Thông tư 07/2001/TT-BTP

Thông tư 07/2001/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 77/2001/NĐ-CP về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 do Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2001/NĐ-CP">07/2001/TT-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 77/2001/NĐ-CP">07/2001/TT-BTP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2000/QH10 CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 77/2001/NĐ-CP) như sau:

I. LẬP TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Khi đăng ký kết hôn, hai bên lập Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu hiện hành (mẫu TP/HT-1999-B.1), đồng thời ghi bổ sung vào dòng cuối cùng mặt thứ nhất của Tờ khai đăng ký kết hôn nội dung sau đây:

"Chúng tôi đã xác lập quan hệ vợ chồng từ ngày.... tháng... năm... đến nay" (đối với trường hợp xác lập quan hệ vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987) hoặc "Chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày... tháng... năm... đến nay" (đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ sau ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Nếu hai bên không xác định được ngày hoặc cả ngày và tháng xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng, thì ghi theo cách tính thời gian quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP.

II. GHI NGÀY HÔN NHÂN CÓ HIỆU LỰC

Khi đăng ký kết hôn, Uỷ ban nhân dân cấp xã sử dụng mẫu Giấy chứng nhận kết hôn hiện hành (Mẫu TP/HT-1999-B.2) và Sổ đăng ký kết hôn hiện hành (mẫu TP/HT-1999-B), nhưng phải bổ sung vào dưới tiêu đề của Giấy chứng nhận kết hôn và vào cột Ghi chú của Sổ đăng ký kết hôn dòng chữ:

ĐĂNG KÝ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2001/NĐ-CP

HÔN NHÂN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY... THÁNG.... NĂM....

và đóng dấu của Uỷ ban nhân dân vào chỗ ghi bổ sung này.

III. KHAI SINH CHO CON CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Việc khai sinh cho con chung của vợ chồng đã đăng ký kết hôn theo Nghị định số 77/2001/NĐ-CP được giải quyết như sau:

1. Nếu người con đã đăng ký khai sinh mà trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh vẫn để trống phần ghi về người cha, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, căn cứ vào Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ, ghi bổ sung về người cha vào Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP.

2. Nếu người con đã đăng ký khai sinh, những trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con đã ghi người khác trong phần ghi về người cha, thì đương sự phải làm thủ tục xin thay đổi, cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

3. Nếu người con chưa đăng ký khai sinh, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký kết hôn cho cha mẹ, căn cứ vào Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ, thực hiện việc đăng ký khai sinh cho người con theo thủ tục đăng ký khai sinh cho con trong giá thú.

IV. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2001/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC

Đối với các trường hợp đã đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội trước ngày Nghị định số 77/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì việc đăng ký kết hôn đó vẫn có giá trị pháp lý.

Nếu vợ chồng có yêu cầu được công nhận ngày hôn nhân có hiệu lực theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn cho họ, thực hiện việc ghi bổ sung theo quy định tại Điểm II của Thông tư này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thi hành Nghị định số 77/2001/NĐ-CP và Thông tư này trong phạm vi địa phương mình, lưu ý những trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 chỉ được đăng ký kết hôn theo Nghị định số 77/2001/NĐ-CP đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2003.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan có công văn gửi Bộ Tư pháp để có văn bản hướng dẫn.

 

 

KT. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ trưởng

 

Hà Hùng Cường

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2001/TT-BTP

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 07/2001/TT-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2001
Ngày hiệu lực 25/12/2001
Ngày công báo 22/01/2002
Số công báo Số 3
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2001/TT-BTP

Lược đồ Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 07/2001/TT-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Hà Hùng Cường
Ngày ban hành 10/12/2001
Ngày hiệu lực 25/12/2001
Ngày công báo 22/01/2002
Số công báo Số 3
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2001/TT-BTP đăng ký kết hôn để hướng dẫn thi hành quy định của Nghị định 77/2001/NĐ-CP