Thông tư 05/2010/TT-BCT

Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 149/2005/NĐ-CP">02/2007/TT-BTM NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ PHÂN LOẠI CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT, VẬT TƯ, LINH KIỆN ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 15 ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2005/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 149/2005/NĐ-CP">02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

Điều 1. Phần sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục A, Phần II như sau:

“a) Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm:

- Nguyên liệu ban đầu chưa định hình để sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm;

- Sợi thuỷ tinh, các sản phẩm sau sợi và nhựa dạng hạt để sản xuất vật liệu composit;

- Các chất phụ gia.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2010.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC;
- Sở Công Thương; Sở KH&ĐT;
- Công báo; Website Bộ CT;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ CT;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ CT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT; KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/TT-BCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2010
Ngày hiệu lực 07/03/2010
Ngày công báo 10/02/2010
Số công báo Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành 25/01/2010
Ngày hiệu lực 07/03/2010
Ngày công báo 10/02/2010
Số công báo Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu

 • 25/01/2010

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/02/2010

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/03/2010

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực