Thông tư 07-LĐ/TT

Thông tư 07-LĐ/TT năm 1961 quy định chế độ phụ cấp lưu động cho công nhân, nhân viên, thủy thủ các tàu đi biển, đi sông và thuyền đánh cá biển do Bộ Lao Động ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 07-LĐ/TT quy định phụ cấp lưu động công nhân nhân viên thủy thủ tàu đi biển đi sông thuyền đánh cá biển


BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, THỦY THỦ CÁC TÀU ĐI BIỂN, ĐI SÔNG VÀ THUYỀN ĐÁNH CÁ BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi

- Các vị Bộ trưởng các Bộ và các vị thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.
- Các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh
- Các ông Giám đốc, Trưởng Ty lao động
- Tổng liên đoàn lao động Việt

 

Đối với công nhân, nhân viên và thủy thủ các tàu đi biển, đi sông, trước đây một vài ngành đã tạm thời ban hành chế độ phụ cấp lưu động nhằm bồi dưỡng thêm một phần cho những công nhân, nhân viên này vì tính chất công tác trên các tàu có nhiều khó khăn và thường xuyên phải đi lưu động, điều kiện lao động lại thường vất vả nặng nhọc.

Năm nay, mức lương của công nhân, nhân viên và thủy thủ các tàu đi biển, đi sông và các thuyền đánh cá biển đã được nâng lên thích đáng hơn trước và có phân biệt đãi ngộ tuỳ theo điều kiện lao động nặng nhọc khác nhau giữa các tàu, thuyền. Nhưng việc thi hành khoản phụ cấp lưu động nói trên xét ra còn cần thiết vì:

- Những công nhân, nhân` viên và thủy thủ thường xuyên phải đi lưu động trên các tàu, thuyền đi biển, luôn luôn phải chiến đấu với sóng gió, điều kiện lao động và sinh hoạt có nhiều khó khăn vất vả nên cần được bồi dưỡng thêm để đảm bảo có đủ sức khoẻ làm nhiệm vụ trên các tàu, thuyền.

- Đối với các tàu và thuyền đi nhiều ngày, còn phải dự trữ thức ăn, do đó thức ăn cũng bị hao hụt ít nhiều về chất lượng cũng như về số lượng.

- Mức lương của công nhân, nhân viên và thủy thủ các tàu đi biển, đi sông và các thuyền đánh cá biển tuy có được nâng lên nhưng chưa phân biệt đãi ngộ được giữa các trường hợp đi lưu động xa hay gần, đi nhiều ngày hay ít ngày hoặc có đi lưu động hay không.

Những chế độ phụ cấp ban hành trước đây là tuỳ theo sự cần thiết của mỗi ngành nên không thống nhất. Đến nay, số tàu đi biển, đi sông và thuyền đánh cá biển cũng như số công nhân, nhân viên, thủy thủ đều tăng lên nhiều hơn trước và thuộc nhiều ngành khác nhau quản lý. Vì vậy trong dịp cải tiến tiền lương và tăng lương lần này, chế độ phụ cấp lưu động này cần được sửa đổi và quy định thống nhất để đảm bảo có sự tương quan đãi ngộ hợp lý hơn giữa những công nhân, nhân viên, thủy thủ thuộc các ngành khác nhau.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến tiền lương và tăng lương năm 1960 giao cho Bộ Lao động nghiên cứu điều chỉnh lại các khoản phụ cấp lưu động, Bộ Lao động ra thông tư này sửa đổi và hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp lưu động cho công nhân, nhân viên và thủy thủ các tàu đi biển, đi sông và các tàu đánh cá biển nhằm tăng thêm mức ăn, kịp thời bồi dưỡng sức lao động, làm cho những công nhân, nhân viên, thủy thủ này an tâm phấn khởi công tác.

NGUYÊN TẮC ĐỊNH PHỤ CẤP

1. Điều kiện lao động và điều kiện sinh hoạt nặng nhọc, gian khổ nhiều hơn thì được phụ cấp cao hơn. Cụ thể là:

- Làm việc ở các tàu đi biển được phụ cấp cao hơn làm việc ở các tàu đi sông; làm việc ở các tàu đi dài ngày được phụ cấp cao hơn ở các tàu đi ngắn ngày.

- Làm việc ở các tàu đánh cá biển được phụ cấp cao hơn làm việc ở các tàu vận tải.

2. Phụ cấp có tính chất thường xuyên nhưng không cố định mà thay đổi tuỳ theo từng loại tàu, tuỳ theo tính chất, thời gian và phạm vi hoạt động của các tàu.

II. MỨC PHỤ CẤP

Căn cứ vào những nguyên tắc trên, mức phụ cấp ấn định thống nhất cho công nhân, nhân viên và thủy thủ làm việc trên mỗi loại tàu và thuyền đi biển, đi sông như sau:

A. CÁC TÀU VÀ THUYỀN ĐÁNH CÁ BIỂN:

1. Tàu đánh cá biển (như loại tàu Việt – Trung) và thuyền buồm lắp máy đánh cá biển hoạt động nhiều ngày ngoài khơi, mỗi ngày 1đ40.

2. Tàu đánh cá biển hoạt động ít ngày hơn và gần bờ biển hơn loại tàu nói ở điểm 1 (như loại tàu Việt – Đức) và thuyền thủ công đánh cá biển hoạt động nhiều ngày ngoài khơi, mỗi ngày 1đ00.

3. Tàu đi biển vận tải cá (như loại tàu Việt – Xô), thuyền thủ công đánh cá biển hoạt động ở ngoài khơi ít ngày hơn thuyền thủ công nói ở điểm 2 và thuyền thủ công đánh cá biển đi lọng mỗi ngày 0đ70.

4. Thuyền thủ công đánh cá ở ven biển, mỗi ngày 0đ50.

B. CÁC TÀU VẬN TẢI, CÁC THUYỀN VẬN TẢI, TÀU CUỐC, TÀU SẮT VÀ SÀ LAN:

- Đi biển mỗi ngày 0đ60;

- Đi sông mỗi ngày 0đ30.

III. QUY ĐỊNH NHỮNG NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP VÀ CÁCH THANH TOÁN PHỤ CẤP

1. Những ngày làm việc dưới tàu khi đi ở sông hay ở biển, công nhân, nhân viên, thủy thủ đều được hưởng phụ cấp. Làm việc từ trên 5 tiếng được tính một ngày để hưởng một định suất phụ cấp quy định ở trên. Làm việc từ 2 tiếng đến 5 tiếng được tính nửa ngày. Làm việc dưới 2 tiếng không được tính phụ cấp.

2. Những ngày tàu đỗ ở bến mà công nhân, nhân viên, thủy thủ vẫn phải trực tiếp làm việc như bốc dỡ hàng, sửa chữa tàu, làm công tác vệ sinh trên tàu, v.v… sẽ tuỳ theo hoàn cảnh công tác của từng loại tàu và thuyền để quy định những ngày được hưởng phụ cấp như sau:

a) Đối với loại tàu đánh cá biển, tàu vận tải cá đi biển, thuyền buồm lắp máy đánh cá biển, công nhân, nhân viên, thủy thủ được hưởng phụ cấp một ngày trước khi đi và một ngày sau khi trở về.

b) Đối với các loại tàu vận tải hàng hoá đi sông, đi biển, công nhân, nhân viên, thủy thủ được hưởng phụ cấp tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày tàu bắt đầu cập bến.

Riêng đối với các loại thuyền vận tải, thuyền thủ công đánh cá biển thì trong những ngày thuyền đỗ ở bến mà phải làm công tác sửa chữa hoặc vệ sinh thì không được phụ cấp.

3. Những ngày công nhân nhân viên phải nghỉ việc vì tàu và thuyền đưa vào sửa chữa, không có hàng, biển động, hay vì những nguyên nhân khác và những ngày lên bộ đi công tác, đi học, đi hội nghị, đi điều trị hay an dưỡng, đi nghỉ lễ hàng năm, nghỉ phép, v.v… thì công nhân nhân viên, thủy thủ đều không được hưởng phụ cấp.

4. Khoản phụ cấp này không được cấp phát trực tiếp cho từng người mà do đơn vị tập trung quản lý và sử dụng vào việc tăng thêm mức ăn hàng ngày để kịp thời bồi dưỡng sức khoẻ cho công nhân, nhân viên và thủy thủ.

Khoản tiền phụ cấp này sẽ do đơn vị ứng trước cho công nhân, nhân viên, thủy thủ trước khi rời bến để mua thức ăn dự trữ cần thiết tuỳ theo thời gian hoạt động của các tàu, thuyền.

IV. ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH

- Chế độ phụ cấp lưu động này thi hành cho cán bộ, công nhân, nhân viên, thủy thủ các tàu vận tải quốc doanh, các tàu kéo, tàu cuốc, tàu sà lan đi biển, đi sông thuộc các Bộ Giao thông và Bưu điện và Nội thương, các tàu đánh cá biển thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, các tàu và thuyền đánh cá biển thuộc Tổng cục Thủy sản.

- Những cán bộ, công nhân, nhân viên ở các cơ quan, xí nghiệp xuống công tác mà phải ăn ở dưới các tàu, thuyền nói trên và những học sinh và sinh viên ngành hàng hải và thủy sản đi thực tập hay công tác dưới tàu đều được hưởng phụ cấp như những công nhân, nhân viên của tàu, thuyền đó. Khoản phụ cấp này sẽ do cơ quan, xí nghiệp cử cán bộ, công nhân, nhân viên đi công tác thanh toán.

- Các Bộ, các ngành khác nếu có những loại tàu và thuyền mà tính chất hoạt động tương tự như những tàu và thuyền nói trên sẽ thảo luận với Bộ Lao động để cho áp dụng chế độ phụ cấp quy định trong thông tư này.

Thông tư này thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1961 và thay thế cho những quy định trước đây về phụ cấp lưu động cho công nhân, nhân viên và thủy thủ các tàu, thuyền đi biển, đi sông.

Đề nghị các Bộ căn cứ vào những quy định trong thông tư này để hướng dẫn giải thích cho các đơn vị có sử dụng các loại tàu, thuyền nói trên thi hành cho thích hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của mỗi đơn vị.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07-LĐ/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07-LĐ/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 07-LĐ/TT quy định phụ cấp lưu động công nhân nhân viên thủy thủ tàu đi biển đi sông thuyền đánh cá biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 07-LĐ/TT quy định phụ cấp lưu động công nhân nhân viên thủy thủ tàu đi biển đi sông thuyền đánh cá biển
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu07-LĐ/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýNguyễn Đăng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 07-LĐ/TT quy định phụ cấp lưu động công nhân nhân viên thủy thủ tàu đi biển đi sông thuyền đánh cá biển

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 07-LĐ/TT quy định phụ cấp lưu động công nhân nhân viên thủy thủ tàu đi biển đi sông thuyền đánh cá biển