Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp cao đẳng nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08 /2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh để áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

1. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ cao đẳng nghề, đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2015 và thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng trong các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị - Xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website của Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2015/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2015
Ngày hiệu lực14/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp cao đẳng nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp cao đẳng nghề
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu08/2015/TT-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Thanh Hòa
       Ngày ban hành27/02/2015
       Ngày hiệu lực14/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp cao đẳng nghề

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp cao đẳng nghề

           • 27/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực