Thông tư 08/2011/TT-BKHCN

Thông tư 08/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước theo Quyết định 10/2007/QĐ-BKHCN và Quyết định 11/2007/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 08/2011/TT-BKHCN tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học đã được thay thế bởi Thông tư 08/2012/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá nhân và được áp dụng kể từ ngày 17/05/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2011/TT-BKHCN tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUY ĐỊNH BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 11/5/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 04/6/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước ban hành theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 như sau:

1. Bỏ cụm từ "giai đoạn 2006-2010" tại điểm a, khoản 2, Điều 1.

2. Sửa đổi phần đầu Điều 9 như sau:

“Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn, sau đây gọi tắt là Hồ sơ bao gồm: một (01) bộ Hồ sơ gốc: trình bày và in trên khổ giấy A4, phông chữ sử dụng là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của Hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:”.

3. Bỏ cụm từ "Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét chọn" tại khoản 1 và khoản 2, Điều 11.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 như sau:

1. Bỏ cụm từ "giai đoạn 2006-2010" tại điểm a, khoản 2, Điều 1.

2. Sửa đổi phần đầu Điều 8 như sau:

“Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm: một (01) bộ Hồ sơ gốc: trình bày và in trên khổ giấy A4, phông chữ sử dụng là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của Hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:”.

3. Bỏ cụm từ "Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét chọn" tại khoản 1 và khoản 2, Điều 10.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011; riêng khoản 2 các Điều 1 và Điều 2 của Thông tư sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương các Hội, đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp.
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu VT, XHTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực15/08/2011
Ngày công báo14/08/2011
Số công báoTừ số 451 đến số 452
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 08/2011/TT-BKHCN tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 08/2011/TT-BKHCN tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu08/2011/TT-BKHCN
     Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
     Người kýLê Đình Tiến
     Ngày ban hành30/06/2011
     Ngày hiệu lực15/08/2011
     Ngày công báo14/08/2011
     Số công báoTừ số 451 đến số 452
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2012
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 08/2011/TT-BKHCN tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2011/TT-BKHCN tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học