Thông tư 06/2010/TT-BTTTT

Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 06/2010/TT-BTTTT giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 43/2017/TT-BTTTT giá cước tối đa dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2010/TT-BTTTT giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước


BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Căn cứ công văn số 228CP-CN ngày 19/02/2004 của Chính phủ về việc “Xây dựng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước trong phạm vi toàn quốc như sau:

1. Đối với tốc độ kênh đến 2.048Kbps (2Mbps):

Đơn vị tính: Đồng/tháng

STT

Tốc độ kênh

Giá cước

1

56/64Kbps

33.000

2

128Kbps

66.000

3

256Kbps

99.000

4

512Kbps

165.000

5

1.024Kbps

330.000

6

2.048Kbps (2Mbps)

492.000

2. Đối với tốc độ kênh trên 2.048Kbps (2Mbps):

2.1. Giá cước đối với tốc độ kênh từ trên 02Mbps đến 50Mbps được tính bằng giá cước tốc độ kênh 02Mbps X bội số tốc độ kênh 02Mbps X 0,8.

2.2. Giá cước đối với tốc độ kênh từ trên 50Mbps được tính bằng giá cước tốc độ kênh 02Mbps X bội số tốc độ kênh 02Mbps X 0,6.

Điều 2. Các mức giá cước quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Bộ TTTT: BT và các TT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ban chỉ đạo CNTT của các cơ quan Đảng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);
- Các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT;
Công báo;
Website Chính phủ;
Website Bộ TT&TT;
Lưu: VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Lê Nam Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2010
Ngày hiệu lực15/04/2010
Ngày công báo27/02/2010
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 06/2010/TT-BTTTT giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 06/2010/TT-BTTTT giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu06/2010/TT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Nam Thắng
        Ngày ban hành11/02/2010
        Ngày hiệu lực15/04/2010
        Ngày công báo27/02/2010
        Số công báoTừ số 105 đến số 106
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 06/2010/TT-BTTTT giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2010/TT-BTTTT giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng Nhà nước