Thông tư 07/2011/TT-BGTVT

Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT đã được sửa đổi theo Quyết định 3165/2002/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm đã được thay thế bởi Thông tư 27/2013/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn lãnh đạo nhân viên Trung tâm đăng kiểm và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐĂNG KIỂM TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1643/1998/QĐ-BGTVT NGÀY 6/7/1998, ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3165/2002/QĐ-BGTVT NGÀY 02/10/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

1. Bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, như sau:

“Điều 4a. Thủ tục công nhận đăng kiểm viên

1. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị công nhận đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm (bản chính);

b) Bản khai lý lịch khoa học đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này (bản chính)

c) Bằng tốt nghiệp Đại học (bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);

d) Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm viên (bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);

đ) Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu trình độ A đối với đăng kiểm viên hạng III; tiếng Anh tối thiểu trình độ B đối với đăng kiểm viên hạng II và đăng kiểm viên hạng I (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).

2. Trình tự, cách thức thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này và nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hồ sơ: Nếu hồ sơ không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ đạt thì ra quyết định công nhận đăng kiểm viên.

3. Thời hạn giải quyết:

a) Trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không đạt;

b) Trong phạm vi 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định công nhận đăng kiểm viên nếu hồ sơ đạt.”

2. Bổ sung Phụ lục về Mẫu bản khai lý lịch khoa học đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên vào Quy định kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng CP);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Thụ).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

PHỤ LỤC

MẪU BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC
ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM ĐĂNG KIỂM VIÊN

Phần I

TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Dân tộc:

- Giới tính: Nam/Nữ

- Nơi sinh:

- Tôn giáo:

- Quê quán:

- Chỗ ở hiện nay:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Chức danh đăng kiểm viên:

- Đơn vị công tác:

1. Đào tạo chuyên môn

Tên trường đào tạo

Thời gian

Chuyên môn

Trình độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm

Tên khóa đào tạo

Địa điểm

Nơi đào tạo

Thời gian
(từ ngày … đến ngày)

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ

TT

Chức danh đảm nhận

Chức vụ

Thời gian
(từ ngày … đến ngày...)

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khen thưởng, kỷ luật

TT

Hình thức khen thưởng, kỷ luật

Ngày ra quyết định

Thời hạn kỷ luật

Cơ quan ra quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên hạng …..

Tôi tự xác định như sau:

- Về phẩm chất đạo đức: .........................................................................................................

- Về chuyên môn: ....................................................................................................................

- Về trình độ ngoại ngữ: ...........................................................................................................

- Về trình độ nghiệp vụ đăng kiểm: ............................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 


Xác nhận của đơn vị chủ quản

….., ngày    tháng     năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2011/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2011/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2011
Ngày hiệu lực21/04/2011
Ngày công báo24/03/2011
Số công báoTừ số 155 đến số 156
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2011/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu07/2011/TT-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành07/03/2011
       Ngày hiệu lực21/04/2011
       Ngày công báo24/03/2011
       Số công báoTừ số 155 đến số 156
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2011/TT-BGTVT sửa đổi khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm