Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 16/11/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN VÀ ĐIỂM 1.2/1/VII ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 07/2011/TT-BVHTTDL NGÀY 07/6/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Bãi bỏ Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT; Sở DL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, N.O (200).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/TT-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2015/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực06/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu05/2015/TT-BVHTTDL
      Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
      Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
      Ngày ban hành23/06/2015
      Ngày hiệu lực06/08/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật9 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT

          • 23/06/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/08/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực