Thông tư 05-TT/NC

Thông tư 05-TT/NC-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 14/CP-1996 về quản lý giống vật nuôi do Bộ Thuỷ sản ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05-TT/NC quản lý giống vật nuôi hướng dẫn Nghị định 14/CP


BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-TT/NC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 05-TT/NC NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 14/CP NGÀY 19/3/1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI

Thi hành Nghị định 14/CP của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi, Bộ Thuỷ sản hướng dẫn cụ thể trong lĩnh vực thuỷ sản như sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giống nuôi thuỷ sản bao gồm:

(1) Giống gốc, giống ông bà, giống bố mẹ được chọn tạo từ các giống đã được thuần hoá gia hoá trong nước hoặc nhập từ nước ngoài.

(2) Giống bố mẹ, giống nhỏ để nuôi lớn thành thương phẩm được chọn lọc trong quần đàn giống tự nhiên như tôm he, cua biển, trai ngọc, sò, nghêu, bào ngư, điệp...

(3) Các sản phẩm của giống như: Tinh dịch, trứng thụ tinh.

Đối tượng thi hành Nghị định 14/CP của Chính phủ về quản lý giống nuôi thuỷ sản là: các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực bảo tồn, bồi dục phát triển tài nguyên giống; nghiên cứu chọn tạo giống, khảo nghiệm để công nhận giống mới; sản xuất kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu giống và quản lý chất lượng giống nuôi thuỷ sản.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN

- Cơ sở sản xuất kinh doanh giống nuôi thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau:

1. Là cơ sở chọn lọc và nhân thuần chủng những giống nuôi hoặc tạo ra con lai có định hướng phù hợp với mục tiêu chọn tạo giống nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất giống.

2. Sản xuất kinh doanh các giống nuôi nằm trong danh mục giống nuôi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản công bố hàng năm; gồm những giống cần được bảo tồn để chọn lọc, bồi dục, sản xuất và những giống cần được loại bỏ (phụ lục 1, 2).

3. Có đủ điều kiện về địa điểm sản xuất thích hợp, ao, bể nuôi, nguồn nước, thức ăn, phòng trị bệnh theo quy định, tiêu chuẩn, quy trình của ngành Thuỷ sản. Nguồn nước thải ra phải xử lý: qua ao lắng, lọc, đảm bảo vệ sinh môi trường chung của cộng đồng.

4. Cơ sở nuôi giống gốc, giống ông bà phải có kỹ sư thuỷ sản chuyên trách kỹ thuật và phải có giấy phép của Bộ Thuỷ sản cấp.

5. Cơ sở nuôi giống bố mẹ phải có người chuyên trách kỹ thuật có trình độ trung cấp thuỷ sản trở lên và phải có giấy phép của ngành Thuỷ sản cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

6. Cơ sở sản xuất giống gốc, giống ông bà, giống bố mẹ phải thường xuyên theo dõi về năng suất, chất lượng cá thể, quần đàn giống, thực hiện đánh dấu và vào sổ đăng ký quản lý giống theo đúng mẫu quy định thống nhất của Bộ Thuỷ sản.

II. HỆ THỐNG GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN

Bộ Thuỷ sản quy hoạch, xây dựng hệ thống giống nuôi thuỷ sản từ Trung ương đến địa phương, bao gồm 2 khu vực sau:

Khu vực giống quốc gia gồm:

1. Các Trung tâm giống trực thuộc Bộ làm nhiệm vụ:

- Chọn tạo giống, lưu giữ, nuôi dưỡng giống gốc để nhân ra giống ông bà cấp cho các Trung tâm, trại giống của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Chuyển giao giống mới, công nghệ mới về giống, về thức ăn, phòng trị bệnh, quản lý môi trường... cho các tỉnh, thành phố.

2. Các Trung tâm giống khu vực trực thuộc Sở Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm nhiệm vụ:

- Nhận giống thuần chủng từ Trung tâm giống của Bộ, lưu giữ và nhân ra, chuyển giao giống mới, công nghệ mới cho người sản xuất.

- Chọn lọc, lưu giữ và nhân ra các dòng, các sản phẩm giống của địa phương.

Cơ sở giống quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, được Nhà nước đầu tư vốn, trợ giá giống gốc, giống ông bà theo kế hoạch hàng năm.

Khu vực sản xuất kinh doanh giống

Các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thuộc các thành phần kinh tế được Nhà nước hỗ trợ qua chính sách: Vay vốn, sử dụng đất, mặt nước và chịu sự quản lý của Nhà nước; làm nhiệm vụ tiếp nhận các giống thuần từ các Trung tâm giống khu vực để nhân ra, đáp ứng cho yêu cầu nuôi của nhân dân.

III. QUẢN LÝ NGUỒN GIEN GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN

Bộ Thuỷ sản giao các Viện, Trung tâm nghiên cứu nuôi thuỷ sản, các Trung tâm giống quốc gia thực hiện việc lưu giữ nguồn gien giống nuôi thuỷ sản dùng trong nghiên cứu. Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản thực hiện việc quản lý nguồn gien, các giống quý hiếm, các giống có triển vọng đưa vào nuôi trồng hiện có trong các khu bảo tồn thiên nhiên do Trung ương hoặc Bộ Thuỷ sản quản lý.

Các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao cho Trung tâm giống khu vực lưu giữ giống thuần, giống ông bà, các dòng có năng suất cao của địa phương dùng trong thực nghiệm ứng dụng, khu vực hoá giống. Các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản thực hiện quản lý nguồn gien, các giống quý hiếm có triển vọng đưa vào nuôi trồng hiện có trong nguồn lợi tự nhiên của tỉnh.

IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN

1. Hệ thống quản lý Nhà nước về giống nuôi thuỷ sản được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương như sau:

- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản giao cho các Vụ chức năng giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về giống nuôi thuỷ sản trong toàn ngành.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về giống nuôi thuỷ sản trong phạm vi quản lý của địa phương.

2. Bộ Thuỷ sản thực hiện việc đăng ký giống gốc, giống ông bà đối với các giống nuôi thuỷ sản trên phạm vi cả nước. Các Sở Thuỷ sản, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc đăng ký đàn giống ông bà, giống bố mẹ, thuộc phạm vi quản lý; tuyển chọn, phát hiện các giống, dòng nuôi cao sản, thuỷ đặc sản và gửi hồ sơ về Bộ Thuỷ sản để đăng ký vào sổ giống quốc gia theo thể lệ đăng ký giống do Bộ Thuỷ sản hướng dẫn.

3. Hàng năm, vào tháng 12, Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo bằng văn bản về Bộ Thuỷ sản kết quả sản xuất và công tác quản lý giống.

V. KHẢO NGHIỆM GIỐNG, CÔNG NHẬN GIỐNG MỚI

1. Giống mới nhập vào Việt Nam hoặc giống mới được chọn tạo ra, phải qua khảo nghiệm mới được công nhận là giống mới.

Tổ chức cá nhân có yêu cầu khảo nghiệm, phải đăng ký xin khảo nghiệm với Bộ Thuỷ sản. Hồ sơ khảo nghiệm giống mới bao gồm:

- Đơn xin khảo nghiệm, đăng ký rõ tên giống, nguồn giống gốc, địa điểm khảo nghiệm.

- Báo cáo khoa học về giống mới. Nếu là giống nhập thì phải có bản tóm tắt tính sinh học của giống gốc, giống ông bà kèm theo ảnh chụp, bản vẽ hoặc tiêu bản.

- Quy trình sản xuất hoặc những chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết cho sản xuất giống mới.

- Nhận xét của cơ sở đã nuôi thử.

Sau khi có kết quả khảo nghiệm, Hội đồng khoa học Bộ Thuỷ sản sẽ xem xét đánh giá, trình Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định công nhận giống mới, cho phép đưa vào sản xuất và ghi vào danh mục thuộc ngành quản lý, đồng thời thông báo cho các cơ sở sản xuất biết.

Giống mới mang ký hiệu, mã hiệu riêng và được giữ bí mật theo yêu cầu của người tạo giống khi xét thấy cần thiết.

Trường hợp không công nhận là giống mới, Bộ Thuỷ sản sẽ có thông báo bằng văn bản cho người tạo giống biết.

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu giống nuôi thuỷ sản phải làm đơn xin phép, kèm theo ảnh chụp hoặc bản vẽ đặc tả.

3. Bộ Thuỷ sản quy định và công bố danh mục các gióng vật nuôi quý hiếm, giống ông bà không được xuất ra nước ngoài (phụ lục 3).

Trường hợp đặc biệt muốn xuất khẩu các giống nuôi trên phải được Bộ Thuỷ sản cho phép.

VI. CHÍNH SÁCH GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN

1. Hàng năm Bộ Thuỷ sản xây dựng dự toán đầu tư ngân sách cho việc bảo tồn giống, nghiên cứu, chọn lọc, nhập khẩu, quản lý giống thuỷ sản của các Trung tâm giống trực thuộc Bộ.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch dự toán đầu tư ngân sách bảo tồn giống, nghiên cứu, chọn tạo, nhập khẩu, quản lý giống nuôi thuỷ sản của các cơ sở giống của địa phương.

2. Thực hiện chính sách đối với giống gốc, giống ông bà.

- Bộ Thuỷ sản quy định danh mục giống nuôi thuỷ sản cần lưu giữ để chọn lọc, bồi dục phát triển tài nguyên giống, thuộc các đối tượng giống gốc, giống ông bà được trợ giá.

Đối với một số giống đặc thù, các dòng có phẩm chất tốt của địa phương, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị lên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định.

- Cơ sở được cấp bù kinh phí là cơ sở giống của Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc có hợp đồng về lưu giữ và nhân giống gốc, giống ông bà.

3. Bộ Thuỷ sản cùng Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống nuôi thuỷ sản được vay vốn tín dụng với lãi suất phù hợp theo chu kỳ sản xuất của con giống. (Thông tư 03-TT-LB Liên Bộ Ngân hàng Nhà nước, Thuỷ sản về hướng dẫn cho vay hộ sản xuất thuỷ sản ngày 02/3/1993).

VII. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN

1. Vụ Nghề cá, Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Bộ Thuỷ sản, cùng các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra định kỳ mỗi năm một lần, hoặc đột xuất việc thực hiện Nghị định 14/CP về quản lý giống nuôi trong lĩnh vực thuỷ sản.

Nội dung kiểm tra, thanh tra bao gồm việc xem xét đánh giá về điều kiện sản xuất kinh doanh giống nuôi thuỷ sản, về chất lượng đàn giống gốc, giống ông bà, giống bố mẹ, về thực hiện các tiêu chuẩn, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, về việc thực hiện các chủ trương chính sách của ngành và địa phương, về công tác quản lý giống nuôi.

Kết quả kiểm tra, thanh tra phải được ghi thành biên bản. Biên bản kiểm tra, thanh tra phải gửi tới cơ sở được kiểm tra, thanh tra, cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở đó và các cơ quan có liên quan.

2. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nghị định 14/CP về quản lý giống vật nuôi trong lĩnh vực thuỷ sản như chọn tạo giống mới, bồi dục, phát triển tài nguyên giống, phát triển quỹ gien nguồn giống, chỉ đạo phát triển sản xuất giống... được khen thưởng theo chế độ hiện hành.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Nghị định 14/CP về quản lý giống vật nuôi trong lĩnh vực thuỷ sản, tuỳ theo mức độ thiệt hại sẽ bị xử phạt hành chính và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật (theo Nghị định 25/CP ngày 22/11/1993 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Các Vụ, Cục, Viện, Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Thuỷ sản và các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng và quyền hạn của mình hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện thông tư này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung phải báo cáo kịp thời về Bộ Thuỷ sản.

 

Nguyễn Tấn Trịnh

(Đã Ký)

 

BỘ THUỶ SẢN PHỤ LỤC 1 (A)

QUY ĐỊNH

DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN NƯỚC NGỌT KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH 1996 - 1997
(Kèm theo Thông tư số 05 TT/NC ngày 10/10/1996)

Số TT

Tên giống, dòng

A

 

1

Cá bỗng

Spinibarbichthys denticulatus

2

Cá bống tượng

Oxyeleotrix marmoratus

3

Cá basa

Pangasius bocourti

4

Cá chiên

Bagarius bagarius

5

Cá chép Việt

Cyprinus carpio

6

Cá chép lai Việt-Hung

Cyprinus carpio

7

Cá chép lai 3 dòng Việt + Hung + Indônêxia

Cyprinus carpio

8

Cá chình

Anguila anguila

9

Cá chuối

Ophiocephalus maculatus

10

Cá diếc

Carassius auratus

11

Cá he

Puntius altus

12

Cá lãng

Hemibagrus elongatus

13

Cá lóc bông

Ophiocephalus micropeltes

14

Cá mè hoa

Aristichthys nobilis

15

Cá mè trắng

Hypophthalmichthys micropeltes

16

Cá mè Vinh

Puntius gonionotus

17

Cá Mrigal

Cirrhina mrigala

18

Cá quả

Ophiocephalus maculatus

19

Cá Rô hu

Labeo rohita

20

Cá rô ta

Anabas testudineus

21

Cá rô phi vằn

Oreochromis niloticus

22

Dòng Đài Loan

 

23

Dòng Thái Lan

 

24

Cá rô phi hồng

Oreochromis sp.

25

Cá sặc rằn

Trichogaster pectoralis

26

Cá sộp

Ophiocephalus striatus

27

Cá tai tượng

Osteochilus hasselti

28

Cá tra

Pangasius pangasius

29

Cá trắm cỏ

Ctenopharyngodon idellus

30

Cá trắm đen

Mylopharyngodon piceus

31

Cá trê đen

Clarias fuscus

32

Cá trê trắng

Clarias batrachus

33

Cá trê vàng

Clarias macrocephalus

34

Cá trê phi

Clarias gariepinus

35

Cá trôi ta

Cirrhina molitorella

36

Cá vền

Megalobrama terminalis

37

Lươn

Fluta alba

B

Giáp xác

 

1

Cua

 

2

Tôm càng nước ngọt

Macrobrachium nipponen

3

Tôm càng xanh

Macrobrachium rosenbergii

C

Nhuyễn thể

 

2

Trai

 

 

Trai cánh

Hyriopsis cumingii

 

Trai cóc

Lamprotula sp

 

Oc

 

 

Lưỡng cư

 

1

Baba hoa

Trionyx sinensis

2

Baba gai

T. steinachderi

3

Baba Nam Bộ

T. cartilagineus

4

Ech

Rana sp

5

Rùa vàng

Cuora trifasciata

BỘ THUỶ SẢN PHỤ LỤC 1 (B)

QUY ĐỊNH

DANH MỤC GIỐNG NUÔI HẢI SẢN KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH 1996 - 1997
(Kèm theo Thông tư số 05 TT/NC, ngày 10/10/1996)

Số TT

Tên giống, dòng

A

 

1

Cá bống bớp

Ostrichthys sinensis

2

Cá cam

Serila dumerili

3

Cá đối

Mugil cephalus

4

Cá hồng

Lutianus erythropterus

5

Cá măng biển

Chanos chanos

6

Cá ngựa

Hippocampus

7

Cá ngựa đen

H. kuda

8

Cá ngựa 3 chấm

H. trimaculatus

9

Cá ngựa gai

H. histrix

10

Cá song đỏ

Epinephelus akaara

11

Cá song chấm tổ ong

E. merra

12

Cá song hoa nâu

E. fuscoguttatus

13

Cá song vạch

E. brunneus

14

Cá tráp vàng

Taius tumifrons

15

Cá vược

Lates calcarifer

B

Giáp xác

 

1

Artemia dòng caliphonia

Artemia

2

Dòng Sanphracysco

 

3

Cua càra

Eriochei sinensis

4

Cua biển

Scylla serrata

5

Tôm he

Penaeus sp

6

Tôm nương

P. orientalis

7

Tôm lớt

P. merguiensis

8

Tôm he nhật

P. japonicus

9

Tôm he ấn độ

P. indicus

10

Tôm rằn

P. semisulcatus

11

Tôm sú

P. monodon

12

Tôm hùm bông

Panulirus ornatus

13

Tôm hùm đỏ

P. longipes

14

Tôm hùm đá

P. homarus

15

Tôm hùm vằn

P. versicolor

C

Nhuyễn thể

 

1

Bào ngư

Haliotis diversicolor

2

Hầu

Ostrea rivularis

3

Điệp

Chlamys nobilis

4

Ngao

Meretrix sp

5

Ngán

Lucina philippinarum

6

Nghêu

Meretrix lyrata

7

ốc

 

8

Sò huyết

Arca anadara

9

Sò lông

A. anadara granora

10

Sá sùng

Stipuncula sp

11

Trai ngọc penguin

Pteria penguin

12

Trai ngọc Maxima

P. maxima

13

Trai ngọc margaritifera

P. margaritifera

14

Trai ngọc martensii

P. martensii

15

Hải sâm

Holothuria sp

16

Vẹm

Mytilus viridus

D

Lưỡng cư

 

1

Đồi mồi

Eretnochelusimbricata

2

Vích

Chelonia mydos

E

Rong tảo

 

1

Rong câu

Gracilaria verrucosa

2

Rong sụn

Kappaphycus sp (Eucheuma)

3

Rong mơ

Sargassum sp

4

Các loài rong biển

 

5

Tảo làm thức ăn cho ấu trùng tôm, cá

 

BỘ THUỶ SẢN PHỤ LỤC (2A)

QUY ĐỊNH

DANH MỤC GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN NƯỚC NGỌT CẦN ĐƯỢC LƯU GIỮ ĐỂ CHỌN TẠO GIỐNG
(Kèm theo Thông tư số 05 TT/NC, ngày 10/10/1996)

Số TT

Tên giống, dòng

A

 

1

Cá Basa

Pangasius bocourti

2

Cá bống tượng

Oxyeleotrix marmoratus

3

Cá chép trắng

Cyprinus carpio

4

Cá chép Hung

C.carpio

5

Cá chép Inđônêxia

C.carpio

6

Cá mè trắng Việt Nam

Hypophthalmichthys molitrix

7

Cá mè hoa

Aristichthys nobilis

8

Cá mè Vinh

Puntius gonionotus

9

Cá Mrigal

Cirrhina mrigala

10

Cá rôhu

Labeo rohita

11

Cá rô phi Nilotica

Oreochromis niloticus

12

Dòng Đài Loan

 

13

Dòng Thái Lan

 

14

Cá tai tượng

Osteochilus hasselti

15

Cá tra

Pangasius pangasius

16

Cá trắm cỏ

Ctenopharyngodon idellus

17

Cá trắm đen

Mylopharyungodon piceus

18

Cá trê vàng

Clarias macrocephalus

19

Cá trê trắng

C.batrachus

20

Cá trê phi

C.gariepinus

21

Cá vền

Megalobrama terminalis

B

Giáp xác

 

1

Tôm càng xanh

Megalobrama terminalis

C

Nhuyễn thể

 

1

Trai cánh

Hyriopsis cumingii

2

Trai cốc

Lamprotula sp

3

ốc nhồi

Pilapolita

D

Lưỡng cư

 

1

Baba hoa

Trionyx sinensis

2

Baba gai

T.Strinachderi

3

Baba Nam Bộ

T.cartilagineus

4

ếch đồng

Rana tigrina

BỘ THUỶ SẢN PHỤ LỤC (2B)

QUY ĐỊNH

DANH MỤC GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN CẦN ĐƯỢC LƯU GIỮ ĐỂ CHỌN TẠO GIỐNG
(Kèm theo Thông tư số 05 TT/NC, ngày 10/10/1996)

Số TT

Tên giống, dòng

A

 

1

Cá song

Epinephelus sp

2

Cá giò

Rachycentron canadum

3

Cá măng biển

Chanos chanos

4

Cá vược

Lates calcarifer

5

Cá bớp

Ostrichthys sinensis

6

Cá cam

Seriola dumerili

B

Giáp xác

 

1

Artermia Dòng Caliphonia

Artermia

2

Dòng San Francysco

 

 

Tôm

 

3

Tôm sú

Penaeus monodon

4

Tôm nương

P.orientalis

5

Tôm he

Penaeus sp

6

Cua biển

Scylla serrata

C

Nhuyễn thể

 

1

Bào ngư

Haliotis diversicolor

2

Điệp

Chlamys nobilis

3

Hải sâm trắng

Holothura scabra

4

Hải sâm đen

H.vagabundo

5

Hầu

Ostrea rivularis

6

Ngao (ngao dầu, ngao mật)

Meretri sp

8

Ngán

Lucina philippinarum

9

Sò (Sò huyết, sò lông)

Arca anadara;

Arca anadara granosa

10

Trai ngọc Penguin

Pteria penguin

11

Trai ngọc Maxima

P.maxima

12

Trai ngọc Martensii

P.martensii

13

Trai ngọc Margaritifera

P.margaritifera

D

Lưỡng cư

 

1

Đồi mồi

Eretmochelys imbricata

2

Vích

Chelonia mydos

BỘ THUỶ SẢN PHỤ LỤC 3

QUY ĐỊNH

DANH MỤC CÁC GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ HIẾM GIỐNG ÔNG BÀ KHÔNG ĐƯỢC XUẤT RA NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Thông tư số 05 TT/NC, ngày 10/10/1996)

Số
TT

Tên giống, dòng

 

 

1

Cá anh vũ

Serilabeo otabilis

2

Cá chiên

Bagarius bagaris

3

Cá chình mun

Anguilla pacifica

4

Cá cóc Tam Đảo

Paramesotriton deloustali

5

Cá lăng

Hemibagrus elongatus

6

Cá trắm đen (giống ông bà)

Mylopharyngodon piceus

7

Cá tra dầu

Pangasianodon gigas

8

Cá sấu hoa cà

Crocodulus porosus

9

Cá sấu xiên

C.sianensis

10

Cá vền

Megalobrama terminalis

 

Nhuyễn thể

 

1

Vẹm xanh

Mytilus viridus

2

Trai ngọc

Pteria maxima

 

Lưỡng cư

 

1

Rùa da (cả trứng)

Dermochelus coriacea

2

Đồi mồi (cả trứng)

Eremochelys imbricata

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05-TT/NC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05-TT/NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/1996
Ngày hiệu lực10/10/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05-TT/NC

Lược đồ Thông tư 05-TT/NC quản lý giống vật nuôi hướng dẫn Nghị định 14/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 05-TT/NC quản lý giống vật nuôi hướng dẫn Nghị định 14/CP
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu05-TT/NC
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýNguyễn Tấn Trịnh
       Ngày ban hành10/10/1996
       Ngày hiệu lực10/10/1996
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 05-TT/NC quản lý giống vật nuôi hướng dẫn Nghị định 14/CP

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 05-TT/NC quản lý giống vật nuôi hướng dẫn Nghị định 14/CP

             • 10/10/1996

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/1996

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực