Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú hướng dẫn Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT đã được thay thế bởi Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú hướng dẫn Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 VÀ ĐIỀU 13 CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

“Điều 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

1. Hồ sơ thành lập trường PTDTNT bao gồm các văn bản theo Quy định tại Điều lệ trường trung học và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

2. Trình tự, thủ tục thành lập trường:

a) Đối với trường PTDTNT cấp huyện: sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 8 của Quy chế này và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập.

b) Đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có đào tạo cấp THPT: sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp tỉnh thẩm định các nội dung quy định tại Điều 8 của Quy chế này và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường PTDTNT theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 của Quy chế này và quy định của Điều lệ trường trung học.

Điều 13. Phân cấp quản lý

1. Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện do sở giáo dục và đào tạo quản lý.

2. Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ do bộ chủ quản quản lý.”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2009. Các quy định của Thông tư này thay thế các quy định tại các Điều 10 và 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các bộ có trường phổ thông dân tộc nội trú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Uỷ ban VH, GD, TN, TN&NĐ của Quốc hội;
- Uỷ ban Dân tộc Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2009/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo10/04/2009
Số công báoTừ số 185 đến số 186
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú hướng dẫn Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú hướng dẫn Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu06/2009/TT-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành31/03/2009
       Ngày hiệu lực15/05/2009
       Ngày công báo10/04/2009
       Số công báoTừ số 185 đến số 186
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2016
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú hướng dẫn Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú hướng dẫn Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT