Thông tư 06-M/3

Thông tư 06-M/3-1966 quy định việc tặng thưởng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua và khen thưởng thi đua đối với các cơ sở và cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 06-M/3 quy định tặng thưởng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng thi đua cơ sở cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-M/3

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1966 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU THI ĐUA, TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ VÀ CÁN BỘ, XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG

Hợp tác xã tín dụng là một hình thức tổ chức kinh tế tập thể của nông dân, thuộc hệ thống tín dụng xã hội chủ nghĩa, làm cánh tay đức lực của ngân hàng, được nhà nước cho phép hoạt động trong lĩnh vực tín dụng và tiền tệ ở nông thôn và tuân theo những nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ về tín dụng và tiền tệ của nhà nước, Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạp, hướng dẫn và kiểm tra của ngân hàng nhà nước, nó là công cụ của Đảng và nhà nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân, phục vụ ba cuộc cách mạng trong nông nghiệp, góp phần đưa nông thôn tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27/5/1955 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức ngân hàng Chính phủ quy định tổ chức ngân hàng nhà nước, và căn cứ quy tắc tổ chức hợp tác xã tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành (số 739-TTg ngày 17/4/1956), phong trào hợp tác xã tín dụng bắt đầu xây dựng từ cuối năm 1955 đã có 5.737 cơ sở ở hầu khắp các xã đồng bằng đồng bằng, trung du và miền núi (trừ một số xã vùng cao chưa đủ điều kiện xây dựng). Hoạt động của hợp tác xã tín dụng đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, thúc đẩy công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông thôn và góp phần cải thiện một bước đời sống của nông dân. Vốn đã cho vay của hợp tác xã tín dụng và ngân hàng đã có tác dụng xóa bỏ về căn bản nạn cho vay nặng lãi và xây dựng được mối quan hệ vay mượn mới ở nông thôn, giúp các hợ tác xã sản xuất nông nghiệp tăng thêm một phần cơ sở vật chất và kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất và giúp nông dân giải quyết một phần khó khăn về vốn trong sản xuất và trong đời sống. Thông qua việc huy động vốn và cho vay, hợp tác xã tín dụng lại tham gia vào việc quản lý và điều hoà lưu thông tiền tệ trong nông thôn, góp phần ổn định thị trường, giá cả, tiền tệ và đời sống.

Tuy còn có những khuyết điểm, nhược điểm, phong trài thi đau của hợp tác xã tín dụng cũng đã được nhiều thành tích, một số cơ sở đã được Chính phủ tăng thưởng huân chương lao động,  số cơ sửo tiên tiến ngày càng tăng, nhiều cán bộ xã viên được công nhận là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

Trước đây Ngân hàng Trung ương có quy định tạm thời về tiêu chuẩn thi đua đối với các cơ sở và cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng (công văn số 15-VP-NT/M3 ngày 28/7/1964). Qua hai năm thực hiện đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua trong các hợp tác xã tín dụng tiến thêm một bước. Tuy vậy, trong bản quy định còn có nhược điểm: tiêu chuẩn thi đua nêu ra chưa được toàn diện và hợp lý, danh hiệu thi đua cũng như việc khen thưởng thi đua đối với các cơ sở và cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng cũng chưa quy định cho rõ ràng.

Để khuyến khích động viên các cơ sở và cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng ra sức thi đua đẩy mạnh công tác cho vay phục vụ tốt cho nhu cầu vốn sản xuất, chiến đấu và đời sống nhân dân, tích cực huy động vốn và quản lý vốn và chấp hành tốt các chính sách, thể lệ, chế độ quản lý tín dụng và tiền tệ của nhà nước.

Căn cứ các quy định của Chính phủ về thi đua và chính sách khen thưởng hiện hành, ngân hàng Trung ương quy định sau đây danh hiệu thi đua, nội dung tiêu chuẩn thi đua và khen thưởng thi đua đối với các cơ sở và cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng.

I. DANH HIỆU THI ĐUA

Căn cứ Nghị định số 104-CP ngày 18/7/1963 của hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua, và căn cứ Thông tư số 106-TTg ngày 28/10/1963 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành nghị định trên, tất cả các cơ sở và cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng có thành tích thi đua xuất sắc, đạt tiêu chuẩn thì được tặng danh hiệu thi đua như trong điều lệ của Chính phủ đã quy định.

A. Đối với các tổ chức hợp tác xã tín dụng và tổ tín dụng.

Những hợp tác xã tín dụng nào có thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn thi đua thì được tặng danh hiệu hợp tác xã tín dụng tiên tiến.

Đối với tổ tín dụng, nếu có thành tích xuất sắc đạt tiêu chuẩn thi đua thì cũng được tặng danh hiệu tổ tín dụng tiên tiến.

B. Đối với cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng.

Tất cả cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng có thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn thi đua thì được tặng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

Khi Chính phủ mở đại hội liên hoan anh hừng chiến sĩ thi đua thì các chiến sĩ thi đua tiêu biểu nhất là phong trào thi đua cảu hợp tác xã tín dụng cũng được xét cử đu dự đại hội.

II. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

a, Lao động tiên tiến:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã được phân công về mặt huy động tiết kiệm, quản lý vốn cho vay, thu nợ. Trường hợp gặp thiên tai, mất mùa thì ít nhất cũng phải đạt mức chỉ tiêu đã được phân công. Qúa trình phấn đấu phải thể hiện tinh thần tích cực công tác, khắc phục khó khăn và có cải tiến phương pháp công tác và lề lối làm việc.

Các mặt công tác khác trong xã như sản xuất, chiến đấu cũng phải đạt những thành tích khá.

2. Có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần kiệm xây dựng hợp tác xã, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa, có tín nhiệm trong nhân dân.

3. Chịu khó học tập và tiến độ về nghiệp vụ, chính trị, văn hóa.

b) Chiến sĩ thi đua:

1. Hoàn thành toàn diện và vượt mức với tỷ lệ cao các chỉ tiêu đăng ký thi đua, có tác dụng động viên lôi kéo phong trào. Tích cực phục vụ yêu cầu sản xuất, chiến đấu và cải thiện đời sống nhân dân. Trường hợp gặo thiên tai, mất mùa thì ít nhất cũng phải đạt các chỉ tiêu đã đăng ký thi đua. Quá trình phấn đấu phải thể hiện tinh thần tích cực công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Có thành tích, sáng kiến cải tiến công tác, cải tiến tổ chức, cải tiến lề lối làm việc; phát hiện kịp thời và giúp ban quản lý sữa chữa những sai lầm thiếu sót trong công tác.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, tinh thần tự lực cánh sinh và cần kiệm xây dựng hợp tác xã; gương mẫu trong lao động và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí quan liêu. Nêu cao đạo đức cách mạng và tinh thần đoàn kết tương trợ hợp tác xã hội chủ nghĩa, có uy tín trong nhân dân.

3. Các mặt công tác khác trong xã như sản xuất, chiến đấu, công tác văn hóa, xã hội… cũng phải đạt được những thành tích xuất sắc.

4. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật nông nghiệp, nhất là phần nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ tốt công tác.

c) Tổ tín dụng tiên tiến:

1. Hoàn thành vượt chỉ tiêu đăng ký thi đua về huy động tiết kiệm. Đảm bảo có số dư bình quân đầu người trong năm cao và thường xuyên tăng lên, 100% số hộ trong tổ gửi tiền tiết kiệm và gửi thường xuyên, việc gửi tiền tiết kiệm trở thành nếp sống quen thuộc trong nhân dân. Trường hợp gặp thiên tai, mất mùa thì ít nhất cũng phải đạt mức chỉ tiêu, quá trình phấn đấu phải thể hiện tinh thần phân đấu chung của toàn thể xã viên trong tổ, trước hết là ban vận động, tổ trưởng, tổ phó. Chấp hành đúng nguyên tắc gửi tiết kiệm, không gò ép, thu trả nhanh gọn, kịp thời, khổng để ảnh hưởng đến thời gian sản xuất của nhân dân, không để xảy ra sai sót, mất mát tín nhiệm với xã viên. Thanh toán kịp thời với ban thường trực hợp tác xã.

Tích cực giúp đỡ ban quản lý hợp tác xã tín dụng thực hiện tốt các mặt công tác cho vay phục vụ sản xuất, thu nợ, quản lý vốn và theo dõi kiểm tra việc sử dụng vốn vay.

2. Có quan hệ mật thiết với các tổ chức, đội sản xuất và phát huy được tác dụng gương mẫu với các tổ bạn.

3. Toàn thể xã viên trong tổ đều có tinh thần đoàn kết tương trợ và cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng tổ, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất.

d) Hợp tác xã tín dụng tiên tiến:

1. Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch và các chỉ tiêu đăng ký thi đua. Tích cực và chủ động phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống nhân dân. Đảm bảo cho vay đúng chính sách, đúng chế độ và có trọng tâm, trọng điểm, ít lãng phí. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn đi vay và vốn tự có,  thu nợ đúng chính sách, đúng lợi suất.

Tích cực huy động vốn, đảm bảo số dư tiết kiêm thường xuyên tăng lên vững chắc, có số dư tiết kiệm bình quân đầu người trong năm cao và tằng so với năm trước, đảm bảo thu trả nhanh gọn, kịp thời và hợp lý. Phát huy cáo độ tinh thần tự lực cánh sinh, không ỷ lại vào vốn của nhà nước. Trường hợp gặp nhiều thiên tai, mất mùa ít nhất cũng phải đạt kế hoạch, quá trình phấn đấu đó phải thể hiện tinh thần tích cực khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ và xã viên trong xã.

Đi sâu, đi sát các tổ chức kinh tế và các cơ quan đoàn thể trong xã để giúp đỡ họ về mặt tài vụ, sổ sách kế toán, xác định phương hướng sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch sản xuất, tài vụ.

2. Củng có tốt tổ chức. Đảm bảo mỗi tổ, đội sản xuất có mọt tổ tiết kiệm hoạt động thường xuyên và có chất lượng. Ban thường trực có đủ người làm việc đều tay. Có chương trình kế hoạch làm việc cụ thể; ban quản lý, ban kiểm soát hoạt đồng thường xuyên; có tổ chức đại hội xã viên để thông qua báo cáo và chương trình kế hoạch công tác, báo cáo tài chính công khai. Có thành tích hoặc sáng kiến cải tiến công tác, cải tiến nghiệp vụ, cải tiến tổ chức. Đảm bảo quản lý phần lớn lao động tiên tiến, và có tối thiểu hai phần năm (2/5) tổng số tổ tín dụng là tổ tín dụng tiên tiến.

Thường xuyên giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa và tinh thần tập thể cho cán bộ và xã viên, làm cho mọi người có tinh thần làm chủ tập thể, hợp tác xã hội chủ nghĩa, tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước.

3. Quản lý tài vụ tốt, không có tham ô lợi dụng, bảo quản tốt tài sản vốn liếng và các chứng từ sổ sách của hợp tác xã. Sổ sách kế toán phải chính xác, rõ ràng và cập nhật, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chế độ. Chấp hành đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo, thống kê, thỉnh thị, tích cực chống thâm ô, lãng phí, quan liêu.

4. Làm tốt các mặt công tác làm giúp ngân hàng trong việc vay dài hạn đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, trong việc quản lý vốn, quản lý tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt trong nông thôn. Bảo đảm các tổ chức kinh tế và cơ quan đoàn thể xã đều gửi tiền vào hợp tác xã tín dụng, và phải thường xuyên kiểm tra tồn qũy tiền mặt và giúp các đơn vị đó quản lý tốt. trong công tác thanh toán phải chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, đảm bảo nhanh gọn, kịp thời.

5. Toàn thể ban quản lý, trước hết là ban thường trực, đều tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật nông nghiệp, nhất là nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo khả năng độc lập công tác,  xây dựng được kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn, kế hoạch tài vụ, và thường xuyên phân tíc tài vụ hợp tác xã nông nghiệp.

III. KHEN THƯỞNG  THI ĐUA

Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 80-CP ngày 13/5/1964 quy định chế độ khen thưởng thi đua, căn cứ thông tư của Thủ tướng Chính phủ số 6-TTg ngày 18/1/1963 quy định chế độ khen thưởng thành tích thựuc hiện nhiệm vụ, kế hoạch, ngân hàng Trung ương quy định chế độ khen thưởng về tinh thần và vật chất đối với các cơ sở hợp tác xã tín dụng, tổ tiết kiệm và các cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng như sau:

A. Khen thưởng về tinh thần:

1. Lao động tiên tiến:

Sáu tháng tặng danh hiệu một lần vào dịp sơ kết và tổng kết của ngân hàng. Mỗi lần được tặng danh hiệu lao động tiên tiến thì được Ủy ban hành chính xã cấp giấy chứng nhận. Nếu sáu tháng đầu năm đã được tặng danh hiệu lao động tiên tiến, và sáu tháng cuối năm  cũng là lao động tiên tiến thì có thể được Ủy ban hành chính xã cấp giấy khen.

Lao động tiên tiến trong ba bốn năm liền và có thành tích xuất sấc thì có thể đề nghị chỉ điểm ngân hàng hay ủy ban hành chính huyện cấp giấy khen.

2. Chiến sĩ thi đua:

Mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết cuối năm của ngân hàng nhà nước chọn trong số lao động tiên tiến cả hai kỳ trong năm, có thành tích toàn diện và nổi bật trong phong trào. Được công nhận là chiến sĩ thi đua tì có thể được chi nhành ngân hàng hay Ủy ban hành chính tỉnh cấp giấy khen, bằng khen.

Chiến sĩ thi đua liên tục nhiều năm và có thành tích xuất sắc thì có thể đề nghị ngân hàng Trung ương hay Thủ tướng Chính phủ cấp bằng khen.

Chiến sĩ thi đua liên tục trong nhiều năm và có thành tích xuất sắc đặc biệt, có tác dụng động viên lôi kéo phong trào thi đua hợp tác xã tín dụng trong tỉnh thì có thể được đề nghị Chính phủ xét tặng thưởng huân chương lao động.

3. Hợp tác xã tín dụng tiên tiến và tổ tín dụng tiên tiến:

Mỗi năm được xét thành tích và tặng danh hiệu thi đua một lần vào dịp tổng kết cuối năm của ngân hàng nhà nước. Nhưng sáu tháng đầu năm có tiến hành sơ kết đánh giá phong trào, làm cơ sở cho việc bình bầu nhận xét cuối năm.

a) Tổ tín dụng tiên tiến:

Mỗi năm được công nhận và tặng danh hiệu tiên tiến thì được ủy ban hành chính xã cấp giấy khen.

Tổ tín dụng tiên tiến trong mấy năm liền và có thành tích xuất sắc thì có thể được đề nghị chỉ điểm ngân hàng hay Ủy ban hành chính huyện cấp giấy khen.

b) Hợp tác xã tín dụng tiên tiến.

Cơ sở được công nhận là hợp tác xã tín dụng tiên tiến thì có thể được chi nhánh ngân hàng hay Ủy ban hành chính tỉnh cấp giấy khen, bằng khen. Cơ sở  tiên tiến xuất sắc nhất huyện được Ủy ban hành chính tỉnh cấp bằng khen và ủy ban hành chính huyện thưởng cờ luân lưu.

Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất tỉnh, cơ sở tiên tiến liên tục trong nhiều năm, cơ sở tiên tiến trong năm nhưng có thành tích đột xuất thì có thể được đề nghị ngân hàng Trung ương cấp bằng khen. Riêng cơ sở là lá cờ đầu của tỉnh thì được Ủy ban hành chính tỉnh thưởng cờ luân lưu. Mẫu cờ do Ủy ban hành chính tỉnh quy định.

Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất toàn tỉnh liên tục trong ba, bốn năm liền thì có thể được đề nghị Chính phủ cấp bằng khen hay thưởng huân chương lao động.

B. Khen thưởng về vật chất.

Lao động tiên tiến mỗi lần được tặng danh hiệu thì được thưởng tiền hoặc hiện vật tùy theo thu nhập của hợp tác xã tín dụng tối đa là 5đ00.

Chiến sĩ thi đua được hưởng tiền hoăch hiện vật giá trị tối đa là 12đ00 và một huy hiệu. (Khi được công nhận là chiến sĩ thi đua thì không được công nhận là chiến sĩ thi đua thì không được phần thưởng cho lao động tiên tiến sáu tháng cuối năm nữa).

Tổ tín dụng tiên tiến được thưởng hoặc hiện vật giá tối đa là 12đ00.

Hợp tác xã tín dụng tiên tiến được thưởng tiền hoặc hiện vật giá trị tối đa là 25đ00.

Cơ sở là lá cờ đầu của huyện thì được thưởng tiền hoặc hiện vật tối đa là 50đ00 kèm theo một lá cờ luân lưu. (Khi được công nhận là chiến sĩ thi đua thì không được công nhận là lá cờ đầu của tỉnh thì không được phần thưởng của hợp tác xã tín dụng tiên tiến nữa).

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

1. Nguyên tắc chung.

a) Các tổ chức tín dụng phấn đấu trở thành tổ tín dụng tiên tiến phải đăng ký thi đua và được hợp tác xã tín dụng, Ủy ban hành chính xã chấp nhận.

Tất cả các cơ sở phấn đấu trở thành hợp tác xã tín dụng tiên tiến phải có bản đăng ký cho Ủy ban hành chính xã chứng nhận được chỉ điểm ngân hàng công nhận. Các chỉ tiêu đăng ký phải đảm bảo tính chất tiên tiến trong phong trào.

Riêng đối với những cán bộ, xã viên không được công chuyên trách công tác hợp tác xã tín dụng, nhưng do tinh thần tích cực xây dựng hợp tác xã tín dụng và đạt được nhiều thành tích trong các mặt công tác khác thì được ở trong diện bình bầu lựa chọn lao động tiên tiến hay chiến sĩ thi đua, nhưng cá nhân nàu có thể không phải làm bản đăng ký thi đua.

b) Việc lựa chọn, bình bầu cá nhân và tập thể tiên tiến phải được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ và có lãnh đạo, phát huy tinh thần tập thể của cán bộ xã viên, đồng thời phải dựa hẳn vào tiêu chuẩn thi đua mà có sự hướng dẫn, lãnh đạo cụ thể.

Khi xét duyệt cần căn cứ vào tình hình thực hiện kế haọch, các chỉ tiêu đăng ký thi đua và tính chất tiên tiến của phong trào. Mặt khác, cũng phải căn cứ vào tình hình khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện của từng cơ sở mà đánh giá thành tích một cách chính xác.

2. Nguyên tắc cụ thể.

Lao động tiên tiến do hội nghị ban quản lý bìnhbầu và đề nghị, hội đồng thi đua xã xét duyệt và được Ủy ban hành chính xã công nhận có sự nhất trí với chi điểm ngân hàng.

Chiến sĩ thi đua do cơ sở phát hiện, hội đồng thi đua xã lập thành tích, ủy ban hành chính xa chứng nhận và đề nghị Ủy ban hành chính huyện duyệt (có sự nhất trí với ý kiến của chi điểm ngân hàng) và đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh công nhận (Sau khi tham khảo ý kiến với chi điểm ngân hàng).

Tổ tín dụng tiên tiến do hội nghị ban quản lý, ban vận động và các tổ trưởng tín dụng bình bầu, hội đồng thi đua xã xét duyệt và được ủy ban hành chính xã công nhận (có sự nhất trí với chi điểm ngân hàng).

Hợp tác xã tín dụng tiên tiến do ủy ban hành chính xã lập thành tích và đề nghị Ủy ban hành chính huyện chứng nhận (có sự nhất trí với ý kiến của chi điểm ngân hàng), ủy ban hành chính tỉnh xét công nhận (có sự nhất trí với chi điểm ngân hàng).

Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất toàn huyện do hội nghị hợp tác xã tín dụng toàn huyện lựa chọn, Ủy ban hành chính huyện công nhận (có sự nhất trí với chi điểm ngân hàng).

Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất toàn tỉnh do chi nhánh ngân hàng lựa chọn trong số những lá cờ đầu của các huyện, ủy ban hành chính tỉnh công nhận.

3. Quỹ tiền thưởng.

Tiền thưởng cho lao động tiên tiến của cơ sở nào thì trích qũy nghiệp vụ của cơ sở đó, do cơ sở đề nghị và chi điểm ngân hàng xét duyệt mức thưởng cụ thể.

Tiền thưởng cho chiến sĩ thi đua, hợp tác xã tín dụng tiên tiến, những đơn vị là lá cờ đầu của tỉnh, huyện và các tổ chức tín dụng tiên tiền do ngân sách nhà nước cấp.

4. Nguyên tắc sử dụng tiền thưởng.

Tiền thưởng hoặc hiện vật tặng cho lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua do cá nhân người đó sử dụng.

Tiền thưởng hoặc hiện vật tặng cho tổ tín dụng tiên tiến, hợp tác xã tín dụng tiên tiến để dùng chung nhằm cải hiện điều kiện làm việc, sinh hoạt tinh thần và vật chất chung cho cán bộ, và có thể trích một phần nhỏ làm giải thưởng thi đua, không chia cho cá nhân.

5. Chỉ đạo thực hiện.

Việc khen thưởng thi đua phải tương xứng với thành tích và sự phát triển của phong trào ở từng nơi, từng thời gian. Cho nên các cấp ngân hàng cần tăng cường chỉ đạo phong trào cho thật sít sao và cụ thể.

Số lượng lao động tiên tiến, tổ chức tín dụng tiên tiến cho từng cơ sở, số cơ sở tiên tiến, chiến sĩ thi đua cho từng địa phương cũng cần tương xứng với thành tích đã đạt được và phản ánh đúng với tình hình phong trào nơi đó. Cơ sở nào, địa phương nào phong trào khá, thành tích xuất sắc về nhiều mặt thì phải được khen thưởng nhiều hơn và cao hơn cơ sở, địa phương phong trào còn yếu và chưa đều.

Thông tư này tổng hợp và thay thế cho các quy định tạm thời về tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở và cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng trước đây. Những quy định nào trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Ủy ban hành chính và ngân hàng các cấp, căn cứ vào thông tư này mà hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Cán bộ, xã viên hợp tác xã tín dụng cần thấy rõ sự quan tâm của đảng và nhà nước và trách nhiệm của mình mà ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu đăng ký thi đua phục vụ tốt các nhu cầu sản xuất, chiến đấu và đời sống quần chúng.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 


 
Vũ Duy Hiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06-M/3

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06-M/3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/1966
Ngày hiệu lực15/01/1967
Ngày công báo31/12/1966
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 06-M/3 quy định tặng thưởng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng thi đua cơ sở cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 06-M/3 quy định tặng thưởng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng thi đua cơ sở cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu06-M/3
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýVũ Duy Hiệu
        Ngày ban hành31/12/1966
        Ngày hiệu lực15/01/1967
        Ngày công báo31/12/1966
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 06-M/3 quy định tặng thưởng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng thi đua cơ sở cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 06-M/3 quy định tặng thưởng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng thi đua cơ sở cán bộ xã viên hợp tác xã tín dụng

              • 31/12/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/1967

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực