Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT

Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú đã được thay thế bởi Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân ưu tú và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2008.

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

Số: 07/2006/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

b) Thông tư này được áp dụng cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:

- Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên công tác tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề;

- Giáo viên các trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp; giảng viên các trường cao đẳng, đại học, trường Đảng, trường đoàn thể và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà trường bao gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cán bộ công tác tại các phòng, ban của các đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện; cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ phận quản lý đào tạo ở các Bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

c) Những người thuộc đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1 mục này, nghỉ hưu sau ngày 31 tháng 12 năm 2003 thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đợt năm 2006 do năm 2004 không tổ chức xét tặng.

d) Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu (không thuộc điểm c mục này) sau đó tiếp tục công tác tại các trường, các cơ sở giáo dục khác, không thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

2. Thời gian xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được xét và công bố 2 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

II. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1. Tiêu chuẩn Nhà giáo nhân dân

Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh; gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo.

b) Có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc:

- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tính đến năm xét tặng từ 6 năm trở lên;

- Có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả rõ rệt vào công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục;

- Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, có công phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp phần đào tạo nhân tài;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị trở thành tập thể tiên tiến xuất sắc;

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước xếp hạng từ khá trở lên, tính từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

+ Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; giáo viên công tác tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề; giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề: có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh đánh giá và xếp hạng từ khá trở lên;

+ Đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, trường Đảng, đoàn thể: là chủ biên nhiều giáo trình, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước đánh giá và xếp loại tốt;

+ Đối với cán bộ quản lý giáo dục: có công trình nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước đánh giá từ khá trở lên, được ứng dụng có hiệu quả trong công tác đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý; đã tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc.

c) Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội:

- Có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

- Có uy tín lớn và ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, tiếp tục giữ vững và phát huy ảnh hưởng của Nhà giáo ưu tú, là nhà giáo đầu đàn tiêu biểu được đồng nghiệp thừa nhận là nhà giáo mẫu mực; được học sinh và nhân dân kính trọng.

d) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên.

- Đối với cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; thời gian làm cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

2. Tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú

a) Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh; gương mẫu, là tấm gương cho học sinh và đồng nghiệp noi theo;

- Có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục; được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng:

+ Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, có nhiều học sinh giỏi;

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng đơn vị, trường học trở thành tập thể lao động xuất sắc;

+ Có cải tiến hoặc sáng kiến, kinh nghiệm, hoặc công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá, xếp hạng từ khá trở lên.

- Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục va nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; thời gian làm cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

b) Tiêu chuẩn cụ thể về tài năng sư phạm và có công trong sự nghiệp giáo dục đối với giáo viên từng cấp học, trình độ đào tạo và cán bộ quản lý:

- Đối với giáo viên mầm non:

+ Đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy các cháu, thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, góp phần thu hút trẻ đến trường;

+ Đảm bảo thực hiện xuất sắc những mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo dục mầm non, góp phần xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc của ngành học;

+ Có sáng kiến, hoặc cải tiến để nuôi dạy các cháu được tốt hơn, được tập thể sư phạm từ cấp trường trở lên công nhận;

+ Có ít nhất 5 năm là giáo viên giỏi học chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên;

+ Giúp đỡ, bồi dưỡng được nhiều giáo viên mầm non dạy giỏi; được đồng nghiệp tín nhiệm và thừa nhận là giáo viên mầm non dạy giỏi, tiêu biểu của địa phương, được cha mẹ các cháu tín nhiệm;

+ Hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu thực hiện nuôi dạy con theo phương pháp khoa học đạt kết quả tốt.

- Đối với giáo viên tiểu học:

+ Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, có nhiều thành tích trong công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; trong giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều học sinh xếp loại giỏi;

+ Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc; được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên dạy giỏi, tiêu biểu của giáo dục tiểu học ở địa phương; là nhà giáo mẫu mực, tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm;

+ Đối với giáo viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên là người dân tộc ít người: có tinh thần khắc phục khó khăn bám trường, bám lớp, hết lòng vì học sinh, có nhiều biện pháp, giải pháp vận động được nhiều học sinh đến lớp, giữ vững số lượng học sinh;

+ Có cải tiến, hoặc sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học ngành giáo dục từ cấp huyện trở lên công nhận;

+ Có ít nhất 5 năm là giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên

+ Có nhiều thành tích giúp đỡ đồng nghiệp phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, của địa phương.

- Đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông:

+ Giảng dạy, giáo dục học sinh đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, phát huy tính chủ động và trí thông minh của học sinh, có học sinh đạt học sinh giỏi các cấp;

+ Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc, góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương;

+ Đối với giáo viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên là người dân tộc ít người có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, dìu dắt học sinh, có nhiều học sinh trưởng thành đóng góp xây dựng địa phương;

+ Có cải tiến, sàng kiến kinh nghiệp áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục từ cấp tỉnh trở lên đánh giá và công nhận;

+ Có ít nhất 5 năm là giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

+ Có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, của địa phương;

+ Được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên dạy giỏi tiêu biểu của cấp học; là nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng của ngành giáo dục địa phương; được học sinh kính trọng, cha mẹ học sinh và nhân dân tín nhiệm.

- Đối với giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề:

+ Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều đóng góp để đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo. Có nhiều đóng góp để đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề cho ngành và địa phương. Có nhiều học sinh giỏi cả về lý thuyết, kỹ thuật và tay nghề;

+ Có nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến được áp dụng mang lại hiệu quả, được Hội đồng khoa học từ cấp trường trở lên đánh giá, xếp hạng;

+ Có ít nhất 5 năm được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó có ít nhất 2 năm được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề của địa phương, hoặc được Bộ chủ quản công nhận là giáo viên giỏi cấp Bộ, ngành;

+ Có nhiều đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi của khoa, của trường;

+ Có nhiều đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên cải tiến phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả, có nhiều sinh viên giỏi.

- Đối với giảng viên các trường đại học:

+ Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục;

+ Có bề dày thành tích trong nghiên cứu khoa học, chủ biên giáo trình, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng trong giảng dạy, đã được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước xếp loại tốt;

+ Có ít nhất 5 năm được công nhận là giảng viên giỏi cấp trường hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó ít nhất 1 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh với các trường thuộc tỉnh, giáo viên giỏi cấp Bộ với các trường thuộc Bộ, ngành;

+ Có nhiều đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi của chuyên ngành, của trường;

+ Có nhiều đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên, học viên cải tiến phương pháp học tập; tích cực nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao, có nhiều sinh viên giỏi, có thành tích đóng góp đào tạo những người giỏi cho đất nước.

- Đối với cán bộ quản lý được quy định tại điểm b, mục I:

+ Trong thời gian trực tiếp giảng dạy có ít nhất 3 năm giáo viên giỏi, giảng viên giỏi quy định theo cấp học, trình độ đào tạo và trong thời gian làm cán bộ quản lý có ít nhất 1 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ;

+ Thời kỳ công tác quản lý giáo dục phải có giải pháp, sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có tác dụng đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý được hội đồng khoa học cấp tỉnh, Bộ đánh giá từ loại khá trở lên; đã tham mưu, tổ chức thực hiện có kết quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc.

3. Những điểm cần lưu ý trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

a) Đối với cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục được điều động đi B, C trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thời gian công tác ở chiến trường B, C được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy;

b) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú các cấp cần đặc biệt quan tâm đối với các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, giáo viên đang công tác ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và giáo viên người dân tộc ít người và các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp. Do tính chất và phạm vi hoạt động của các nhà giáo ở các cấp học và trình độ đào tạo trên đây, khi xem xét tiêu chuẩn ảnh hưởng của nhà giáo, thì chủ yếu xem xét ảnh hưởng nhà giáo trong cấp học và trình độ đào tạo đó ở địa phương;

c) Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại mục I và mục II của Thông tư này và không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

a) Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (sau đây gọi là Hội đồng cấp cơ sở);

- Hội đồng cấp cơ sở là hội đồng ở nhà trường của các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, hội đồng ở các cơ quan quản lý giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội đồng ở các đơn vị nghiên cứu giáo dục. Hội đồng cấp cơ sở do hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập;

- Thành phần hội đồng cấp cơ sở quy định như sau:

+ Đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề: Hiệu trưởng, giám đốc làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên hoặc chiến sĩ thi đua và Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên;

+ Đối với trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề: Hiệu trưởng làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phó hiệu trưởng, trưởng bộ môn hoặc trưởng khối, trưởng phòng, ban, đại diện giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua và Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên;

+ Đối với các trường cao đẳng, đại học, học viện, các trường thành viên thuộc Đại học quốc gia, Đại học khu vực: Hiệu trưởng làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, chủ nhiệm khoa, phụ trách các phòng, ban chức năng có liên quan, đại diện giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên;

+ Đối với các cơ quan quản lý giáo dục, nghiên cứu giáo dục: Thủ trưởng cơ quan làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, phụ trách đơn vị hoặc phòng, ban chức năng trực thuộc có liên quan, đại diện giáo viên giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, đại diện Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên.

b) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng cấp huyện);

- Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối với các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở ở các trường thuộc giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề thuộc cấp huyện quản lý đề nghị, do Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập;

- Thành phần Hội đồng cấp huyện gồm: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn giáo dục huyện làm phó chủ tịch, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, cán bộ phụ trách chuyên môn, tổ chức cán bộ, đại diện giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (nếu có) làm ủy viên.

c) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Đại học quốc gia, Đại học khu vực (sau đây gọi là Hội đồng ĐHQG, ĐHKV);

- Hội đồng ĐHQG, ĐHKV xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối với nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở ở các trường thành viên đề nghị do giám đốc DHQG, ĐHKV ra quyết định thành lập;

- Thành phần Hội đồng DHQG, ĐHKV gồm: Giám đốc hoặc phó giám đốc thường trực làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch, các phó giám đốc đại học, các hiệu trưởng trường thành viên, trưởng các ban: đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra, tổng hợp; đại diện Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua, làm ủy viên.

d) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng cấp tỉnh);

- Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối với nhà giáo được Hội đồng cấp huyện và Hội đồng cấp cơ sở ở các trường, đơn vị trực thuộc đề nghị, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập;

- Thành phần Hội đồng cấp tỉnh gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố làm phó chủ tịch, các phó giám đốc, các trưởng phòng phụ trách các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra, tổng hợp, đại diện thường trực hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục, đại diện giáo viên giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú làm ủy viên.

đ) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ, ngành (sau đây gọi là Hội đồng cấp Bộ);

- Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối với nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở ở các trường học, các đơn vị trực thuộc Bộ ngành đề nghị, do Bộ trưởng ra quyết định thành lập;

- Thành phần Hội đồng cấp Bộ gồm: Bộ trưởng hoặc thứ trưởng làm chủ tịch, chủ tịch công đoàn ngành hoặc vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (ở những ngành không có công đoàn ngành dọc) làm phó chủ tịch, thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan, đại diện giáo viên giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú làm ủy viên.

e) Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được thành lập và hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm xét trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

2. Quy định chung đối với Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú các cấp

a) Thành phần Hội đồng phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là giáo viên giỏi, giảng viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tham gia hội đồng.

b) Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi ít nhất có sự tham dự của 2/3 số thành viên của Hội đồng có trong quyết định;

c) Các nhà giáo được Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú phải có số phiếu tán thành ít nhất bằng 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có trong quyết định;

d) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ở mỗi cấp có một tổ thu ký hoặc ban thư ký giúp việc, do chủ tịch Hội đồng ra quyết định thành lập;

e) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị do chủ tịch Hội đồng phụ trách.

3. Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

a) Đối với Hội đồng cấp cơ sở:

- Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm:

+ Họp toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị nghiên cứu quy định hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

+ Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn;

+ Toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị trao đổi thành tích, công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm được công bố công khai trong đơn vị;

+ Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách xét chọn là những người phải đạt từ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trở lên;

+ Đối với các trường cao đẳng, đại học có thể tổ chức cho cán bộ, giảng viên bỏ phiếu tín nhiệm tại các khoa.

- Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt:

- Họp Hội đồng cấp cơ sở để xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng người, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giáo viên ở bước 1, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.

- Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận:

+ Hội đồng cấp cơ sở công bố kết quả sơ duyệt trong toàn đơn vị, tổ chức thăm dò dư luận trong cán bộ cốt cán, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thăm dò dư luận trong đại diện học sinh và đại diện học sinh và đại diện cha mẹ học sinh đối với trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trong đại diện học sinh, sinh viên đối với trường bổ túc văn hóa, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học;

+ Đối với các trường cao đẳng, đại học có thể tổ chức thăm dò dư luận ở các khoa và đại diện học sinh, sinh viên trong khoa.

- Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành:

+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng cấp cơ sở họp để xem xét và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh sách đã bỏ phiếu sơ duyệt hoặc đã được Hội đồng cấp cơ sở ấn định đưa vào danh sách những nhà giáo đã đạt số phiếu sơ duyệt. Kết quả bỏ phiếu tán thành được công bố trong toàn đơn vị;

+ Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở (theo quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên;

+ Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở gửi lên Hội đồng cấp trên được quy định như sau:

Các trường thuộc giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường bổ túc văn hóa, trung tâm dạy nghề thuộc huyện (quận, thị xã), gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp huyện;

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trường chính trị trực thuộc các tỉnh, thành phố, gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh;

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trực thuộc Bộ, gửi hồ sơ lên Hội đồng Bộ chủ quản, kèm theo ý kiến đánh giá việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của UBND tỉnh, thành phố nơi thường đóng;

Các trường thành viên thuộc Đại học quốc gia, Đại học khu vực, gửi hồ sơ lên Hội đồng ĐHQG, ĐHKV;

Các trường Đảng, trường đoàn thể ở Trung ương gửi hồ sơ về Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với Hội đồng cấp huyện, Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng ĐHKV và hội đồng ĐHQG (sau đây gọi là Hội đồng):

- Lập danh sách hồ sơ:

+ Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp dưới, kiểm tra và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn đề trình Hội đồng. Người có đủ tiêu chuẩn đề trình Hội đồng là người có đủ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên và có số phiếu tán thành đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên của mỗi cấp;

+ Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước.

- Họp Hội đồng để sơ duyệt:

+ Họp Hội đồng để đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét, so sánh, trao đổi thành tích, công lao của từng nhà giáo trong danh sách;

+ Họp Hội đồng để bỏ phiếu sơ duyệt.

- Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận

Hội đồng công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận theo quy định như sau:

+ Hội đồng cấp huyện: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các Hội đồng cấp cơ sở, bằng công văn thông báo lấy ý kiến;

+ Hội đồng cấp tỉnh: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện bằng công văn thông báo lấy ý kiến;

+ Hội đồng cấp Bộ: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ bằng công văn thống báo lấy ý kiến;

+ Hội đồng ĐHKV: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các trường, đơn vị trực thuộc ĐHKV bằng niêm yết công khai và công văn thông báo lấy ý kiến;

+ Hội đồng ĐHQG: Công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các trường, đơn vị trực thuộc ĐHQG bằng niêm yết công khai và công văn thông báo lấy ý kiến.

- Họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành:

+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt, kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng họp để xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh sách đã bỏ phiếu sơ duyệt hoặc đã được Hội đồng ấn định đưa vào danh sách những nhà giáo đã đạt số phiếu nhất định khi sơ duyệt;

Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng (theo quyết định thành lập) trở lên mới được đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên;

+ Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, hồ sơ của Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4;

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

- Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân được quy định tại mục 1 phụ lục kèm theo Thông tư này.

b) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4;

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề;

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng.

Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú được quy định tại mục 2 phụ lục kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:

- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu lên Nhà giáo nhân dân;

- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

- Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

- Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

- Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân;

- Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú;

- Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được quy định tại mục 3 phụ lục kèm theo Thông tư này.

5. Thời gian nộp hồ sơ:

a) Hội đồng cấp tỉnh, đơn vị và thường trực thuộc Bộ nộp hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ trước ngày 05 tháng 6 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 3 ngày);

b) Các trường Đảng, trường đoàn thể ở Trung ương, Hội đồng ĐHKV gửi hồ sơ về Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 6 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày);

c) Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng ĐHQG nộp hồ sơ lên Hội đồn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước trước ngày 05 tháng 7 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị, đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú mà vi phạm pháp luật bị tòa án kết án tù thì bị tước danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để kịp thời giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hiển

 

PHỤ LỤC

Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu

Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

(Kèm theo thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

Mẫu 1.1- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

Mẫu 1.2- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

Mẫu 1.3- Tóm tắc nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

2. Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:  

Mẫu 2.1- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

Mẫu 2.2- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Mẫu 2.3- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

3. Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú:

Mẫu 3.1- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

Mẫu 3.2- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

Mẫu 3.3- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

Mẫu 3.4- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú;

Mẫu 3.5- Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân;

Mẫu 3.6- Biên bản kiểm phiếu bầu nhà giáo ưu tú;

Mẫu 3.7a- Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

Mẫu 3.7b- Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Hội đồng cấp Bộ gửi Hội đồng cấp Nhà nước;

Mẫu 3.8- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

Mẫu 3.9- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

 

Mẫu 1.1

(Phải viết tay)

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

Ảnh

(3x4)

 

1- Họ và tên:………………………………………………… Nam, nữ: ....................................

2- Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

3- Nguyên quán:...........................................................................................................................

4- Trú quán:..................................................................................................................................

5- Dân tộc:....................................................................................................................................

6- Nơi công tác:............................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay:....................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo:………………………………………… Chuyên ngành:.............................

9- Ngày vào ngành giáo dục:........................................................................................................

10- Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian):.......................................................................

......................................................................................................................................................

11- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:.................................................................

12- Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (ghi số năm và từng năm; gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận):

a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở………………………… năm; gồm các năm:

......................................................................................................................................................

b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở (đối với GD Mầm non, Tiểu học):……………………năm;

gồm các năm:

......................................................................................................................................................

c) Cấp tỉnh, Bộ: …………… năm; gồm các năm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

13- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

(Ghi rõ từng quá trình)

Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đến nay

Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1- Đạo đức:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2- Tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đến nay).

- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Bồi dưỡng học sinh giỏi - đào tạo nhân tài:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục: (tên, năm, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước đánh giá xếp hạng - gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Đóng góp xây dựng đơn vị:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội

- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo ưu tú đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xác nhận, đánh giá của đơn vị

Ngày … tháng … năm 200…

Người khai (ký tên)

 

 

Mẫu 1.2

(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI

SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

Họ và tên:......................................................................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Năm

Tên - nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng

 

I- Sáng kiến, cải tiến:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Giáo trình: (kê khai giáo trình chủ biên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Công trình Nghiên cứu khoa học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT

của trường trực thuộc Bộ

Ngày … tháng … năm 200…

Người khai (ký tên)

 

 

Mẫu 1.3

(Phải viết tay)

TÓM TẮT NỘI DUNG

SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

CẤP TỈNH, BỘ, NHÀ NƯỚC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG,

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

(Kể từ sau năm nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú)

Họ và tên........................................................................................................................................

Đơn vị công tác..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

I- Sáng kiến, cải tiến

- Tên sáng kiến, cải tiến

- Năm thực hiện

- Nội dung sáng kiến

 

- Hiệu quả chung và hiệu quả trong GD&ĐT

 

 

- Cấp đánh giá

- Xếp hạng

 

 

II- Công trình nghiên cứu khoa học

- Tên đề tài nghiên cứu khoa học

 

- Năm thực hiện

- Nội dung đề tài (tóm tắt)

 

 

- Năm nghiệm thu

- Cấp nghiệm thu, đánh giá

- Văn bản nghiệm thu

- Hiệu quả áp dụng chung của đề tài

 

 

- Hiệu quả của đề tài áp dụng trong giáo dục và đào tạo

Xác nhận của Sở GD-ĐT

của trường trực thuộc Bộ

Ngày … tháng … năm 200…

Người khai (ký tên)

 

Mẫu 2.1

(Phải viết tay)

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

 

Ảnh

(3 x 4)

 

1- Họ và tên:……………………………………………………… Nam, nữ:..............................

2- Ngày tháng năm sinh:................................................................................................................

3- Nguyên quán:............................................................................................................................

4- Trú quán:...................................................................................................................................

5- Dân tộc:.....................................................................................................................................

6- Nơi công tác:.............................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay:.....................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo:…………………………………………… Chuyên ngành:..........................

9- Ngày vào ngành giáo dục:.........................................................................................................

10- Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian):........................................................................

.......................................................................................................................................................

11- Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua:

(Ghi số năm và từng năm, gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận):

.......................................................................................................................................................

a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở: ……… năm; gồm các năm:..........................................................

.......................................................................................................................................................

b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở đối với GD Mầm non, Tiểu học …… năm;

gồm các năm:.................................................................................................................................

c) Cấp tỉnh, thành phố, Bộ …… năm; gồm các năm:

.......................................................................................................................................................

12- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):.......................................................................................

.......................................................................................................................................................

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

(Ghi rõ từng quá trình)

Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1- Đạo đức:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2- Tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục

- Chất lượng, hiệu quả giảng dạy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Đóng góp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo (Đối với TCCN, DN, CĐ, ĐH)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Bồi dưỡng học sinh giỏi (số lượng học sinh giỏi các cấp)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (tên, năm áp dụng, hội đồng các cấp đánh giá, xếp loại, gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Giáo trình biên soạn, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (đối với TCCN, DN, CĐ, ĐH)

(Tên, năm, cấp Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại - gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Đóng góp xây dựng đơn vị:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3- Ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Uy tín ảnh hưởng của nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xác nhận, đánh giá của đơn vị

Ngày … tháng … năm 200…

Người khai (ký tên)

 

 

Mẫu 2.2

(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI

SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(Đối với: GD MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TCCN, DN)

Họ và tên: .....................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng

 

I- Sáng kiến, cải tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Áp dụng công nghệ mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT

của trường trực thuộc Bộ

Ngày … tháng … năm 200…

Người khai (ký tên)

 

 

Mẫu 2.3

(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI

SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(Đối với: Cao đẳng, Đại học)

Họ và tên: .....................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng

 

I- Sáng kiến, cải tiến, hoặc áp dụng công nghệ mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Giáo trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Công trình NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT

của trường trực thuộc Bộ

Ngày … tháng … năm 200…

Người khai (ký tên)

 

 

Mẫu 3.2

(Phải đánh máy)

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:………………………

Tỉnh, Bộ:……………………

……, ngày … tháng … năm 200…

TỜ TRÌNH

Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT

…………………………………………

1- Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng…………………………… đã họp ngày …… tháng …… năm 200… đối chiếu với tiêu chuẩn, xét duyệt và đề nghị phong tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú cho: …………… người.

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định trong Thông tư số: ………/2006/TT-BGDĐT ngày……/……3/2006…

2- Số lượng Nhà giáo đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: …………………

(Có danh sách kèm theo)

Những nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trên là những nhà giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường).

Trình Hội đồng xét duyệt

Ý kiến xác nhận về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước UBND địa phương

(Ký tên, đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu của đơn vị)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)


 

Mẫu 3.3

(Phải đánh máy)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Đơn vị:………………………

Tỉnh, Bộ:……………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

(Kèm theo Tờ trình số: …… ngày ……/……/200… của ……………………)

(Dành riêng cho các Hội đồng: Danh sách xếp theo thứ tự số phiếu đạt được)

 

Số thứ tự

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

Trình độ

được đào tạo

Nữ

Dân tộc

Năm vào ngành

Số năm giảng dạy

Số SK,

G/trình

Giải pháp,

Công trình

NCKH

Số năm GVG hoặc CSTĐ

Số phiếu đạt

Quần chúng %

Hội đồng huyện (Trường)

Hội đồng tỉnh ĐHKV

Hội đồng Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND địa phương về chấp hành chủ trương

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

……, ngày …… tháng …… năm 200…

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu 3-4

(Phải đánh máy)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Đơn vị:……………………

Tỉnh, Bộ:…………………..

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(Kèm theo Tờ trình số: …… ngày … / …/200… của ………………………)

(Dành riêng cho các Hội đồng; Danh sách xếp theo thứ tự số phiếu đạt được)

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

Trình độ được

đào tạo

Nữ

Dân tộc

Năm vào ngành

Số năm giảng dạy

Số cải tiến,

SKKN

Giáo trình, Công trình NCKH

Số năm GVG hoặc CSTĐ

Số phiếu đạt

Quần chúng %

huyện

(Trường)

Hội đồng Tỉnh ĐHKV

Hội đồng Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND địa phương về chấp hành chủ trương

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

…… ngày …… tháng …… năm 200…

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

           


 

Mẫu 3.5

(Phải viết tay)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGDN-NGƯT

 

Đơn vị:……………………

Tỉnh, Bộ:………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày … tháng … năm 200…

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

 

1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: …………………………

được thành lập theo quyết định số: ……………… ngày ……/……/200… của ……

…………………………………………………………………………………………………

 

2- Hội đồng họp ngày ………/……/200… bầu danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

 

3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu:…… người, gồm các ông bà sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu:………………………………………………………………………

- Các ủy viên: 1.............................................................................................................................

                        2.............................................................................................................................

                        3.............................................................................................................................

                        4.............................................................................................................................

                        5.............................................................................................................................

 

4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: …………………………… người.

            - Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: ……………………………… người.

            - Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu:……………………….. người.

Lý do: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: .................................................. phiếu

- Số phiếu thu về hợp lệ: ................................................................................... phiếu

- Số phiếu thu về không hợp lệ:......................................................................... phiếu

5- Số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: …người.

6- Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

(Ghi đủ số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao - thấp)

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ lệ % = Số phiếu đạt/Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội đồng)

 

7- Số Nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên: …… người

 

CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

 

 

 

Mẫu 3.6

(Phải viết tay)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Đơn vị:……………

Tỉnh, Bộ:…………

………, ngày … tháng … năm 200…

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ………………………

được thành lập theo quyết định số: …………………… ngày……/……/200… của ………

………………………………………………………………………………………………

 

2- Hội đồng họp ngày ……/……/200…… bầu Nhà giáo ưu tú.

 

3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu: ……… người, gồm các ông bà sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu:..............................................................................................................

- Các ủy viên: 1............................................................................................................................

                         2............................................................................................................................

                         3............................................................................................................................

                         4............................................................................................................................

                         5............................................................................................................................

4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: .............................................. người

               - Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu:................................................ người

               - Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu:..................................... người

Lý do:.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

            - Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: .................................................. phiếu            - Số phiếu thu về hợp lệ: ................................................................................................................ phiếu

            - Số phiếu thu về không hợp lệ: ........................................................................ phiếu

5- Số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú …… người

6- Kết quả kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú:

(Ghi đủ số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao - thấp)

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Nơi công nhận

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ lệ% = Số phiếu đạt/Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội đồng)

 

7. Số Nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên: …… người

 

CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

 

 

 

Mẫu 3.7a

(Phải đánh máy)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

 

…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……, ngày … tháng … năm 200…

 

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN,

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

………………………………………………

- Thực hiện thông tư số ………/2006/TT-BGDĐT ngày …/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú…………… đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

 

I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

- Quyết định thành lập Hội đồng số ……… ngày ……/……/ 200…, Hội đồng có ……… thành viên.

 

- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:

 

- Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ……… người.

 

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: …… người.

 

- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của …… đơn vị.

 

- Tổng hợp ý kiến thăm dò

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: …… người.

 

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: …… người.

 

- Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 2/3 tổng số thành viên Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: …… người.

 

- Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ………… đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ……………………………………………………………………………………………………

 

1- Nhà giáo nhân dân: …………… người.

2- Nhà giáo ưu tú: ………………… người, chia ra:

 

GD Mầm non: .................................... người

Dạy nghề:............................................... người

GD Tiểu học:...................................... người

GDTHCN:.............................................. người

GD Trung học:................................... người

Cao đẳng:................................................ người

GD Thường xuyên:............................ người

Đại học:.................................................. người

CB quản lý:......................................... người

 

 

IV. Số lượng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã được phong tặng từ năm 1988 đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú: …………… người

2. Nhà giáo nhân dân: …………người

 

 

TM HỘI ĐỒNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)

 

 

Mẫu 3.7B

(Phải đánh máy)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

 

Bộ, Ngành……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN,

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Kính gửi: Hội đồng cấp Nhà nước

xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Thực hiện Thông số……/2006/TT-BGDĐT ngày …/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Bộ, Ngành ……………………………… đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I. Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

- Quyết định thành lập Hội đồng số ……… ngày …/…/200…, Hội đồng có …… thành viên.

- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Tổng số nhà giáo của các Hội đồng cấp dưới trực tiếp đề nghị xét tặng:

+ Nhà giáo ưu tú: …………. người.

+ Nhà giáo nhân dân:……… người.

II. Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách sơ duyệt:

+ Nhà giáo ưu tú: …………… người.

+ Nhà giáo nhân dân: ……….. người.

- Tổng số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Nhà giáo ưu tú:……………người

+ Nhà giáo nhân dân:………..người

- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của ………đơn vị.

- Tổng hợp ý kiến thăm dò:

.......................................................................................................................................................

III. Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành:

+ Nhà giáo ưu tú:……………..người.

+ Nhà giáo nhân dân:…………người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Nhà giáo ưu tú:……………..người.

+ Nhà giáo nhân dân:…………người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 2/3 tổng số thành viên Hội đồng:

+ Nhà giáo ưu tú:……………..người.

+ Nhà giáo nhân dân:…………người.

- Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng cấp Bộ, Ngành………………………… đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước là:

+ Nhà giáo ưu tú:……………..người.

+ Nhà giáo nhân dân:…………người, chia ra:

GD Mầm non: .................................... người

Dạy nghề:............................................... người

GD Tiểu học:...................................... người

GDTHCN:.............................................. người

GD Trung học:................................... người

Cao đẳng:................................................ người

GD Thường xuyên:............................ người

Đại học:.................................................. người

CB quản lý:......................................... người

 

IV. Số lượng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Bộ, Ngành đã được phong tặng từ năm 1988 đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú: …………… người

2. Nhà giáo nhân dân: …………người

 

TM HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, dấu của đơn vị)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)

 


 

Mẫu 3.8

(Phải đánh máy)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGDN-NGƯT

………………………………

Đơn vị:……………………...

TÓM TẮT HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

 

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

Trình độ được đào tạo

Nữ

Dân tộc

Thời gian công tác

Công trình NCKH cấp Bộ, Nhà nước từ sau năm được phong tặng NGƯT

Số

năm GVG hoặc CSTĐ

Bằng khen CP, HCLĐ HCĐL

Số phiếu đạt

Năm vào ngành

Số năm trực tiếp giảng dạy

Quần chúng %

Tỉnh (Trường)

Hội đồng Bộ

Hội đồng NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt thành tích:

 

TM. Ban Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày … tháng … năm 200…

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu 3.9

(Phải đánh máy)

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGDN - NGƯT

…………………………………

Đơn vị:…………………………

 

 

TÓM TẮT HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

Trình độ được đào tạo

Nữ

Dân tộc

Thời gian công tác

SK, Gpháp, Gtrình Công trình NCKH

Số năm GVG hoặc CSTĐ

Bằng khen CP, HCLĐ

Số phiếu đạt

Năm vào ngành

Số năm trực tiếp giảng dạy

Quần chúng %

HĐ Tỉnh  (Trường)

Hội đồng Bộ

Hội đồng NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt thành tích:

 

 

 

TM. Ban Thư Ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày …… tháng …… năm 200…

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2006/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2006
Ngày hiệu lực13/04/2006
Ngày công báo29/03/2006
Số công báoTừ số 40 đến số 41
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu07/2006/TT-BGDĐT
    Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
    Người kýNguyễn Minh Hiển
    Ngày ban hành20/03/2006
    Ngày hiệu lực13/04/2006
    Ngày công báo29/03/2006
    Số công báoTừ số 40 đến số 41
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2010
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Nhà giáo ưu tú