Thông tư 06-TT

Thông tư 06-TT năm 1960 hướng dẫn chế độ lương ngày trong khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp do Tổng Cục Lâm Nghiệp ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 06-TT hướng dẫn chế độ lương ngày khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LƯƠNG NGÀY TRONG KHU VỰC SẢN XUẤT NGÀNH LÂM NGHIỆP

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Kính gửi:

- Các Khu, Ty Lâm nghiệp
- Các Lâm trường quốc doanh
- Các Cục, Vụ thuộc Tổng cục

 

Bộ Lao động đã ra Thông tư số 19-LĐ/TT ngày về việc thi hành chế độ trả lương ngày trong khu vực sản xuất. 

Phương án cải tiến chế độ tiền lương năm 1960 ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Bộ Nông lâm số 37-NL ngày 28-6-1960 nêu rõ: “Cần tiếp tục cải tiến các hình thức trả lương, áp dụng thống nhất chế độ trả lương ngày trong cán bộ và công nhân thuộc khu vực sản xuất, không phân biệt trong hay ngoài biên chế”.

Căn cứ tinh thần các văn bản trên, Tổng cục quy định và hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng chế độ trả lương ngày trong khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp.

I. Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

Ngoài những ý nghĩa chung đã nói rõ trong Thông tư số 19-LĐ/TT của Bộ Lao động; Tổng cục nói rõ thêm:

Đối với ngành lâm nghiệp việc áp dụng chế độ lương ngày tốt sẽ đảm bảo:

1. Việc quản lý lao động chặt chẽ, tính toán kế hoạch lao động được chính xác hơn; do đó mà thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế trong việc quản lý xí nghiệp.

2. Thống kê theo dõi, phân biệt được ngày công thực tế sản xuất và các loại công gián tiếp, ngừng việc… do đó giúp cho việc nghiên cứu các chế độ lao động, chế độ ngừng việc, nhằm củng cố kỷ luật lao động, khuyến khích mọi người lao động chuyên cần, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh sản xuất.

3. Đảm bảo việc quản lý quỹ tiền lương chặt chẽ hơn. Phân biệt được rõ ràng các thành phần của quỹ lương; trên cơ sở đó giúp nghiên cứu xây dựng các chế độ lương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chế độ trả lương theo sản phẩm.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG NGÀY TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

Thông tư số 19-LĐ/TT ngày 30-7-1960 của Bộ Lao động quy định: "Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, (kể cả cán bộ lãnh đạo xí nghiệp), không phân biệt trong hay ngoài biên chế làm việc có thì giờ tiêu chuẩn cố định hay không có thì giờ tiêu chuẩn cố định hàng ngày, nhưng tính chất công tác có thể tổ chức chấm công theo ngày được, nếu không áp dụng chế độ lương theo sản phẩm đều áp dụng chế độ lương ngày thay cho chế độ lương tháng hiện nay”.

Căn cứ vào quy định trên, đối tượng áp dụng lương ngày trong khu vực sản xuất vật chất ngành Lâm nghiệp quy định như sau:

a) Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức các lâm trường quốc doanh, các hạt, trạm lâm nghiệp: Đơn vị khai thác, chế biến, vận chuyển, trồng rừng, tu bổ, cải tạo rừng, đơn vị kiến thiết cơ bản, đơn vị công tác sự nghiệp như đội điều tra rừng ở các lâm trường quốc doanh và hạt, trạm; các cán bộ, viên chức quản lý xí nghiệp và quản lý hạt, trạm (kể cả cán bộ lãnh đạo).

b) Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức các đơn vị sản xuất trực thuộc Khu, Ty Lâm nghiệp: Đoàn xe ô-tô, xưởng chế biến lâm sản; các cơ sở ương cây, trồng rừng, các trại thí nghiệm; các đơn vị kiến thiết cơ bản thuộc Khu, Ty (trừ cán bộ, viên chức văn phòng Khu, Ty; các đội điều tra rừng trực thuộc Ty và các phòng lâm nghiệp, các trạm chỉ đạo trồng rừng nhân dân, các huyện đồng bằng).

III. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

Từ hình thức trả lương tháng hiện nay chuyển sang chế độ trả lương ngày, khó khăn nhất là vấn đề tư tưởng và tổ chức thực hiện. Để thực hiện cho tốt, các Khu, Ty, lâm trường cần mở hội nghị trong cán bộ lãnh đạo chính quyền (thủ trưởng cơ quan và phòng, ban), Công đoàn, Thanh niên lao động để bàn bạc đặt kế hoạch thi hành cụ thể cho đơn vị mình.

Tổng cục hướng dẫn mấy điểm cụ thể sau đây:

1. Tổ chức học tập Thông tư số 19/LĐ-TT ngày và Thông tư của Tổng cục cho tất cả cán bộ, công nhân, viên chức (kể cả các đơn vị không áp dụng lương ngày thuộc khu vực sản xuất và hành chính sự nghiệp). Làm cho mọi người thấy rõ ý nghĩa mục đích, lợi ích và sự cần thiết của chế độ lương ngày.

2. Xây dựng quy chế công tác cho từng loại cán bộ, công nhân, viên chức theo từng tính chất công tác đưa ra cho từng đơn vị thảo luận góp ý kiến xây dựng thành quy chế chung mà mỗi cán bộ, công nhân, viên chức phải chấp hành.

Cụ thể là:

- Quy định chế độ làm việc theo ngày công tiêu chuẩn hàng ngày, hàng tháng.(Ví dụ: cán bộ, công nhân, viên chức phải làm việc đúng 8 giờ một ngày tại hiện trường không kể thời gian đi và về; quy định thời gian lau chùi máy móc, chăm sóc xe cộ hàng ngày; quy định hội họp hàng tháng, hàng ngày, hàng tuần, v.v…).

- Quy định chế độ ghi công và các biểu mẫu chấm công theo dõi ngày lao động, công tác và các ngày ngừng việc… để tính lương theo chế độ.

(Tổng cục gửi kèm theo bản chấm công và ký hiệu ghi công) (1).

- Quy định chế độ và nêu rõ quyền hạn chuẩn y của thủ trưởng về các ngày nghỉ việc, ngừng việc cho từng đơn vị công tác và chế độ duyệt y các bảng tính lương của từng đơn vị.

- Quy định chế độ chuẩn y của thủ trưởng về các ngày làm việc ngoài tiêu chuẩn (ngày lễ, chủ nhật…), làm đêm, làm thêm giờ; quy định về những ngày điều động làm công tác khác đối với những công nhân làm việc ngoài trời khi gặp mưa, bão, lụt, v.v…

Việc xây dựng quy chế công tác là một vấn đề cần thiết mấu chốt trong khi thi hành chế độ lương ngày. Nếu không được quy định cụ thể sẽ gây khó khăn trong việc tính toán trả lương và tiền lương sẽ tăng lên một cách bất hợp lý, ngày công lao động thực tế và tiền lương sẽ không phù hợp, trái với nguyên tắc “trả lương theo lao động”.

3. Phân công trách nhiệm từng phòng, Ban và các đơn vị trực tiếp sản xuất trong việc thi hành chế độ lương ngày. Ví dụ:

- Phòng tổ chức, lao động tiền lương xây dựng quy chế công tác, theo dõi thực hiện v.v….

- Phòng tài vụ xây dựng các biểu mẫu và cách thức tính lương cho các loại ngày công lao động, ngừng việc, v.v…

- Các đơn vị trực tiếp sản xuất có nhiệm vụ chấm công, theo dõi ngày công thực tế lao động và ngừng việc...

4. Kiện toàn các phòng, ban tổ chức và lao động tiền lương. Bố trí cán bộ có năng lực phụ trách theo dõi công tác tiền lương, giúp thủ trưởng lãnh đạo tốt công tác lương.

Mọi điều kiện cần thiết cho việc thực hiện trả lương ngày cần được chuẩn bị tích cực để thi hành được trong thực tế từ .

Trên đây Tổng cục hướng dẫn quy định một số điểm lớn căn bản trong việc áp dụng chế độ lương ngày đối với ngành. Chế độ lương ngày chỉ là hình thức trả lương cho nên những cán bộ, công nhân, viên chức hưởng lương ngày đều được hưởng các chế độ của Nhà nước đã quy định cho từng loại cán bộ, công nhân, viên chức như những cán bộ, công nhân, viên chức hưởng lương tháng. Và trong khi chưa có chế độ mới trả lương cho những ngày ngừng việc, hiện nay vẫn thi hành Thông tư số 27-LĐ/TT ngày của Bộ Lao động quy định chế độ trả lương cho những ngày ngừng sản xuất và nghỉ việc không có lý do chính đáng.

Trong khi thực hiện có gì trở ngại khó khăn cần báo cáo cho Tổng cục để giải quyết và hướng dẫn thêm.

 

 

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Nguyễn Tạo

(1) Bản mẫu chấm công và ký hiệu ghi công không đăng trong Công báo này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/1960
Ngày hiệu lực01/01/1961
Ngày công báo31/12/1960
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 06-TT hướng dẫn chế độ lương ngày khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 06-TT hướng dẫn chế độ lương ngày khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu06-TT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Tạo
        Ngày ban hành16/12/1960
        Ngày hiệu lực01/01/1961
        Ngày công báo31/12/1960
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 06-TT hướng dẫn chế độ lương ngày khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 06-TT hướng dẫn chế độ lương ngày khu vực sản xuất ngành Lâm nghiệp

              • 16/12/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/1961

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực