Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL

Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL trang thiết bị tập huấn cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia (sau đây gọi chung là đội tuyển quốc gia) từng môn thể thao được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và đơn vị đào tạo, huấn luyện khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tập huấn, thi đấu thể thao của đội tuyển quốc gia.

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được mua sắm từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn kinh pht khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Điều 5. Phân loại trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao bao gồm:

1. Trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao;

2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao;

3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao.

Điều 6. Định mức cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

1. Định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Nguyên tắc, chế độ và thời gian cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

1. Việc cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia phải căn cứ theo định mức quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên được cấp phát theo định mức quy định tại Phụ lục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và được cấp phát mới khi trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao đó thuộc trường hợp được thanh lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng dưới 01 (một) năm được cấp phát như sau:

a) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 01 (một) lần trong năm: cấp phát khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

b) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 02 (hai) lần trong năm:

- Cấp phát lần thứ nhất khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

- Cấp phát lần thứ hai khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao với tổng thời gian tập trung tập huấn trong năm từ 183 (một trăm tám mươi ba) ngày trở lên.

c) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong tháng được cấp phát hàng tháng cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao;

d) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong ngày được cấp phát hàng ngày cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao.

Điều 8. Công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt, các đơn vị đào tạo, huấn luyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tập trung tại đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục Thể dục thể thao phân bổ, giao dự toán chi mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho các đơn vị đào tạo, huấn luyện theo quy định.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp phát sinh những trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chưa được quy định tại Thông tư này, các đơn vị đào tạo, huấn luyện quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách hàng năm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

3. Thông tư số 04/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Lưu: VT, TCTDTT (20), Hg (350)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP THỂ LỰC CHUNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA CÁC MÔN THỂ THAO
(Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên trang thiết bị

Đơn vị tính

Định mức trang thiết bị có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên

1

Bóng tập thể lực đa năng

Quả/20vđv

01

2

Dàn gánh tạ đa năng

Bộ/30vđv

01

3

Giàn tạ đa năng

Bộ/30vđv

01

4

Giàn tạ đôi từ 24kg đến 26kg

Bộ/30vđv

01

5

Giàn tạ đôi từ 4kg đến 22kg

Bộ/30vđv

01

6

Máy đạp đùi

Bộ/30vđv

01

7

Máy kéo đùi sau

Bộ/30vđv

01

8

Máy tập duỗi cơ đùi trước

Bộ/30vđv

01

9

Máy tập ép, mở đùi

Bộ/30vđv

01

10

Máy tập kéo xô, lưng

Bộ/30vđv

01

11

Máy đẩy vai

Bộ/30vđv

01

12

Máy tập bắp chuối

Bộ/30vđv

01

13

Máy tập đa năng bổ trợ nhiều nhóm cơ

Bộ/50vđv

01

14

Máy chạy

Bộ/50vđv

01

15

Ghế gập bụng

Bộ/30vđv

01

16

Ghế căng tập lưng

Bộ/30vđv

01

17

Ghế đẩy ngực dốc lên

Bộ/30vđv

01

18

Ghế đẩy ngực dốc xuống

Bộ/30vđv

01

19

Ghế đẩy ngực ngang

Bộ/30vđv

01

20

Khung nâng gối, đu xà

Bộ/30vđv

01

21

Tạ tay

Bộ/20vđv

01

22

Cân điện tử

Cái/50vđv

01

 

PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHUNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA CÁC MÔN THỂ THAO
(Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên trang thiết bị

Đơn vị tính

Định mức trang thiết bị thời gian sử dụng dưới 01 năm

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

1

Giày tập thể lực

Đôi/vđv; Đôi/hlv

02

02

2

Tất

Đôi/vđv; Đôi/hlv

06

06

3

Quần áo gió 

Bộ/vđv; Bộ/hlv

01

01

4

 Khăn tắm

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

02

02

5

Túi đựng đồ

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

 

6

Còi 

Chiếc/hlv

01

01

7

Đồng hồ bấm giây

Chiếc/hlv

01

 

8

Mũ mềm 

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

01

 

PHỤ LỤC III

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA TỪNG MÔN THỂ THAO
(Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên trang thiết bị

Đơn vị tính

Định mức trang thiết bị

Thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên

Thời gian sử dụng dưới 01 năm

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Cấp theo ngày, theo tháng

1.

Môn Bắn cung

 

 

 

 

 

1

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

 

 

2

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 

3

Áo bắn

Chiếc/vđv

 

01

 

 

4

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 

5

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

6

Tất tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

7

Tất thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

8

Bao tay cung 1 dây

Chiếc/vđv

 

02

02

 

9

Bao tên

Chiếc/vđv

 

01

 

 

10

Báng cung

Chiếc/vđv

 

01

 

 

11

Cánh cung

Bộ/vđv

 

02

 

 

12

Dây cung

Cuộn/vđv

 

02

02

 

13

Kìm bắn cho cung 3 dây

Chiếc/vđv

 

01

01

 

14

Cần thăng bằng

Chiếc/vđv

 

01

 

 

15

Thước ngắm

Chiếc/vđv

 

01

 

 

16

Giá đỡ cung

Chiếc/vđv

 

01

 

 

17

Tên

Hộp/vđv

 

03

03

 

18

Cánh tên

Hộp/vđv

 

18

18

 

19

Chỉnh tên

Chiếc/vđv

 

01

 

 

20

Đầu tên

Hộp/vđv

 

06

06

 

21

Đuôi tên

Hộp/vđv

 

06

06

 

22

Lõi đuôi nhôm

Túi/vđv

 

12

12

 

23

Bia, giá đỡ bia

Bộ/đội

 

25

 

 

24

Giấy bia

Tờ/vđv

 

50

50

 

25

Kính xem điểm trạm

Chiếc/vđv

 

01

 

 

2.

Môn Bắn súng

 

 

 

 

 

1

Súng ngắn hơi

Khẩu/vđv

01

 

 

 

2

Súng trường hơi

Khẩu/vđv

01

 

 

 

3

Súng ngắn ổ quay

Khẩu/vđv

01

 

 

 

4

Súng ngắn bắn đạn nổ

Khẩu/vđv

01

 

 

 

5

Súng trường bắn đạn nổ

Khẩu/vđv

01

 

 

 

6

Súng bắn đĩa bay (street)

Khẩu/vđv

01

 

 

 

7

Súng bắn đĩa bay (trap)

Khẩu/vđv

01

 

 

 

8

Súng bắn đĩa bay (double trap)

Khẩu/vđv

01

 

 

 

9

Hòm đạn

Chiếc/vđv

 

01

01

 

10

Hòm súng

Chiếc/vđv

 

01

01

 

11

Bình nén hơi

Chiếc/vđv

01

 

 

 

12

Đồng hồ đo áp suất buồng hơi

Bộ/đội

02

 

 

 

13

Mặt bia điện tử

Bộ/vđv

 

02

02

 

14

Máy hỗ trợ tập luyện scatt

Bộ/vđv

01

 

 

 

15

Máy đo gia tốc hơi

Bộ/vđv

01

 

 

 

16

Máy nén hơi

Bộ/đội

02

 

 

 

17

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

18

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

02

02

 

19

Quần áo bắn

Bộ/vđv

 

01

01

 

20

Quần áo lót

Bộ/vđv

 

02

02

 

21

Găng tay bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 

22

Bao cát

Bao/vđv

 

01

01

 

23

Bia giấy

Tờ/vđv/ngày

 

 

 

200

24

Chân bắn đứng

Chiếc/vđv

 

01

01

 

25

Đạn

Viên/vđv/ngày

 

 

 

400

26

Đĩa bắn

Cái/vđv/ngày

 

 

 

400

27

Dây bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 

28

Dây lưng

Chiếc/vđv

 

01

01

 

29

Giấy bia điện tử

Cuộn/vđv/ngày

 

 

 

01

30

Kính bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 

31

Mũ bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 

32

Nút tai

Bộ/vđv

 

05

05

 

33

Ống kính xem điểm trạm

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

 

 

 

34

Van nạp bình hơi

Chiếc/vđv

 

01

01

 

35

Túi đựng trang bị

Chiếc/vđv

 

01

01

 

36

Gioăng thay thế súng trường

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

37

Lò xo buồng áp lực hơi súng trường

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

38

Lò xo kim hỏa súng trường hơi

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

39

Gioăng thay thế súng ngắn

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

40

Lò xo buồng áp lực hơi súng ngắn hơi

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

41

Lò xo kim hỏa súng ngắn hơi

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

42

Van buồng áp lực hơi súng ngắn

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

43

Lò xo kim hỏa súng trường thể thao

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 

44

Cân cò

Bộ/trường bắn

02

 

 

 

45

Giá để súng môn bắn đĩa bay

Bộ/trường bắn

01

 

 

 

46

Máy bắn đĩa skeet

Bộ/trường bắn

03

 

 

 

47

Máy bắn đĩa trap

Bộ/trường bắn

16

 

 

 

48

Thùng đựng catut

Bộ/trường bắn

08

 

 

 

49

Bộ điều khiển trường bắn đĩa bay

Bộ/trường bắn

03

 

 

 

50

Hạt thông nòng súng

Bộ/vđv

 

01

01

 

51

Máy chấm điểm bia giấy

Bộ/đội

02

 

 

 

52

Bộ dưỡng chấm điểm chạm bia giấy

Bộ/nội dung

02

 

 

 

53

Đồng hồ báo giờ điện tử

Bộ/trường bắn

02

 

 

 

54

Bảng bia điện tử

Cái/trường bắn

02

 

 

 

55

Loa bắt âm thanh trường bắn đĩa bay

Chiếc/bệ bắn

01

 

 

 

56

Bảng điểm điện tử trường bắn đĩa bay

Chiếc/trường bắn

01

 

 

 

57

Bảng điểm lật

Chiếc/trường bắn

01

 

 

 

58

Hệ thống bia điện tử trường bắn 50m và trường bắn 10m

Bộ/trường bắn

60

 

 

 

59

Hệ thống bia điện tử trường bắn 25m

Bộ/trường bắn

80

 

 

 

60

Hệ thống bia điện tử trường bắn di động

Bộ/trường bắn

04

 

 

 

61

Máy điều khiển trường bắn di động

Bộ/trường bắn

04

 

 

 

62

Đầu ngắm, máy ngắm, đuôi bảng phụ

Bộ/vđv

 

01

01

 

63

Trang bị chuyên dụng sửa chữa súng

Bộ/vđv

 

01

01

 

3.

Môn Bi sắt

 

 

 

 

 

1

Bảng điểm điện tử

Bộ/đội

04

 

 

 

2

Bộ thi kỹ thuật

Bộ/đội

04

 

 

 

3

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

01

01

 

4

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

01

 

5

Giày tập luyện

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

01

 

 

6

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

 

 

7

Bi đích

Viên/vđv

 

05

05

 

8

Bi tập luyện

Bộ/vđv

 

01

 

 

9

Bi thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 

10

Khăn lau bi

Chiếc/vđv

 

01

01

 

11

Mũ rộng vành

Chiếc/vđv

 

01

01

 

12

Thước đo

Chiếc/hlv

 

01

 

 

4.

Môn Billiard - Snooker

 

 

 

 

 

1

Bàn carom

Chiếc/đội

04

 

 

 

2

Bàn pool

Chiếc/đội

04

 

 

 

3

Bàn snooker

Chiếc/đội

02

 

 

 

4

Bảng điểm điện tử

Bộ/đội

04

 

 

 

5

Bi carom

Bộ/đội

08

 

 

 

6

Bi english

Bộ/đội

02

 

 

 

7

Bi pool

Bộ/đội

08

 

 

 

8

Bi snooker

Bộ/đội

04

 

 

 

9

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

01

01

 

10

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 

11

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

 

 

12

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

 

 

13

Cơ carom

Cây/vđv

 

01

 

 

14

Cơ pool

Cây/vđv

 

01

 

 

15

Cơ snooker

Cây/vđv

 

01

 

 

16

Đầu cơ

Chiếc/vđv

 

01

01

 

17

Găng tay

Chiếc/vđv

 

02

02

 

18

Chiếc/vđv

 

02

02

 

19

Vải bàn carom

Tấm/đội

 

04

04

 

20

Vải bàn pool

Tấm/đội

 

06

06

 

21

Vải bàn snooker

Tấm/đội

 

04

04

 

5.

Môn Bóng bàn

 

 

 

 

 

1

Bàn bóng bàn

Chiếc/đội

12

 

 

 

2

Đồng hồ timeout

Chiếc/đội

01

 

 

 

3

Máy bắn bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 

4

Máy đo vợt

Chiếc/đội

02

 

 

 

5

Máy nhặt bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 

6

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

7

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

03

02

 

8

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

03

02

 

9

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

01

 

10

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

11

Bảo vệ cổ chân

Bộ/vđv

 

02

01

 

12

Bảo vệ cổ tay

Bộ/vđv

 

02

01

 

13

Bảo vệ gối

Bộ/vđv

 

02

01

 

14

Bóng tập

Quả/vđv

 

40

40

 

15

Cốt

Chiếc/vđv

 

02

 

 

16

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

02

01

 

17

Keo

Lọ/vđv

 

02

02

 

18

Mặt vợt

Chiếc/vđv

 

03

02

 

19

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

02

 

 

6.

Môn Bóng chuyền bãi biển

 

 

 

 

 

1

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

2

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

3

Băng gối

Chiếc/vđv

 

02

02

 

4

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

02

02

 

5

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

 

01

01

 

6

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 

7

Kem chống nắng

Hộp/vđv

 

10

10

 

8

Kính

Chiếc/vđv

 

01

01

 

9

Mũ mềm

Chiếc/vđv

 

01

01

 

10

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

02

 

 

11

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

 

01

 

 

7.

Môn Bóng chuyền trong nhà

 

 

 

 

 

1

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

2

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

02

02

 

3

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

4

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

5

Băng gối

Đôi/vđv

 

02

02

 

6

Băng sơ mi

Đôi/vđv

 

02

02

 

7

Bóng tập

Quả/vđv

 

02

02

 

8

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

 

01

01

 

9

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 

10

Mũ mềm

Chiếc/vđv

 

02

02

 

11

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

01

 

12

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

 

01

 

 

8.

Môn Bóng đá 11 người

 

 

 

 

 

1

Bảng chiến thuật cá nhân

Chiếc/đội

02

 

 

 

2

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 

3

Giầy thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

4

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

04

04

 

5

Quần áo thi đấu

Chiếc/vđv

 

02

02

 

6

Áo chiến thuật

Bộ/đội

 

02

02

 

7

Áo gió chống mưa

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

 

 

8

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

9

Bịt đầu gối

Chiếc/vđv

 

02

 

 

10

Bịt ống quyển

Đôi/vđv

 

04

04

 

11

Bộ cờ góc

Chiếc/đội

 

08

 

 

12

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

04

04

 

13

Cột dẫn bóng

Bộ/đội

 

02

02

 

14

Cột mốc

Bộ/đội

 

02

02

 

15

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

16

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

Đôi/hlv

 

02

02

 

17

Găng tay thủ môn cho vận động viên

Đôi/vđv

 

04

04

 

18

Hình nộm đá phạt

Bộ/đội

 

01

 

 

19

Tất tập luyện

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

04

04

 

20

Túi đựng bóng

Chiếc/đội

 

02

02

 

21

Túi xách đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

02

 

9.

Môn Bóng đá bãi biển

 

 

 

 

 

1

Bóng đặc

Quả/đội

01

 

 

 

2

Rào bật nhẩy

Chiếc/đội

01

 

 

 

3

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

04

04

 

4

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

5

Áo chiến thuật

Bộ/đội

 

02

02

 

6

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

04

04

 

7

Cột dẫn bóng

Bộ/đội

 

02

02

 

8

Cột mốc

Bộ/đội

 

02

02

 

9

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

Đôi/hlv

 

02

02

 

10

Găng tay thủ môn cho vận động viên

Đôi/vđv

 

04

04

 

11

Túi đựng bóng tập

Chiếc/đội

 

02

02

 

12

Túi xách đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

02

 

10.

Môn Bóng đá futsal

 

 

 

 

 

1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

2

Bóng tạ từ 3kg đến 5kg

Bộ/đội

04

 

 

 

3

Bóng thăng bằng

Quả/đội

08

 

 

 

4

Bóng yoga

Quả/đội

02

 

 

 

5

Con lăn mát-xa

Chiếc/đội

10

 

 

 

6

Đệm nhún lò xo

Chiếc/đội

04

 

 

 

7

Hình nộm người

Chiếc/đội

05

 

 

 

8

Nấm chiến thuật

Bộ/đội

02

 

 

 

9

Thiết bị cảm biến nhịp tim

Bộ/vđv

01

 

 

 

10

Áo chiến thuật

Bộ/đội

 

02

02

 

11

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

04

04

 

12

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

13

Giầy Futsal

Đôi/vđv

 

01

01

 

14

Bịt ống quyển

Đôi/vđv

 

04

04

 

15

Bóng

Quả/vđv

 

02

02

 

16

Cột dẫn bóng

Bộ/đội

 

02

02

 

17

Cột mốc

Bộ/đội

 

02

02

 

18

Cột rào cản

Bộ/đội

 

04

 

 

19

Dây kéo đàn hồi

Chiếc/vđv

 

02

 

 

20

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

21

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

Đôi/hlv

 

02

02

 

22

Găng tay thủ môn cho vận động viên

Đôi/vđv

 

04

04

 

23

Tất dài tập luyện

Đôi/vđv

 

04

04

 

24

Thảm yoga

Chiếc/vđv

 

01

 

 

25

Thang dây

Chiếc/đội

 

04

 

 

26

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 

27

Túi đựng bóng tập

Chiếc/đội

 

02

02

 

28

Túi xách đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

02

 

11.

Môn Bóng ném bãi biển

 

 

 

 

 

1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

02

 

 

 

2

Thang dây

Chiếc/đội

04

 

 

 

3

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

01

 

 

 

4

Cọc tiêu

Bộ/đội

 

01

 

 

5

Kính

Chiếc/vđv

 

01

 

 

6

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

7

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

8

Áo chiến thuật

Chiếc/vđv

 

02

02

 

9

Bảo vệ gối

Bộ/vđv

 

01

 

 

10

Bóng đặc

Quả/vđv

 

01

01

 

11

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

03

03

 

12

Bóng thi đấu

Quả/vđv

 

01

01

 

13

Mũ mềm chuyên môn

Chiếc/vđv

 

01

01

 

14

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 

15

Bảng chiến thuật

Chiếc/đội

 

02

 

 

16

Hình nộm ném phạt

Cái/đội

 

04

 

 

17

Bục bật ném

Cái/đội

 

04

 

 

18

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

19

Túi đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 

12.

Môn Bóng ném trong nhà

 

 

 

 

 

1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

02

 

 

 

2

Thang dây

Chiếc/đội

04

 

 

 

3

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

01

 

 

 

4

Cọc tiêu

Bộ/vđv

 

01

 

 

5

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

6

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

7

Áo chiến thuật

Chiếc/vđv

 

02

02

 

8

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

9

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

10

Bảo vệ gối

Bộ/vđv

 

01

 

 

11

Bóng đặc

Quả/vđv

 

01

01

 

12

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

03

03

 

13

Bóng thi đấu

Quả/vđv

 

01

01

 

14

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

15

Keo

Hộp/vđv

 

01

01

 

16

Túi chườm đá

Chiếc/đội

 

01

 

 

17

Bảng chiến thuật

Chiếc/đội

 

02

 

 

18

Hình nộm ném phạt

Cái/đội

 

06

 

 

19

Bục bật ném

Cái/đội

 

06

 

 

20

Túi đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 

13.

Môn Bóng nước

 

 

 

 

 

1

Máy tập cơ tay môn bơi

Chiếc/30vđv

01

 

 

 

2

Quần áo tập luyện cho vận động viên

Bộ/vđv

 

04

04

 

3

Quần áo tập luyện cho huấn luyện viên

Bộ/hlv

 

01

01

 

4

Quần áo thi đấu (bao gồm mũ đánh số từ

01 đến 13)

Bộ/vđv

 

02

 

 

5

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 

6

Bóng

Quả/vđv

 

02

02

 

7

Chân vịt đôi

Cặp/vđv

 

01

 

 

8

Bàn quạt

Cặp/vđv

 

01

 

 

9

Dây cao su

Sợi/vđv

 

01

 

 

10

Ván

Chiếc/vđv

 

01

 

 

11

Khăn tắm

Chiếc/vđv

 

02

02

 

12

Kính bơi

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 

13

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 

14

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 

15

Mũ tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

 

 

14.

Môn Bóng rổ

 

 

 

 

 

1

Cọc cây

Chiếc/đội

14

 

 

 

2

Dây đàn hồi

Chiếc/đội

14

 

 

 

3

Dây thừng

Chiếc/vđv

02

 

 

 

4

Nấm

Chiếc/đội

20

 

 

 

5

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 

6

Giày tập luyện chuyên môn

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

02

02

 

7

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

8

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

9

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

10

Áo chiến thuật

Chiếc/vđv

 

02

02

 

11

Thang dây

Chiếc/vđv

 

01

 

 

12

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

13

Bảo vệ gối, tay

Chiếc/vđv

 

02

02

 

14

Bóng đặc

Quả/vđv

 

01

01

 

15

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

03

03

 

16

Bóng thi đấu

Quả/vđv

 

02

02

 

17

Đồng hồ 24 giây

Bộ/đội

 

02

 

 

18

Tất

Đôi/vđv

 

02

 

 

19

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

02

 

 

 

20

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 

21

Cột rổ

Bộ/đội

 

01

 

 

22

Lưới rổ

Chiếc/đội

 

20

 

 

23

Băng keo dán gôn

Cuộn/đội

 

25

 

 

24

Thước dây kẻ sân

Mét/đội

 

200

 

 

25

Bình xịt lạnh

Chai/đội

 

20

 

 

15.

Môn Bowling

 

 

 

 

 

1

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

 

 

2

Găng tay thi đấu

Chiếc/vđv

 

02

 

 

3

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 

4

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

01

 

 

 

5

Dây kéo đàn hồi tập lưng

Đôi/vđv

 

02

 

 

6

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

7

Túi chườm đá

Đôi/vđv

 

02

 

 

16.

Môn Boxing

 

 

 

 

 

1

Bao cát treo

Chiếc/đội

10

 

 

 

2

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

3

Bộ đồ ép cân

Bộ/vđv

01

 

 

 

4

Dây kéo đàn hồi tập đấm

Chiếc/vđv

01

 

 

 

5

Đích đấm gắn tường

Chiếc/đội

10

 

 

 

6

Hình nộm người

Chiếc/đội

05

 

 

 

7

Lampơ tay

Đôi/hlv

01

 

 

 

8

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

 

 

9

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

10

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 

11

Mũ tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 

12

Mũ thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

 

 

13

Băng đa quấn tay

Cuộn/vđv

 

01

01

 

14

Bảo vệ ngực

Chiếc/vđv

 

01

01

 

15

Bịt răng thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 

16

Găng chuyên môn tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 

17

Găng chuyên môn thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 

18

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 

19

Găng tập luyện đấm bao

Đôi/vđv

 

01

01

 

20

Kuki

Chiếc/vđv

 

01

01

 

21

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 

17.

Môn Bơi

 

 

 

 

 

1

Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

Bộ/30vđv

01

 

 

 

2

Máy tập phát triển cơ tay

Chiếc/30vđv

01

 

 

 

3

Bộ bóng nhồi từ 4kg đến 5kg

Bộ/vđv

01

 

 

 

4

Quần cản nước

Chiếc/vđv

01

 

 

 

5

Quần, áo bơi tập luyện

Bộ/vđv

 

06

06

 

6

Quần, áo bơi thi đấu

Bộ/vđv

 

02

 

 

7

Quần bó cơ

Chiếc/vđv

 

01

 

 

8

Áo bó cơ

Chiếc/vđv

 

01

 

 

9

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 

10

Kính bơi, mũ bơi thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

11

Kính bơi, mũ bơi tập luyện

Bộ/hlv

 

01

01

 

12

Kính bơi, mũ bơi tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

13

Bàn quạt nửa bàn tay

Đôi/vđv

 

01

01

 

14

Chân vịt đôi

Đôi/vđv

 

01

01

 

15

Dây cao su

Chiếc/vđv

 

02

02

 

16

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 

17

Dây thừng

Chiếc/đội

 

01

 

 

18

Khăn thấm nước

Chiếc/vđv

 

01

01

 

19

Bộ tạ miếng từ 4kg đến 8kg

Đôi/vđv

 

09

 

 

20

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 

21

Ván

Chiếc/vđv

 

01

01

 

22

Vòi hơi

Chiếc/vđv

 

01

 

 

23

Bàn quạt cả bàn tay

Đôi/vđv

 

01

01

 

24

Thiết bị đo mạch

Chiếc/vđv

 

01

 

 

25

Ống lăn massage

Chiếc/vđv

 

01

 

 

18.

Môn Bơi đường dài

 

 

 

 

 

1

Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

Bộ/30vđv

01

 

 

 

2

Bộ đàm chịu nước

Chiếc/đội

04

 

 

 

3

Loa tay

Chiếc/đội

02

 

 

 

4

Máy đo khoảng cách trên sông, hồ, biển

Chiếc/vđv

01

 

 

 

5

Thiết bị GPS giám sát

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

 

 

 

6

Vòi hơi

Chiếc/vđv

01

 

 

 

7

Xuồng máy huấn luyện và cứu hộ

Chiếc/đội

01

 

 

 

8

Quần bơi tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 

9

Áo bơi tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 

10

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 

11

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 

12

Áo phao cứu hộ

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

 

 

13

Kính bơi, mũ bơi

Bộ/vđv

 

02

02

 

14

Kính chống nắng

Chiếc/hlv

 

01

01

 

15

Bàn quạt

Đôi/vđv

 

01

01

 

16

Bình đựng nước uống

Chiếc/vđv

 

 

 

 

17

Chân vịt đôi

Đôi/vđv

 

01

01

 

18

Cọc tiêu

Chiếc/đội

 

06

 

 

19

Dây cao su

Chiếc/đội

 

02

02

 

20

Gậy tiếp thực phẩm

Chiếc/hlv

 

02

 

 

21

Giầy giữ nhiệt

Đôi/vđv

 

01

01

 

22

Khăn thấm nước

Chiếc/vđv

 

01

01

 

23

Phao bơi đường dài

Chiếc/vđv

 

01

01

 

24

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 

25

Ván

Chiếc/vđv

 

02

02

 

19.

Môn Bơi Nghệ thuật

 

 

 

 

 

1

Bộ tạ tay từ 2kg đến 6 kg

Bộ/vđv

01

 

 

 

2

Quần, áo bơi, khăn tắm

Bộ/vđv

 

03

03

 

3

Quần, áo bơi, khăn tắm

Bộ/hlv

 

01

01

 

4

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 

5

Kính bơi, mũ bơi

Bộ/vđv

 

01

01

 

6

Nút tai, bàn quạt, kẹp mũi, ván

Bộ/vđv

 

02

02

 

7

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 

8

Áo bơi thiết kế dành cho thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

9

Dây thun đàn hồi 1,5m/sợi

Chiếc/vđv

 

02

 

 

10

Bộ đàm điều khiển chịu nước kết nối với thiết bị tai nghe không dây dưới nước (gồm 8 chiếc tai nghe)

Bộ/đội

 

01

 

 

20.

Môn Canoeing

 

 

 

 

 

1

Bộ tạ gồm cần tạ xoay, bánh tạ (từ 1kg đến 30kg)

Bộ/30vđv

01

 

 

 

2

Máy tập kỹ thuật canoe

Chiếc/vđv

01

 

 

 

3

Máy tập kỹ thuật kayak

Chiếc/vđv

01

 

 

 

4

Máy xà đơn xà kép

Chiếc/30vđv

01

 

 

 

5

Thang gióng

Chiếc/30vđv

01

 

 

 

6

Bao chèo canoe

Chiếc/vđv

01

 

 

 

7

Bao chèo kayak

Chiếc/vđv

01

 

 

 

8

Bộ đàm chịu nước

Chiếc/hlv

01

 

 

 

9

Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện.

Bộ/đội

01

 

 

 

10

Bộ phụ kiện tháo lắp, cân chỉnh thuyền

Bộ/đội

02

 

 

 

11

Cân điện tử để cân chỉnh trọng lượng thuyền

Chiếc/đội

01

 

 

 

12

Cầu lên xuống thuyền

Chiếc/đội

02

 

 

 

13

Đồng hồ vệ tinh GPS (đo đường đua)

Chiếc/hlv

01

 

 

 

14

Giá 4 tầng để thuyền bốn

Chiếc/đội

02

 

 

 

15

Giá 4 tầng để thuyền đôi

Chiếc/đội

03

 

 

 

16

Giá 4 tầng để thuyền đơn

Chiếc/đội

04

 

 

 

17

Loa tay

Chiếc/hlv

01

 

 

 

18

Mái chèo thuyền canoe

Chiếc/vđv

01

 

 

 

19

Mái chèo thuyền kayak

Chiếc/vđv

01

 

 

 

20

Máy đo nhịp tim

Chiếc/vđv

01

 

 

 

21

Thuyền canoe bốn (C4)

Chiếc/04vđv

01

 

 

 

22

Thuyền canoe đôi (C2)

Chiếc/02vđv

01

 

 

 

23

Thuyền canoe đơn (C1)

Chiếc/vđv

01

 

 

 

24

Thuyền kayak (K2)

Chiếc/02vđv

01

 

 

 

25

Thuyền kayak (K4)

Chiếc/04vđv

01

 

 

 

26

Thuyền kayak (K1)

Chiếc/vđv

01

 

 

 

27

Xe kút kít chở xuồng máy

Chiếc/đội

01

 

 

 

28

Xuồng máy huấn luyện

Chiếc/đội

01

 

 

 

29

Xuồng máy cứu hộ

Chiếc/đội

01

 

 

 

30

Nhà thuyền di động đơn

Cái/đội

01

 

 

 

31

Nhà thuyền di động đôi

Cái/đội

01

 

 

 

32

Nhà thuyền di động bốn

Cái/đội

01

 

 

 

33

Quần áo tập

Bộ/vđv

 

02

02

 

34

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

 

 

35

Bảo vệ gối

Bộ /vđv

 

01

 

 

36

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

37

Bịt cổ tay

Chiếc/vđv

 

01

01

 

38

Đai bảo vệ lưng

Chiếc/vđv

 

01

01

 

39

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 

40

Đệm quỳ gối

Chiếc/vđv

 

01

 

 

41

Kính chống nắng

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 

42

Mũ mềm vành to

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 

43

Quây chắn nước

Chiếc/vđv

 

01

 

 

44

Thảm cá nhân dùng cho thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

 

 

45

Túi chườm đá chấn thương

Chiếc/vđv

 

02

 

 

46

Đồng hồ tần số

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

 

 

21.

Môn Cầu lông

 

 

 

 

 

1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

2

Cột lưới và lưới

Bộ/đội

01

 

 

 

3

Máy bắn cầu

Chiếc/đội

04

 

 

 

4

Vợt nặng tập cổ tay

Chiếc/vđv

01

 

 

 

5

Xe đựng cầu

Chiếc/đội

08

 

 

 

6

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

02

02

 

7

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 

8

Áo tạ tập thể lực

Chiếc/vđv

 

01

 

 

9

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 

10

Băng cổ tay

Chiếc/vđv

 

02

02

 

11

Băng đầu gối

Chiếc/vđv

 

02

02

 

12

Bóng cao su

Quả/vđv

 

01

 

 

13

Con lăn thả lỏng

Chiếc/vđv

 

01

 

 

14

Dây cao su

Chiếc/vđv

 

01

01

 

15

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 

16

Túi vợt

Chiếc/vđv

 

02

02

 

17

Khăn

Chiếc/vđv

 

02

02

 

18

Tất tập luyện, thi đấu

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

02

02

 

19

Tất nâng cơ

Đôi/vđv

 

01

 

 

20

Vợt

Chiếc/vđv

 

02

02

 

21

Cầu tập luyện

Quả/vđv/ngày

 

 

 

180

22

Cuốn cán vợt

Chiếc/vđv

 

12

12

 

23

Cước đan vợt

Sợi/vđv

 

12

12

 

22.

Môn Cầu mây

 

 

 

 

 

1

Rào bật nhẩy

Bộ/30vđv

02

 

 

 

2

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

3

Cọc tiêu di chuyển

Chiếc/đội

30

 

 

 

4

Giá treo tập cầu cố định

Chiếc/đội

10

 

 

 

5

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 

6

Bó gối

Đôi/vđv

 

03

03

 

7

Bó gót

Đôi/vđv

 

03

03

 

8

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

03

03

 

9

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 

10

Kính chống nắng (nội dung bãi biển)

Chiếc/vđv

 

01

 

 

11

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

03

03

 

12

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

03

 

 

13

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

02

01

 

14

Cọc lưới tập luyện

Bộ/đội

 

02

 

 

15

Thảm tập luyện

Bộ/đội

 

02

 

 

16

Cầu tập luyện và thi đấu

Quả/đội

 

28

 

 

23.

Môn Cờ

 

 

 

 

 

1

Đồng hồ cờ

Chiếc/vđv

01

 

 

 

2

Máy tính

Bộ/đội

02

 

 

 

3

Phần mềm cờ

Bộ/đội

01

 

 

 

4

Bộ bàn cờ

Bộ/vđv

 

01

01

 

5

Quân cờ

Bộ/vđv

 

01

 

 

6

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

01

 

 

7

Giày thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

 

 

8

Bàn cờ treo tường

Chiếc/đội

 

01

 

 

24.

Môn Cử tạ

 

 

 

 

 

1

Giá gánh tạ

Đôi/vđv

01

 

 

 

2

Hệ thống điện tử

Bộ/đội

01

 

 

 

3

Tạ tập luyện

Bộ/vđv

01

 

 

 

4

Tạ thi đấu

Bộ/giải

02

 

 

 

5

Tạ khởi động thi đấu

Bộ/giải

15

 

 

 

6

Sàn tập luyện

Sàn/vđv

01

 

 

 

7

Sàn thi đấu

Sàn/giải

01

 

 

 

8

Giàn tập bổ trợ động tác đẩy

Bộ/đội

01

 

 

 

9

Đồng hồ đếm ngược

Chiếc/đội

02

 

 

 

10

Đèn báo hạ tạ chuyên môn

Chiếc/đội

02

 

 

 

13

Băng tay

Cuộn/vđv

 

02

02

 

14

Bộ đồ ép cân

Bộ/vđv

 

02

02

 

15

Bó gối

Đôi/vđv

 

02

02

 

16

Đai da tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 

17

Đai da thi đấu

Chiếc/giải/vđv

 

01

 

 

18

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 

19

Dây kéo

Đôi/vđv

 

03

03

 

20

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

21

Giầy thi đấu

Đôi/giải/vđv

 

01

01

 

22

Bục gỗ tập bổ trợ

Đôi/sàn

 

01

 

 

23

Bột xoa tay

Hộp/vđv

 

05

05

 

24

Hộp đựng bột xoa tay

Chiếc/sàn

 

01

 

 

25

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

26

Quần áo thi đấu

Bộ/giải/vđv

 

01

 

 

27

Quần bó

Chiếc/vđv

 

03

03

 

28

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

02

 

 

29

Ghế gỗ (có hộp để đồ cá nhân)

Chiếc/vđv

 

01

 

 

30

Bàn chải sắt

Chiếc/vđv

 

01

01

 

31

Quấn cổ tay

Đôi/vđv

 

02

02

 

32

Bánh tạ 1 kg

Đôi/vđv

 

01

 

 

25.

Môn Đá cầu

 

 

 

 

 

1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 

2

Dây kéo đàn hồi tập đá

Chiếc/vđv

01

 

 

 

3

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

03

03

 

4

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

03

03

 

5

Quần, áo tập luyện

Bộ/vđv

 

03

03

 

6

Quần, áo thi đấu

Bộ/vđv

 

03

03

 

7

Cầu

Quả/đội/tháng

 

 

 

100

8

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 

26.

Môn Đấu kiếm

 

 

 

 

 

26.1

Kiếm liễu

 

 

 

 

 

1

Áo bảo vệ ngực

Chiếc/vđv

 

02

 

 

2

Áo giáp trong 3/4

Bộ/vđv

 

02

01

 

3

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 

4

Bộ quần áo giáp vải

Bộ/vđv

 

01

 

 

5

Dây điện cá nhân kiếm liễu tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 

6

Dây điện cá nhân kiếm liễu thi đấu

Bộ/vđv

 

04

04

 

7

Dây điện đầu kiếm liễu

Chiếc/vđv

 

04

04

 

8

Găng tay dẫn

Chiếc/hlv

 

01

 

 

9

Găng tay kiếm liễu thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 

10

Găng tay tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

11

Giáp điện kiếm liễu tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 

12

Giáp điện kiếm liễu thi đấu

Bộ/vđv

 

02

01

 

13

Giáp huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 

14

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 

15

Kiếm dẫn huấn luyện

Chiếc/hlv

 

04

 

 

16

Kiếm liễu điện tập luyện

Chiếc/vđv

 

12

12

 

17

Kiếm liễu điện thi đấu

Chiếc/vđv

 

08

08

 

18

Kiếm liễu tập luyện

Chiếc/vđv

 

18

18

 

19

Mặt nạ huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 

20

Mặt nạ kiếm liễu tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 

21

Mặt nạ kiếm liễu thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 

22

Tất

Đôi/vđv

 

03

03

 

23

Túi đựng kiếm có bánh xe

Chiếc/vđv

 

01

 

 

26.2

Kiếm ba cạnh

 

 

 

 

 

1

Áo bảo vệ ngực (nữ)

Chiếc/vđv

 

02

 

 

2

Áo giáp trong 3/4

Chiếc/vđv

 

02

01

 

3

Bộ quần áo giáp vải tập luyện

Bộ/vđv

 

01

 

 

4

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 

5

Dây điện cá nhân kiếm 3 cạnh tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 

6

Dây điện cá nhân kiếm 3 cạnh thi đấu

Chiếc/vđv

 

04

04

 

7

Găng tay dẫn

Đôi/hlv

 

01

 

 

8

Găng tay kiếm ba cạnh tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

9

Găng tay kiếm ba cạnh thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 

10

Giáp huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 

11

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 

12

Kiếm ba cạnh điện thi đấu

Chiếc/vđv

 

08

08

 

13

Kiếm ba cạnh tập luyện

Chiếc/vđv

 

18

18

 

14

Kiếm dẫn huấn luyện viên

Chiếc/hlv

 

02

02

 

15

Kiếm điện tập luyện

Chiếc/vđv

 

25

25

 

16

Mặt nạ huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 

17

Mặt nạ kiếm 3 cạnh tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 

18

Mặt nạ kiếm 3 cạnh thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 

19

Tất

Đôi/vđv

 

03

03

 

20

Túi đựng kiếm có bánh xe

Chiếc/vđv

 

01

 

 

26.3

Kiếm chém

 

 

 

 

 

1

Áo bảo vệ ngực (nữ)

Chiếc/vđv

 

01

01

 

2

Áo giáp trong 3/4

Chiếc/vđv

 

02

01

 

3

Bộ quần áo giáp vải tập luyện

Bộ/vđv

 

01

 

 

4

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 

5

Dây điện cá nhân kiếm chém tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 

6

Dây điện cá nhân kiếm chém thi đấu

Chiếc/vđv

 

04

04

 

7

Dây điện đầu kiếm chém

Chiếc/vđv

 

06

06

 

8

Găng tay dẫn

Đôi/hlv

 

01

 

 

9

Găng tay điện kiếm chém tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 

10

Găng tay điện kiếm chém thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 

11

Giáp điện kiếm chém tập luyện

Chiếc/vđv

 

02

02

 

12

Giáp điện kiếm chém thi đấu

Chiếc/vđv

 

02

01

 

13

Giáp huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 

14

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 

15

Kiếm chém điện tập luyện

Chiếc/vđv

 

18

18

 

16

Kiếm chém điện thi đấu

Chiếc/vđv

 

08

08

 

17

Kiếm dẫn huấn luyện

Chiếc/hlv

 

02

02

 

18

Mặt nạ huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 

19

Mặt nạ kiếm chém tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 

20

Mặt nạ kiếm chém thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 

21

Tất

Đôi/vđv

 

03

03

 

22

Túi đựng kiếm có bánh xe

Chiếc/vđv

 

01

 

 

27.

Môn Điền kinh

 

 

 

 

 

1

Bàn đạp

Chiếc/30vđv

10

 

 

 

2

Bóng đặc

Quả/30vđv

20

 

 

 

3

Bục bổ trợ kỹ thuật

Cái/30vđv

05

 

 

 

4

Dây chão

Cái/30vđv

06

 

 

 

5

Đạn phát lệnh

Viên/30vđv

20

 

 

 

6

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

05

 

 

 

7

Rào CNV

Chiếc/30vđv

05

 

 

 

8

Rào chạy

Chiếc/30vđv

50

 

 

 

9

Súng phát lệnh

Khẩu/30vđv

02

 

 

 

10

Tạ bình vôi 5kg

Quả/30vđv

10

 

 

 

11

Tạ bình vôi 7,5kg

Quả/30vđv

10

 

 

 

12

Tạ bình vôi 10kg

Quả/30vđv

10

 

 

 

13

Xe chuyển rào

Cái/30vđv

05

 

 

 

14

Xe vận chuyển tạ lao đĩa

Cái/30vđv

01

 

 

 

15

Xe vận chuyển tạ xích

Cái/30vđv

01

 

 

 

27.1

Các nội dung cự ly ngắn, chạy vượt rào, nhảy xa - 3 bước

 

 

 

 

 

1

Đồng hồ (đo tốc độ cao)

Bộ/tổ

05

 

 

 

2

Gậy tiếp sức

Chiếc/vđv

01

 

 

 

3

Tấm lưới thu cát

Chiếc/đội

05

 

 

 

4

Ván dậm nhảy

Chiếc/đội

04

 

 

 

5

Vật đánh dấu đà

Chiếc/vđv

02

 

 

 

6

Áo 3 lỗ, quần bó

Bộ/vđv

 

01

01

 

7

Áo bludon (lông vũ, dài)

Chiếc/vđv

 

01

 

 

8

Bộ quần áo gió (trời mưa)

Bộ/hlv

 

01

 

 

9

Dây chun (10m)

Chiếc/vđv

 

01

 

 

10

Giày đinh tập luyện

Đôi/vđv

 

01

 

 

11

Giày đinh thi đấu

Đôi/vđv

 

01

 

 

12

Giày khởi động

Đôi/vđv

 

01

 

 

13

Giày mềm chuyên môn

Đôi/vđv

 

01

01

 

14

Kính chống chói

Chiếc/vđv

 

01

 

 

15

Miếng đệm trải khởi động

Chiếc/vđv

 

01

 

 

16

Quần áo đông xuân dài tay

Bộ/vđv

 

01

01

 

17

Quần áo ép cân

Bộ/vđv

 

01

 

 

18

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 

19

Thước dây

Chiếc/đội

 

02

 

 

20

Xẻng và trang cát

Bộ/đội

 

02

 

 

27.2

Các nội dung cự ly trung bình, dài và chướng ngại vật

 

 

 

 

 

1

Đồng hồ (Smart watch)

Chiếc/vđv

01

 

 

 

2

Máy đếm vòng (cầm tay)

Chiếc/đội

01

 

 

 

3

Xe máy

Chiếc/đội

01

 

 

 

4

Áo 3 lỗ, quần bó

Bộ/vđv

 

01

01

 

5

Áo bludon (lông vũ, dài)

Chiếc/vđv

 

01

 

 

6

Bộ quần áo gió (trời mưa)

Bộ/hlv

 

01

 

 

7

Dây chun (10m)

Chiếc/vđv

 

01

 

 

8

Dây nhảy 3m

Sợi/vđv

 

01

 

 

9

Giày đinh tập luyện

Đôi/vđv

 

01

 

 

10

Giày đinh thi đấu

Đôi/vđv

 

01

 

 

11

Giày khởi động

Đôi/vđv

 

01

 

 

12

Giày mềm chuyên môn

Đôi/vđv

 

01

01

 

13

Kính chống chói

Chiếc/người

 

01

 

 

14

Miếng đệm trải khởi động

Chiếc/vđv

 

01