Thông tư 05-LN/TT

Thông tư 05-LN/TT năm 1960 hướng dẫn thi hành phụ cấp tổ trưởng sản xuất ngành Lâm nghiệp do Tổng Cục Lâm Nghiệp ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 05-LN/TT hướng dẫn phụ cấp tổ trưởng sản xuất ngành Lâm nghiệp


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-LN/TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHỤ CẤP TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT NGÀNH LÂM NGHIỆP

Kính gửi:

- Các Khu, Ty Lâm nghiệp
- Các Lâm trường quốc doanh
- Các Cục, Vụ và phòng trực thuộc Tổng cục

 

Bộ Lao động đã ra Thông tư số 28-LĐ/TT ngày quy định và hướng dẫn thi hành phụ cấp tổ trưởng sản xuất.

Căn cứ vào tinh thần Thông tư của Bộ Lao động. Để thi hành thống nhất và phù hợp với tình hình và tính chất sản xuất của ngành Lâm nghiệp, Tổng cục quy định và hướng dẫn thi hành khoản phụ cấp tổ trưởng sản xuất như sau.

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA  

1. Áp dụng khoản phụ cấp tổ trưởng cho các tổ trưởng sản xuất vừa trực tiếp sản xuất vừa phải lãnh đạo tổ sản xuất không những tăng cường sự lãnh đạo ở các cơ sở sản xuất mà còn giảm bớt một phần số cán bộ, nhân viên thoát ly sản xuất hạ thấp chỉ tiêu công gián tiếp. Mặt khác nhằm đào tạo một hàng ngũ cán bộ sản xuất, từ công nhân mà ra.

2. Phụ cấp tổ trưởng sản xuất nhằm thù lao thêm một phần đối với sự cống hiến của một số công nhân, vừa trực tiếp lao động vừa lãnh đạo sản xuất mà trong tiêu chuẩn lương và cấp bậc lương không giải quyết được. Đồng thời khuyến khích công nhân, vừa trực tiếp lao động sản xuất vừa làm nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất.

II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG KHOẢN PHỤ CẤP TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Căn cứ vào những nguyên tắc đã được quy định trong Thông tư của Bộ Lao động, Tổng cục quy định những nguyên tắc cụ thể sau đây trong việc áp dụng khoản phụ cấp tổ trưởng sản xuất với ngành Lâm nghiệp.

1. Được hưởng khoản phụ cấp tổ trưởng sản xuất phải là những công nhân vừa trực tiếp lao động sản xuất, phải đảm bảo năng suất hàng ngày trong giờ lao động đã được quy định, ngoài ra còn phụ trách lãnh đạo một tổ sản xuất, chịu trách nhiệm trước lâm trường, phân xưởng, hạt, trạm, Khu, Ty lãnh đạo một tổ đó thực hiện kế hoạch sản xuất của tổ do cấp trên giao cho chịu trách nhiệm theo dõi bố trí kế hoạch nhân lực hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất trong tổ. Hàng tuần, hàng tháng có kiểm điểm công tác và báo cáo công tác của tổ lên cấp trên (không phải tổ trưởng các đoàn thể).

2. Căn cứ vào yêu cầu và tính chất sản xuất của ngành, cũng như tình hình tổ chức sản xuất hiện nay không thống nhất, cho nên các đơn vị có tính chất tổ sản xuất như: đội, đoàn, toán, tổ, ca, kíp, nhóm v.v… có đủ điều kiện như đã quy định ở điểm 1 và theo quy định dưới đây thì các tổ, toán, ca, kíp, trường, v.v… đều được hưởng khoản phụ cấp tổ trưởng:

- Các tổ trưởng, đội trưởng, ca trưởng, kíp trưởng, v.v… thuộc ngành khai thác lâm sản, trồng rừng, tu bổ cải tạo rừng, các vườn trại thí nghiệm, chăn trâu, cắt cỏ, cưa xẻ tay, cưa máy, làm than, củi, lấy và chế biến nhựa thông, trám v.v… lãnh đạo từ 10 người trở lên.

- Các tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng, v.v… các đơn vị điều tra rừng, quy hoạch rừng, xuôi bè, sửa chữa máy, lãnh đạo từ 5 người trở lên.

- Các đội trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng, v.v… các đơn vị vận xuất, vận chuyển ô tô, máy kéo, thuyền phải lãnh đạo đơn vị từ 4 xe hoặc thuyền trở lên.

- Các tổ trưởng, nhóm trưởng, v.v… vận chuyển xe trâu kéo gỗ phải lãnh đạo từ 7 xe trở lên.

(Do tình hình cụ thể các địa phương, lâm trường sẽ đề nghị về Tổng cục xét và quyết định cho các đơn vị khác).

3. Các tổ trưởng các đơn vị hưởng lương theo thời gian (lương ngày, tháng) hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng có dành một phần thì giờ sản xuất (trong 8 giờ) để làm nhiệm vụ tổ trưởng và được trừ năng suất thì không được hưởng khoản phụ cấp tổ trưởng (không kể thời gian do cấp trên triệu tập đi họp).

- Các tổ trưởng, nhóm trưởng, toán trưởng, có tính chất phân chia từng nhóm nhỏ trong một đơn vị sản xuất, để tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất; việc lãnh đạo sản xuất như đã quy định trong điểm 1 trên đây hoàn toàn do cán bộ thoát ly sản xuất đảm nhiệm thì các tổ, nhóm, toán trưởng ấy không được hưởng khoản phụ cấp tổ trưởng.

4. Khoản phụ cấp tổ trưởng sản xuất chỉ áp dụng đối với các đơn vị công nhân cố định, do xí nghiệp, hạt, trạm, Khu, Ty hoàn toàn quản lý về mặt tổ chức, lao động, và mọi mặt khác. Không áp dụng đối với các đơn vị sơn tràng, thuê khoán địa phương và các đơn vị hợp đồng xây dựng các công trình đối với các cơ quan Nhà nước khác (như hợp đồng với giao thông về làm đường và vận chuyển, vận xuất, với kiến trúc về xây dựng nhà cửa…)

5. Khoản phụ cấp tổ trưởng sản xuất không áp dụng đối với những người chưa ở vào diện xếp lương như: Quân nhân mới chuyển ngành, những người ở vào thời gian tạm tuyển, tập sự v.v…

6. Cần nắm vững mục đích yêu cầu về chế độ phụ cấp tổ trưởng sản xuất; cho nên không vì thắc mắc của công nhân mà chia nhỏ hoặc tập trung đơn vị sản xuất để được phụ cấp tổ trưởng, trong khi không cần thiết và ảnh hưởng không tốt đến sản xuất.

III. MỨC PHỤC CẤP

Trên cơ sở yêu cầu và tính chất sản xuất cũng như tình hình tổ chức sản xuất hiện nay, Tổng cục quy định mức phụ cấp tổ trưởng sản xuất như sau:

a) Các đơn vị tổ sản xuất thủ công như: khai thác lâm sản, chế biến lâm sản, trồng rừng, tu bổ cải tạo rừng, làm củi, bảo quản trâu, cưa xẻ lay, xuôi bè, xe trâu, vận chuyển thuyền.

- Mức phụ cấp 4% lương cấp bậc cho tổ trưởng sản xuất lãnh đạo các đơn vị đang hưởng lương theo thời gian (lương ngày, lương tháng).

- Mức phụ cấp 6% lương cấp bậc cho tổ trưởng sản xuất lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.

b) Các đơn vị sản xuất có tính chất kỹ thuật phức tạp như: cơ khí, sửa chữa ô tô, máy kéo, nhà máy cưa, điều tra quy hoạch rừng

- Mức phụ cấp 5% lương cấp bậc cho các tổ trưởng lãnh đạo các đơn vị đang hưởng lương theo thời gian (lương tháng, ngày).

- Mức phụ cấp 7% lương cấp bậc cho các tổ trưởng lãnh đạo các đơn vị đang hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.

c) Đối với các tổ trưởng được hưởng mức phụ cấp quy định trên đây, số tiền phụ cấp hàng tháng cộng với lương cấp bậc không được cao hơn tiền lương cấp bậc của cán bộ trực tiếp lãnh đạo đơn vị mình; như vậy trong trường hợp cao hơn thì chỉ được hưởng bằng mức lương của cán bộ trực tiếp lãnh đạo đơn vị mình.

Nhận được Thông tư này các Khu, Ty, lâm trường, nghiên cứu thi hành và quyết định việc phụ cấp tổ trưởng sản xuất do đơn vị mình trực tiếp quản lý theo đúng những điều quy định và hướng dẫn trong Thông tư. Các khoản phụ cấp tổ trưởng hiện đang thi hành ở các cơ sở sản xuất trái với tinh thần Thông tư này đều bãi bỏ. Trong khi thi hành báo cáo kết quả và những khó khăn trở ngại cho Tổng cục biết để kịp thời bổ sung và hướng dẫn thêm.

 

 

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Nguyễn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05-LN/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05-LN/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/1960
Ngày hiệu lực31/12/1960
Ngày công báo31/12/1960
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 05-LN/TT hướng dẫn phụ cấp tổ trưởng sản xuất ngành Lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 05-LN/TT hướng dẫn phụ cấp tổ trưởng sản xuất ngành Lâm nghiệp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu05-LN/TT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Tạo
        Ngày ban hành16/12/1960
        Ngày hiệu lực31/12/1960
        Ngày công báo31/12/1960
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 05-LN/TT hướng dẫn phụ cấp tổ trưởng sản xuất ngành Lâm nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 05-LN/TT hướng dẫn phụ cấp tổ trưởng sản xuất ngành Lâm nghiệp

            • 16/12/1960

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/1960

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/1960

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực