Thông tư 07/2009/TT-BNV

Thông tư 07/2009/TT-BNV hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2009/TT-BNV chuyển biên chế viên chức cấp tỉnh, huyện Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An


BỘ NỘI VỤ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 07/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN BIÊN CHẾ VÀ VIÊN CHỨC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI NÔNG DÂN NGHỆ AN SANG BẢO HIỂM XÃ HỘI NGHỆ AN THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUẢN LÝ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ khoản 3 Điều 6 Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện;
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý như sau:

Điều 1. Nội dung chuyển giao

1. Chuyển giao nguyên trạng số chỉ tiêu biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao.

2. Chuyển giao nguyên trạng số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy định vào các ngạch viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An (bao gồm cả quỹ lương của số viên chức được chuyển giao theo quy định tại khoản này).

3. Chuyển giao số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bao gồm cả quỹ lương của số viên chức được chuyển giao theo quy định tại khoản này).

4. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến số chỉ tiêu biên chế và viên chức được chuyển sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

5. Việc chuyển giao biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo quy định tại Điều này phải được lập thành biên bản, có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Biên bản bàn giao là căn cứ để Bộ Nội vụ quyết định điều chuyển và bổ sung chỉ tiêu biên chế đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Thời điểm chuyển giao

Thời điểm chuyển giao biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất thực hiện, nhưng phải hoàn thành trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An thực hiện chuyển giao số chỉ tiêu biên chế, số viên chức và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo trình tự sau:

a) Xác định số chỉ tiêu biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao và số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện trong chỉ tiêu biên chế có mặt đến thời điểm Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

b) Lập danh sách viên chức trong biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao; danh sách viên chức do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tự tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, trong đó xác định rõ trình độ đào tạo, thời gian tuyển dụng của từng người.

c) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, phân loại viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An:

- Viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội.

- Viên chức chưa đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội.

d) Chuyển giao số chỉ tiêu biên chế, số viên chức và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo đúng quy định tại Điều 1 Thông tư này.

đ) Bố trí, sử dụng hoặc giải quyết về chế độ, chính sách theo quy định đối với số viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An không đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam không tiếp nhận.

e) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo kết quả chuyển giao về Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện tiếp nhận, bố trí, sử dụng và căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành rà soát lại việc xếp ngạch, bậc lương, phụ cấp (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) đối với số viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An sau khi chuyển sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp nhận, quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao bổ sung chỉ tiêu biên chế đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi tiếp nhận số biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện chuyển giao nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2009/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2009
Ngày hiệu lực28/08/2009
Ngày công báo26/07/2009
Số công báoTừ số 355 đến số 356
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 07/2009/TT-BNV chuyển biên chế viên chức cấp tỉnh, huyện Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 07/2009/TT-BNV chuyển biên chế viên chức cấp tỉnh, huyện Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu07/2009/TT-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýTrần Văn Tuấn
       Ngày ban hành14/07/2009
       Ngày hiệu lực28/08/2009
       Ngày công báo26/07/2009
       Số công báoTừ số 355 đến số 356
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 07/2009/TT-BNV chuyển biên chế viên chức cấp tỉnh, huyện Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2009/TT-BNV chuyển biên chế viên chức cấp tỉnh, huyện Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An

           • 14/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực