Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được thay thế bởi Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động); thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng) làm việc trong:

1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, gồm:

a) Tổng công ty nhà nước;

b) Công ty nhà nước độc lập;

c) Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

d) Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi và đăng ký lại theo quy định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005;

đ) Công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Các công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này sau đây gọi chung là công ty.

Điều 2. Áp dụng mức lương tối thiểu chung

Công ty áp dụng mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2010 để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật như sau:

1. Căn cứ mức lương tối thiểu chung và hệ số lương trong các thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, công ty tính lại mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc;  nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Việc tính mức lương trong các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương được thực hiện như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc; hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng.

2. Công ty quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư này áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 hoặc 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương theo khoản 4, Điều 7 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP như sau:

a) Đối với công ty bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và điểm b, khoản 1, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđc) không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương.

b) Đối với công ty bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và điểm b, khoản 1, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđc) không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương.

3. Đối với người lao động dôi dư thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 4, Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước, thì trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc trong khu vực nhà nước từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi và trợ cấp đi tìm việc làm được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng.

Khi thực hiện các khoản trợ cấp nêu trên thì bổ sung thêm các cột tương ứng để tính thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước và tính trợ cấp mất việc làm vào biểu số 9, biểu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Đối với người lao động dôi dư thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi thì trợ cấp thêm theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và điểm a, khoản 3, điều 3 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Sửa đổi hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung (Kđc) tại điểm b, khoản 3, điều 3 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên như sau:

TLminvùng

- 1

< Kđc ≤ 1,1 hoặc 1,7

TLmin

2. Mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và các chế độ trợ cấp của các đối tượng quy định tại Thông tư này được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước không vượt quá 550.000 đồng/tháng.

4. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (trước đây được thành lập theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và hiện nay theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) và các tổ chức của Nhà nước đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước căn cứ vào mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 để tính lại mức tiền lương trong thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và các chế độ trợ cấp của người lao động theo quy định tại Thông tư này.

5. Việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với các mức lương tối thiểu chung đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) thì tùy theo quy mô, tính chất quan trọng của từng công trình và khả năng tiết kiệm chi phí để áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung làm cơ sở lập quỹ tiền lương, nhưng không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban quản lý dự án theo nguyên tắc như sau:

a) Đối với các Ban quản lý dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung.

b) Đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm B và nhóm C quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung.

6. Đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì áp dụng mức lương tối thiểu chung quy định tại Điều 1 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ để tính lại mức lương, phụ cấp lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các công ty thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội;
- Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đăng Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL, Bộ LĐTBXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2010/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2010
Ngày hiệu lực22/05/2010
Ngày công báo29/04/2010
Số công báoTừ số 195 đến số 196
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản hiện thời

   Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
   Loại văn bảnThông tư
   Số hiệu06/2010/TT-BLĐTBXH
   Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
   Người kýPhạm Minh Huân
   Ngày ban hành07/04/2010
   Ngày hiệu lực22/05/2010
   Ngày công báo29/04/2010
   Số công báoTừ số 195 đến số 196
   Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2011
   Cập nhật7 năm trước

   Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung công ty nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên