói chung, tận dụng và phát huy vốn thuốc nam quý báu, cổ truyền của chúng ta, thiết thực thực hiện phương châm tự lực cánh sinh trong ngành Y tế.

II. VIỆC CHUYỂN QUYỀN CHỦ QUẢN VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THUỐC THUỐC BẮC TỪ TY THƯƠNG NGHIỆP SANG TY Y TẾ

Việc bàn giao chia làm 2 bước:

Bước 1. – Chuyển quyền chủ quản vốn và tài sản.

Bước 2. – Bàn giao cụ thể và ký kết chính thức.

Nội dung chuyển quyền chủ quản vốn và tài sản về mặt tài vụ có thông tư Liên bộ kèm theo.

Hiện nay một số lớn công ty hoặc cửa hàng dược phẩm và thuốc nam thuốc bắc tỉnh đã tiến hành hạch toán kinh tế, một số tỉnh chủ yếu là ở miền núi chưa hạch toán kinh tế, còn trực thuộc Ty Thương nghiệp. Ở các nơi trên đều bàn giao cả sang Y tế.

a) Đối với những công ty và cửa hàng tỉnh đã hạch toán kinh tế thì cần tiếp tục củng cố tổ chức trước và sau khi bàn giao.

b) Đối với cửa hàng tỉnh chưa hạch toán kinh tế, còn trực thuộc Ty Thương nghiệp thì tạo điều kiện sắp xếp thành đơn vị hạch toán kinh tế trước hoặc sau khi bàn giao (sắp xếp chung thuốc nam thuốc bắc và tân dược lại thành một đơn vị hạch toán kinh tế). Ủy ban hành chính tỉnh tạm thời ra quyết định cho cửa hàng hạch toán kinh tế và Ty Y tế trực tiếp quản lý, Ủy ban và Ty Y tế cần tăng cường chỉ đạo đồng thời Ty Thương nghiệp và Cục Phân phối dược phẩm phân phối giúp đỡ.

Ngày chuyển quyền chủ quản và quản lý tài sản sang Ty Y tế thống nhất lấy ngày 1-1-1961 làm mốc để tiện cho việc quyết toán năm 1960 và lãnh đạo thực hiện kế hoạch 1961, kế hoạch 5 năm cũng như sự chỉ đạo từ trung ương đến địa phương được thống nhất.

Việc bàn giao cụ thể và ký kết chính thức sẽ tiến hành khi kiểm kê tài sản và quyết toán năm 1960 xong. Thời gian cụ thể do uỷ ban quyết định.

III. VỀ NỘI DUNG BÀN GIAO

Thông tư số 759 đã nói rõ là ở địa phương, Ty Thương nghiệp bàn giao sang Ty Y tế các cửa hàng chuyên doanh tỉnh, huyện, thị trấn, thị xã, v.v… còn các cơ sở bán tân dược, thuốc nam thuốc bắc, cơ sở mua dược liệu nằm trong các cửa hàng bách hoá, hợp tác xã mua bán thuộc thương nghiệp thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ làm đại lý và thu mua như cũ (đại lý mua buôn bán lẻ).

Cửa hàng chuyên doanh là những cửa hàng riêng chỉ kinh doanh một mặt hàng là tân dược hoặc thuốc nam thuốc bắc. Những cửa hàng này hạch toán kế toán và trực thuộc Công ty dược phẩm hoặc Công ty thuốc nam thuốc bắc tỉnh, hoặc trực thuộc Ty Thương nghiệp (ở miền núi).

Như vậy, Ty Thương nghiệp không bàn giao sang Ty Y tế những cơ sở mua bán tân dược, thuốc nam thuốc bắc còn bách hoá và hợp tác xã mua bán. Công ty bách hóa và hợp tác xã mua bán vẫn có nhiệm vụ tiếp tục làm đại lý mua buôn bán lẻ như trước nay vẫn làm và cần củng cố lại những cơ sở này. Những cơ sở nào vừa kinh doanh cả tân dược và thuốc nam thuốc bắc thì nên tổ chức thành một khu vực chung chuyên bán thuốc, dần dần chuyên nghiệp hoá mặt hàng này đảm bảo quy chế y tế và đảm bảo thị trường thuốc men thuộc phạm vi mình phụ trách.

Khi nào Ty Y tế có tổ chức phân phối thuốc mới thay thế các cơ sở này thì Công ty bách hoá, hợp tác xã mua bán mới hết nhiệm vụ làm đại lý cho Ty Y tế.

IV. VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÂN PHỐI THUỐC

Việc chuyển hệ thống phân phối tân dược và thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế nhằm mục đích chủ yếu là để tăng cường hơn nữa kỹ thuật chuyên môn để bảo vệ có hiệu quả hơn nữa sức khoẻ và tính mạng của nhân dân.

Trước đây, vì chưa có dược tá, các địa phương mở những lớp ngắn ngày từ 1 đến 2 tháng để đào tạo mậu dịch viên bán thuốc tạm thời thay thế dược tá. Đến nay Bộ Nội thương đã đào tạo dược tá cung cấp cho mạng lưới tân dược, vì vậy, các cơ sở phân phối tân dược trực thuộc bách hoá, hợp tác xã mua bán thì tuỳ theo tình hình địa phương mà bố trí dược tá bán thuốc để bảo đảm quy chế y tế và sức khoẻ, tính mạng của nhân dân.

Cách bố trí như sau:

- Nơi nào có đủ điều kiện về doanh số và biên chế thì bố trí một dược tá.

- Nơi nào doanh số còn thấp quá thì cũng bố trí dược tá, nhưng có thể kiêm bán hàng công nghệ phẩm.

- Những cơ sở quá nhỏ, chỉ mới có bán một vài thứ thuốc viên chưa có điều kiện bố trí dược tá được thì Bộ Y tế sẽ có quy định chỉ được bán một số thuốc nhất định.

- Số dược tá trên nằm trong biên chế của bên thương nghiệp và thương nghiệp quản lý.

Các địa phương sẽ lấy dược tá ở các lớp dược tá hiện nay do Ty Thương nghiệp đào tạo (hay đã bàn giao sang Y tế). Nếu không có, hoặc thiếu thì xin Bộ Y tế (Cục Phân phối dược phẩm) bổ sung.

Ty Y tế đảm nhiệm công tác có tính chất thương nghiệp, chưa quen lãnh đạo kinh tế nên có khó khăn, uỷ ban cần có quyết định thích đáng trong công tác chỉ đạo bàn giao và sắp xếp tổ chức, đảm bảo sao cho Ty Y tế tiếp tục quản lý chuyên môn về dược cũng như quản lý tài sản cho tốt.

Các Ty và Công ty cần chuẩn bị khẩn trương và chu đáo mọi mặt để bàn giao được nhanh, gọn, vững chắc, đảm bảo hoạt động bình thường.

Trong khi tiến hành gặp khó khăn, đề nghị ủy ban, các Ty và Công ty báo cáo về hai Bộ để góp ý giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 
 

 
Nguyễn Đức Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
 

 
 
Hoàng Quốc Thịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04-LB/NT/YT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04-LB/NT/YT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04-LB/NT/YT

Lược đồ Thông tư 04-LB/NT/YT bổ sung bàn giao ngành phân phối tân dược thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 04-LB/NT/YT bổ sung bàn giao ngành phân phối tân dược thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu04-LB/NT/YT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Bộ Nội thương
        Người kýHoàng Quốc Thịnh, Nguyễn Đức Thắng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 04-LB/NT/YT bổ sung bàn giao ngành phân phối tân dược thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 04-LB/NT/YT bổ sung bàn giao ngành phân phối tân dược thuốc nam thuốc bắc sang Bộ Y tế